Afbeelding
NVvW Nieuwsbrief februari 2024

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Ben jij onze nieuwe veilingmeester? 
 • Vacature promovendus
 • Wiskundemuseum
 • Regiobijeenkomsten Kerndoelen
 • Vacature commissie ICT van CvTE
 • Mijn mooiste les
 • Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken
 • Rekenen-wiskunde overgang van PO naar VO
 • Vier π-dag bij TU Delft op 14 maart
 • In het zonnetje: Werkgroep Geschiedenis
 • Uitnodiging: Leve de wiskunde!
 • Twee vacatures Epsilon en KWG
 • Van de vakbondstafel: cao in het mbo
 • Tot slot: VN buigt zich over lerarentekort

Van de voorzitter

En gisteren was er weer volop belangstelling voor hoe goed onze leerlingen kunnen rekenen. De Inspectie van het Onderwijs publiceerde het peilingsonderzoek Rekenen en Wiskunde eind tweede leerjaar voortgezet onderwijs 2021-2022. Meer dan 70% van de vmbo basis/kader-leerlingen haalt aan het eind van de tweede klas referentieniveau 1F niet, werd al gauw als conclusie naar voren gehaald. Nou wil ik niet zeggen dat het helemaal op orde is met de rekenvaardigheden, maar enige nuance mag wel aangebracht worden. Kees Hoogland wees ons erop. Vlakbij op de site van de Inspectie zijn ook de onderzoeken te vinden waarin het peil van taal en rekenen aan het einde van het basisonderwijs wordt gemeten. De resultaten worden uitgesplitst naar schooladvies en dan blijkt dat ongeveer 70% van de leerlingen met een vmbo basis/kader-advies referentieniveau 1F wèl haalt. Hoe kan dat? In groep 8 maakt de peiling deel uit van de eindtoets, dus er hangt wat van af voor de leerlingen. Zeer waarschijnlijk doen leerlingen eind tweede klas minder hun best als er een veel vrijblijvender toets wordt afgenomen.
Er vallen nog wel een paar dingen op aan het onderzoek dat in het nieuws was. Het is de eerste keer dat er eind tweede klas gepeild wordt, de toetsvragen werden niet speciaal voor het onderzoek geconstrueerd, maar geselecteerd uit bestaande opgaveverzamelingen en de afname vond plaats niet zo heel lang na de laatste lock-down, om maar wat te noemen. Het is een onderzoek waarvan sommige resultaten pas waarde krijgen als het een aantal jaar na elkaar is uitgevoerd. Datzelfde merkt de inspectie overigens ook op over de meest recente groep 8-peilingen. Pas op met vergelijkingen.
Toch zijn er behartenswaardige zaken te lezen (ook over hoe leerlingen onze lessen ervaren). Het voert te ver om alle details te bespreken, maar het is ontegenzeglijk droevig wanneer opgaven als  3/4×4+17  op grote schaal fout gemaakt blijken te worden. En het is dan ook niet voor niets dat er fors wordt ingezet op het verbeteren van de basisvaardigheden. Scholen krijgen desgewenst de gelegenheid plannen te maken en uit te voeren ter verbetering van die vaardigheden, er zijn netwerkbijeenkomsten, er is het Expertisepunt rekenen-wiskunde  waar ondersteuning geboden kan worden en er zijn veel andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld de conferenties Rekenen-wiskunde, overgang van PO naar VO (13 maart) en Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken (27 maart). Lees er meer over hieronder. In de onderzoeken van de komende jaren hopen we het effect van dit alles te kunnen meten.

Op wat langere termijn, maar ook niet onbelangrijk, zijn er de nieuwe kerndoelen rekenen-wiskunde voor PO en VO. Die zouden nog wel eens bij kunnen dragen aan een intensiever contact en vooral betere aansluiting tussen beide schoolsoorten. Ze zitten nu nog in de fase van beproeven, zie de regiobijeenkomsten hieronder.

En verder in deze nieuwsbrief de nodige oproepen. Er is werk in de commissie ICT van CvTE, bij Epsilon en het KWG en u kunt nog mooi aan de slag als promovendus. Ikzelf richt me op de oproep van Euclides om Mijn mooiste les te delen. Volgens goed gebruik geef ik die morgen, al heel lang.

