Nieuwsbrief

Multifunctionele accommodatie Hoek

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de wijk Windlust 2 in Hoek, de multifunctionele accomodatie (mfa) en de ontwikkeling bij Langestraat 21.

Wijk Windlust 2

Op 28 september 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Windlust 2 vast. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de mfa, een zorgwijk en vrije bouwkavels mogelijk. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het bestemmingsplan. De termijn hiervoor loopt tot en met 13 december 2023. 

Start werkzaamheden

De bouw van Windlust 2 begint met het bouwrijp maken van het gebied. Dit houdt in dat we de riolering gaan aanleggen, graafwerkzaamheden uitvoeren en bouwstraten maken. Naar verwachting starten deze werkzaamheden in het voorjaar van 2024. De start van de werkzaamheden is afhankelijk van eventueel ingediende beroepschriften tegen het bestemmingsplan. 

 

Zorgwijk

Het plan is om binnen de wijk Windlust 2 een zorgwijk te realiseren. Een zorgwijk in combinatie met het aanbieden van activiteiten en dienstverlening aan ouderen in de mfa dragen bij aan het leefbaar houden van de kern Hoek en het welzijn van ouderen in de regio.

Stand van zaken mfa

De voorbereidingen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) zijn in volle gang. In dit gebouw clusteren we meerdere voorzieningen. Zo komt er in de accommodatie het integraal kindcentrum (basisschool en kinderopvang) met gymzaal, een bibliotheek, het dorpshuis en diverse zorg- en welzijnsactiviteiten. 

 

De gemeente neemt binnen de mfa het onderdeel zorg en welzijn voor zijn rekening. ZorgSaam heeft hierdoor geen actieve rol meer in de voorbereiding en de bouw van de mfa. Ze kunnen in de toekomst ruimte huren in de mfa voor zorg- en welzijnsactiviteiten. 

 

Voorlopig ontwerp

Met het voorlopig ontwerp en een programma van eisen gaat de gemeente begin 2024 een ontwerpende en bouwende partij aantrekken. Deze toekomstige partij werkt dit uit tot een definitief en technisch ontwerp. Daarna kan de bouw van de mfa starten. Naar verwachting is het gebouw in het schooljaar 2025-2026 gereed.

Woningbouw Langestraat 21

 

Fluvium Vastgoed werkte de plannen voor tien seniorenwoningen aan de Langestraat verder uit. De verkoop van de woningen start binnenkort. 

 

Fluvium verwacht eind dit jaar de omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente toetst de vergunning en legt deze in het voorjaar van 2024 ter inzage. U kun dan een zienswijze indienen. Naar verwachting start het werk in de zomer van 2024.

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek. Hier staat onder andere het stedenbouwkundig plan voor Windlust 2 en de locatie Langestraat 21. Ook kunt u eerder verzonden nieuwsbrieven terug lezen. 

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit project, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar mfahoek@terneuzen.nl of te bellen naar tel. 14 0115.

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.