Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 79, januari 2020

Inhoud

Bijeenkomsten

24 jan MBO Ambassadeurs
Purmerend
27 janGebruikersdag
Utrecht
30 en 31 jansaMBO-ICT Conferentie
Apeldoorn
5 febMini conf. Bruggen Bouwen
Utrecht
6 febNetwerk Onderwijslogistiek
Utrecht
12 febAfas Gebruikersoverleg
13 febTopdesk Gebruikersoverleg
13 febNetwerk Informatiemanagers
Woerden
13 febGebruikersgroep PortalPlus
Woerden
3 maartGebruikersgroep ECK
Woerden
5 maartNetwerk Informatiemanagers
Woerden
6 maartGebruikersgroep DPO
Ede
12 maartNetwerkbijeenkomst IBP
Utrecht
12 maartNetwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten
Wageningen
12 maartGebruikersgroep B3net 
Woerden


 
 

Inleiding

De eerste nieuwsbrief  in het nieuwe decennium is een feit,  ik hoop dat iedereen weer veel energie heeft om met enthousiasme aan de slag te gaan. Want er gebeurt veel in het MBO en, zoals jullie ook in deze nieuwsbrief kunnen lezen, staat er genoeg op het programma.  

Voor vroegtijdig aanmelden wordt nu keihard gewerkt om per 1 september 2020 live te gaan. Het koppelpunt van de gemeenten is zo goed als klaar, wat goed nieuws is omdat we dan echt de volgende stap kunnen maken en ook verdere progressie boeken op centraal aanmelden. 

Eind januari verschijnt de ICT monitor. Ik heb de eerste resultaten mogen zien en deze geven voldoende aanknopingspunten om (nog) verder te verbeteren. Het percentage instellingen dat heeft meegedaan is hoog en door het te combineren met andere onderzoeken geeft de monitor een goed beeld van onze sector. Bedankt voor een ieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd. 

Het programma 'Doorpakken op digitalisering' betreffende de strategische agenda digitalisering staat nu echt in de steigers. We zijn klaar om vooruit te gaan en zijn op zoek naar mensen uit de instellingen die hieraan een actieve bijdrage aan willen leveren. Mocht je interesse hebben om deel te nemen, zie het artikel in deze nieuwsbrief en meld je aan! Want zoveel is zeker, zonder jullie hulp lukt het niet. 

Net voor de kerstvakantie is de universiteit van Maastricht getroffen door een ransomware aanval. Het laat zien dat digitalisering niet alleen kansen biedt maar dat we ook heel erg op onze hoede moeten zijn. Het is goed te zien dat veel van onze instellingen actief zijn op gebied van beveiliging en dat ze ook daar de samenwerking zoeken met elkaar en ook met het hoger onderwijs en SURF. Samen staan we sterk! 

Ten slotte onze conferentie van 30 en 31 januari: Deze is bijna volgeboekt en het programma ziet er weer veelbelovend uit, dus als je je nog niet aangemeld hebt, doe het dan snel. 

41e saMBO-ICT Conferentie

Over twee weken is de 41e saMBO-ICT conferentie alweer in volle gang. Het reguliere programma start op de donderdag om 17.00 uur. Voor het volledige programma verwijzen we je naar de site van saMBO-ICT of de conferentie-omgeving. Deze laatste geeft uitgebreide informatie. 

Er is grote belangstelling voor deze bijeenkomst en we hebben samen met de instellingen een mooi programma samengesteld. Deze conferentie worden ook de resultaten van de ICT monitor bekendgemaakt. Nieuw deze keer is dat we geen papieren programma meer uitdelen. Je moet het dus digitaal 'meenemen'. Daarnaast zijn de ruimtes nu nog niet in het programma opgenomen, dit doen we op het laatste moment. Deelnemers krijgen een week voor de conferentie hun bevestiging met daarin een link naar een enquête. Daar vragen we welke workshops jij interessant vindt. Op basis daarvan bepalen we welke workshop waar wordt geplaatst. Deze enquête is geen reservering, toegang tot de workshops gaat zoals we dat gewend zijn: Vol is Vol. Om te voorkomen dat je de weg kwijtraakt in het gebouw maken we dit keer gebruik van digitale hulpmiddelen voor wat betreft de routebegeleiding. 'TomTom' voor binnen. 

Net als in het Westland is er ook deze conferentie een parallel programma voor CVB leden om de strategische agenda  "Doorpakken op Digitalisering" verder vorm te geven.  

Gebruikersdagen

Op 2 december was het weer volle bak bij de saMBO-ICT gebruikersdag. De presentaties over RIO, MBO Transparant en Flexibel leren werden in de evaluatie heel positief gewaardeerd. Zoals gewoonlijk staan de presentaties op de site. 