Wim Caspers
Voorzitter NVvW

Ben jij onze nieuwe veilingmeester?Het Wereldwiskunde Fonds (WwF) steunt financieel projecten op het gebied van wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. Het WwF komt aan geld door bijdragen van de leden van de NVvW en door de verkoop van gebruikte wiskundeboeken.

De afgelopen jaren is met hulp van de NVvW een mooie, professionele veilingsite opgezet. Hierop worden in de maanden april en oktober veilingen gehouden. De veilingen geven wiskundeboeken een tweede leven en leveren daarnaast geld op dat wordt ingezet voor wiskundeprojecten in ontwikkelingslanden.

Na meer dan 10 jaar, stopt de huidige veilingmeester met zijn taak. We zijn dus op zoek naar een nieuwe veilingmeester.

De huidige taken van de veilingmeester beslaan:
- Het beheren van het boekenbestand;
- Het organiseren van de internetveilingen;
- Het versturen en afhandelen van de veilingtransacties;
- Deelnemen aan de NVvW studiedag en de NWD met een boekenkraam.

Lijkt je dit een leuke en voldoening gevende uitdaging en wil je meer informatie?  Meld je dan bij de secretaris van het Wereldwiskunde Fonds, Heleen van der Ree, door een mail te sturen

Vacature promovendusHet wiskundeonderwijs in het vmbo is in ontwikkeling. Recent zijn concept-kerndoelen rekenen-wiskunde verschenen en zijn de examenprogramma’s wiskunde vmbo vernieuwd.
De vernieuwingen betreffen zowel inhoudelijke onderwerpen als overstijgende domeinen zoals wiskundige attitude, wiskundige denk-/werkwijzen en wiskunde in de wereld.
De manier waarop deze ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden in de praktijk van het vmbo is echter nog onduidelijk. 

Hoe kunnen vmbo-leerlingen de betekenis van wiskunde ervaren in andere vakken en in de wereld? Hoe kunnen ze leren problemen op te lossen en tegelijkertijd basisvaardigheden te beheersen? Wat draagt bij aan een wiskundige attitude en hoe krijgt een en ander gestalte in nieuwe onderwerpen, zoals data, die in het curriculum zijn opgenomen? Wat vraagt dit van de docent bij wiskunde en bij andere vakken?

Als promovendus ga je ontwerponderzoek uitvoeren dat zich richt op enkele van deze onderwerpen. Vanuit het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde word je ondersteund door vakexperts, auteurs en onderzoekers. Je wordt begeleid vanuit de Universiteit Utrecht in samenwerking met Hogeschool Utrecht en de NVvW. Verder werk je samen met o.a. SLO en lerarenopleidingen wiskunde.
Wil je meer weten over deze functie, kijk dan op de website van de Universiteit Utrecht. 
 

WiskundemuseumHet is zover! In samenwerking met Ars et Mathesis host de NVvW een heus virtueel 
wiskundemuseum.

Voor nu raden we je aan om gewoon rond te kijken in het museum en te genieten van de mooie kunst. 
In de komende nieuwsbrieven zullen we steeds wat achtergrond informatie bij de stukken geven. 

Het museum bestaat uit twee delen. Je kunt rondlopen, maar je kunt ook gebruik maken van de navigatie aan de rechterzijde van je scherm. Let op: het museum kun je het beste bezoeken met je laptop of computer. 

Bezoek het museum: 
Vleugel 1.
Vleugel 2

Een speciale zaal van het graanproject “Ode aan M.C. Escher op ‘t Bildt”, zoals ook te zien in het bovenstaande museum maar dan uitgebreid met een maquette, staat hier.

Geniet van de schoonheid van alle objecten in dit museum. 

Regiobijeenkomsten KerndoelenNu de conceptkerndoelen voor wiskunde en Nederlands zijn opgeleverd, is het tijd om scholen te raadplegen en in gesprek te gaan met onderwijsprofessionals over de bruikbaarheid in de onderwijspraktijk.
Daarom is SLO t/m maart 2024 op zoek naar o.a. leraren en rekencoördinatoren die als team van een school mee willen denken over de conceptkerndoelen rekenen en wiskunde en meedoen door een regiobijeenkomst bij te wonen en een praktijkopdracht in de eigen school uit te voeren. Scholen krijgen een vergoeding voor de deelname. 
 
In totaal worden er door heel Nederland acht regiobijeenkomsten georganiseerd., waarvan er de komende periode nog 6 gehouden worden. Per regio kunnen 10 tot 15 scholen voor voortgezet onderwijs en 4-6 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs meedoen.
Je kunt je nog aanmelden voor de volgende bijeenkomsten:
Di 5 maart Leeuwarden
Di 12 maart Bergen op Zoom
Di 19 maart Groningen


Meer informatie is hier te vinden: Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in de onderwijspraktijk.

Heb je nog vragen, dan kun je die stellen via het mailadres actualisatiebeproeven@slo.nl

Vacature commissie ICT van CvTE
Ken jij alle ins en outs van de GR? Wil je meewerken aan het nog beter inzetten van ict in de eindexamens en zoek je een kans om verder te kijken dan je eigen schoolpraktijk? 
Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE)  op zoek naar een lid voor de commissie ICT wiskunde havo/vwo. De commissie ICT wiskunde havo/vwo is een door het CvTE nieuw opgerichte commissie die nadenkt over het gebruik van de GR bij examens. Benieuwd? Bekijk hier de volledige vacaturetekst. Let op: de termijn voor inzenden is iets verlengt, je kunt dus nog reageren!

Mijn mooiste lesDeze oproep stond ook in de vorige nieuwsbrief. Er hebben al veel mensen gereageerd, maar we kunnen nog steeds reacties gebruiken. Dus aarzel niet en stuur een mail over je mooiste les!

Als docenten wiskunde staan we dagelijks voor klassen met pubers een vak uit te leggen dat wij heel mooi vinden, maar onze leerlingen niet altijd. Dat is soms lastig, maar regelmatig gaat het wel goed en doen de leerlingen goed mee en leren ze veel van ons.

Wij doen mooie en bijzondere dingen in de klas, proberen werkvormen uit, motiveren leerlingen, laten ze zittend of staand opgaven oplossen, werken met wisbordjes, Kahoots, wiskundekwartet of wiskunde domino, geven ze praktische opdrachten of laten ze op de computer mooie dingen maken en we leggen ze in begrijpelijke taal de moeilijkste onderwerpen uit. Nu is deze opsomming natuurlijk niet compleet.
En wat is het jammer dat buiten onze leerlingen niemand al die bijzondere, mooie lessen ziet.

Daarom willen je jullie vragen om een mooiste les te beschrijven en naar ons op te sturen. Zo kunnen we zelf laten zien wat voor mooie lessen wij geven en daarnaast kunnen we collega's inspireren om nog meer mooie lessen te geven.
Al deze mooie lessen gaan we bundelen in een Euclides special.

Hoe kun je je mooie les opsturen:
- maak een beschrijving van je les
- stuur eventueel het materiaal voor de leerlingen mee   
- foto’s of ander beeldmateriaal is ook van harte welkom.

De redactie van de special bekijkt of je tekst zo in de special kan of dat we nog vragen voor je hebben. Als je zelf liever niet de hele tekst schrijft, dan kunnen we je daarbij helpen. Stuur ik dat geval een korte omschrijving op.
Dus aarzel niet en stuur een mail met je mooiste les naar mooisteles@nvvw.nl                                                                                                                                                                  

Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakkenWiskunde is geen op zichzelf staand vak: de dingen die leerlingen bij wiskunde leren worden toegepast in heel veel andere vakken.

NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 27 maart, samen met KNAG, Vecon en NVON, voor de derde keer de conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken.

Een van de moeilijkste dingen voor leerlingen is om te herkennen dat wat ze bij het ene vak leren eigenlijk hetzelfde is als wat ze bij een ander vak leren. We krijgen dan ook vaak van docenten de vraag: hoe gaan andere scholen hiermee om? Hoe krijgen we de leerlingen zo ver om bij economie of natuurkunde toe te passen wat ze bij wiskunde geleerd hebben?

Tijdens de conferentie Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken bieden we je handvatten om hiermee, op een manier die bij jou en je collega’s past, om te gaan.

Voor deze conferentie is het noodzakelijk dat je met minimaal 2 docenten van je school komt. Een wiskundedocent en een docent van een ander vak, zoals bv economie, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde. Samen gaan jullie, onder begeleiding, aan de slag met het leren van elkaars aanpak; je gaat kijken of je tot een gezamenlijke aanpak kunt komen die bij jouw school en collega’s past.

Het is een praktische conferentie, waar je zelf aan de slag gaat om het onderwijs in jouw school voor alle leerlingen herkenbaarder te maken. Het resultaat van deze middag zal een poster zijn, die je in jouw school, in jouw klassen kunt ophangen. Een poster, speciaal voor jouw school.

Datum: woensdag 27 maart
Plaats: Nieuwegein 
Voor wie: alle docenten wiskunde, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie, economie en scheikunde
Kosten: € 70,- voor leden van een van de meewerkende verenigingen.
Er is nog plek voor 2 scholen!

Geef je nu, samen met je collega’s op.

Rekenen-wiskunde, overgang van PO naar VOEen studiemiddag voor alle leraren die geïnteresseerd zijn in rekenen en wiskunde en de aansluiting daarbij van PO naar VO.

Je krijgt leerlingen van veel verschillende scholen in de brugklas en het is soms ingewikkeld om te weten wat ze allemaal al weten van wiskunde. De geactualiseerde kerndoelen gaan daarbij helpen, maar hoe ziet dat er precies uit in het PO, is er een gemeenschappelijke basis waar je vanuit kunt gaan?
Ga in gesprek met je collega’s uit het PO en kijk samen naar de overeenkomsten en de verschillen.
Dit kan op de studiemiddag 
Rekenen en wiskunde van PO naar VO
op woensdag 13 maart.

Deze middag is vooral geschikt voor wiskundeleraren in de onderbouw van het vmbo, maar uiteraard zijn ook leraren uit de onderbouw havo-vwo van  harte welkom. 

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door de NVORWO, de NVvW en SLO.

Waar: Utrecht (op loopafstand van het centraal station)
Datum: woensdag 13 maart
Tijd: 15:30 – 19:30 uur
Kosten: € 50,- (inclusief avondmaaltijd)


Voor meer informatie en om je aan te melden, klik je hier

Vier π-dag bij TU Delft op 14 maart


 π-dag bij TU Delft 
Uiteraard op 14 maart.
Vanaf 16:00 uur heten we je graag welkom met een drankje.

Na een korte inleiding over het grote raadsel dat het getal π al sinds de oudheid is, neemt onze bevlogen π-specialist Jeroen Spandaw ons mee in een interactieve presentatie waarin π de hoofdrol heeft.
We nemen ruim de tijd om proefondervindelijk onverwachte verschijningen van π te ervaren en insπratie op te doen voor je lessen.
We sluiten de feestelijke viering van π-dag af met een netwerkborrel die tot ongeveer 18:00 zal duren.
Wij kijken uit naar je komst!

Voor aanmelden en meer informatie kijk je op onze website.

In het zonnetje: werkgroep mbo-hbo


Binnen de NVvW zijn heel veel leden actief in een werkgroep. In deze reeks zetten we iedere maand een werkgroep in het zonnetje. Deze maand trappen we af met de werkgroep mbo-hbo. 

De werkgroep is in 1999 opgericht door wiskundedocenten uit het hbo, omdat zij zich zorgen maakten over de positie van het vak wiskunde binnen de hogere beroepsopleidingen. Sinds enkele jaren is het aandachtsgebied uitgebreid met docenten uit het mbo en daarmee zijn we nog beter ingebed in ons werkterrein van het technisch en economisch beroepsonderwijs en de doorstroming (van mbo en vo) naar hbo.

De werkgroep heeft heel mooi materiaal gemaakt voor de overgang van mbo naar hbo. Deze keuzedelen worden op veel mbo-opleidingen gebruikt. Daarnaast organiseert de werkgroep online themabijeenkomsten voor leraren in het mbo en hbo, maar iedereen is welkom. De komende bijeenkomst is op 14 maart en gaat over de geschiedenis van de wiskunde. Je kunt je nog aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen. 

Kijk op de webpagina van de werkgroep voor meer informatie:
- over de keuzedelen
- over themabijeenkomsten
 

Uitnodiging: Leve de wiskunde!Op vrijdag 19 april organiseren het wiskundeinstituut van de Universiteit van Amsterdam en VO-HO netwerk Bètapartners de conferentie  ‘Leve de wiskunde!’ op het Amsterdam Science Park.
Tijdens deze dag krijgen docenten (havo/vwo) boeiende contexten voor in de les aangereikt, kunnen zij collega's ontmoeten en zijn ze aan het eind weer up-to-date binnen hun vakgebied. Leerlingen (5 en 6 vwo) maken kennis met het Amsterdam Science Park, volgen lezingen in collegezalen en ontmoeten wetenschappers. 
Deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden

Twee vacatures bij Epsilon en KWG

Bij Epsilon en KWG zijn twee vacatures

Vacature bladmanager/eindredacteur Nieuw Archief voor Wiskunde
Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier maal per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

In verband met pensionering van de persoon die deze functie op dit moment vervult, zijn wij op zoek naar een bladmanager/eindredacteur voor 0,4 fte.

Functieomschrijving
Als bladmanager/eindredacteur ben je verantwoordelijk voor het gehele redactie- en productieproces. Je werkt hierin samen met de (hoofd)redactie en een bureauredacteur. Tevens ben je verantwoordelijk voor de promotie en het onderhouden van de website van het blad.

De startdatum is 1 oktober 2024. Daarnaast is er een inwerkperiode in overleg (met gedeeltelijke aanstelling) van 1 juni tot 1 oktober.

Kijk hier voor meer informatie. 

Vacature zakelijk directeur Epsilon
Epsilon Uitgaven brengt  kwalitatief goede wiskundeboeken tot stand en verspreidt deze in de Nederlandse en Engelse taal. Epsilon Uitgaven is eigendom van Stichting Epsilon, een stichting die opgericht is met steun van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). De uitgeverij biedt op alle niveaus, van onderbouw vmbo tot en met universitaire Master, boeken die zich in een goede belangstelling mogen verheugen.

In verband met pensionering van de huidige zakelijk directeur zijn wij op zoek naar een zakelijk directeur voor 0,4/0,5 fte.

Functieomschrijving
Als zakelijk directeur ben je verantwoordelijk voor het gehele fonds van de uitgeverij, zowel wat betreft financiën als het gehele publicatieproces, productie en verkoop. Tevens ben je verantwoordelijk voor de promotie en het onderhouden van de website van Epsilon Uitgaven.

De startdatum is 1 oktober 2024. Daarnaast is er een inwerkperiode in overleg (met gedeeltelijke aanstelling) van 1 juni tot 1 oktober.

Kijk hier voor meer informatie. 

Van de vakbondstafelCao in het mbo

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het mbo. Namens de NVvW neemt de FvOv deel aan deze onderhandelingen. Om de inzet van de FvOv te bepalen, wiillen we graag de mening van onze leden die in het mbo of vavo werken. Als het goed is, dan heb je vandaag een mail ontvangen met de oproep om de vragenlijst in te vullen. 
Ben je wel werkzaam in het mbo of vavo, maar heb je geen mail ontvangen, neem dan contact op met onze ledenadministratie
 
Tot slot
Voor het eerst in lange tijd heeft de Verenigde Naties over onderwijs gesproken. Men maakt zich zorgen over het wereldwijde tekort aan bevoegde leraren. In een bondig rapport doet de VN 59 aanbevelingen aan landen om te werken aan het oplossen van dit tekort.  Lees hier het rapport.

Feantersdyk 4-i
9264 TN Earnewâld
hoofdbureau@nvvw.nl

 

Colofon

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op nieuwsbrief@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.