Voor 2020 kunt u ook alle gebruikersdagen vast reserveren in uw agenda: 27 januari, 6 april, 15 juni, 5 oktober en 30 november. Op 27 januari willen we nog een keer aandacht besteden aan RIO en daarnaast aan robotisering bij ROC van Amsterdam en de MBO-verklaring. Uiteraard zullen de gebruikelijke updates vanuit saMBO-ICT en DUO ook een plaats krijgen op het programma. 

Kennisdeling O365 - 13 december 2019

De kennisdeling office 365 op 13 december 2019 was een groot succes. De belangstelling voor deze bijeenkomst was zo groot, dat we helaas een flink aantal belangstellenden moesten teleurstellen. De meeste presentaties zijn wel gedeeld en die kan je hier terugvinden.   

Voor de volgende Kennisdeling gaan we op 29 mei naar Leiden. Daar nemen MBO Rijnland en Hoge School Leiden het voortouw. De eerste afspraken om tot een interessante invulling te komen, zijn alweer gepland.  

MBO Ambassadeurs

De volgende Ambassadeursbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 januari 2020 en wordt verzorgd door twee instellingen: Horizon College en Regio College. We zijn te gast op de nieuwe gemeenschappelijke campus in Purmerend. Overkoepelend thema van deze ambassadeursdag is ‘samenwerken’. Daarbij staan we in de eerste plaats stil bij de uitdagingen om twee mbo-instellingen te laten samenwerken binnen een locatie. Het middagprogramma biedt diverse workshops, waarbinnen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Interesse in deelname aan een ambassadeursdag? Vraag de MBO Ambassadeur van jouw instelling of neem contact op met Martijn Bijleveld.

Netwerk Informatiemanagers

Op 21 november kwam een flinke groep informatiemanagers bij elkaar in Domstad voor de netwerk bijeenkomst IM. Er werd gestart met een paar mededelingen door Leo Bakker o.a. over Bruggen Bouwen en de ICT monitor.  Gevolgd door even bijpraten met Martijn Timmer en Manon Geven (programma manager strategische agenda). De volgende bijeenkomst van het netwerk is op 5 maart.

Het tweede deel van het programma ging over flexibilisering van het onderwijs, waarbij werd gekeken naar het applicatielandschap, architectuur, centrale applicaties etc. Een breed scala aan thema’s met als basisvraag, hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Als we onze aanbestedingen blijven doen dan komen we wellicht niet verder. Hoe ver gaat de centralisering van applicaties? Meer weten, kijk hier.

Strategische agenda digitalisering leidt tot programma Doorpakken op digitalisering

in dit nieuwe jaar gaat het programma Doorpakken op digitalisering dan ook écht van start. Voor de acht thema’s die worden opgepakt, zijn de teams in de lead. Deze worden de komende maand(en) – zo snel als mogelijk - samengesteld. De profielen en een oproep zijn inmiddels online te vinden. Enthousiast om mee te doen? Meld je dan meteen door middel van dit formulier aan, als teamlid of als aanvoerder van een team. Tijdens de saMBO-ICT conferentie eind januari hopen we al een aantal aanvoerders bekend te kunnen maken. Tijdens die conferentie vindt ook de volgende tweedaagse van de betrokken bestuurders plaats. 

Digitaal burgerschap - Kennisnet

In de Strategische Agenda Digitalisering MBO is digitaal burgerschap opgenomen als onderdeel van het spoor dat zich richt op het aanpassen van de inhoud van het onderwijs. 

Deze inhoud verandert mee met de snelle veranderingen in de inhoud van beroepen en van de maatschappij als geheel. Digitale burgerschapsvaardigheden zijn voor studenten van belang om goed voorbereid in die maatschappij te kunnen functioneren. 

We zien op dit moment grote verschillen, tussen instellingen en binnen instellingen. Qua aanpak, inhoud en kwaliteit. Veel docenten ervaren (digitaal) burgerschap als taakverzwaring en voelen zich niet uitgerust om met dit onderwerp aan de slag te gaan. 

Als we écht ambities hebben met digitaal burgerschap in het mbo, dan moeten we deze ook uitspreken: wat willen we bereiken? Hoe ver willen we gaan? Heb jij specifieke ambities of een goede definitie van Digitaal Burgerschap op jouw ROC? Laat het ons weten en neem contact op met Harriet Leget

Route21

Eind januari wordt de harmonisatie tussen de Teamplaat Onderwijskwaliteit en Triple A opgeleverd. Vanuit beide modellen wordt aangegeven wat het andere model toevoegt, en waar de overlap zit. Daar waar er verschillen zitten in de terminologie, wordt dit benoemd en toegelicht. 

28 november jl. is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van een 9-tal scholen. Hier zijn de resultaten van het onderzoek bij de 8 scholen door de studente Informatica uit Leiden gepresenteerd. Daarna hebben we bepaald welke modellen Route21 gaat opleveren en besproken waar en voor welk doel het wordt gebruikt. Op basis daarvan hebben we de eisen bepaald waaraan dat model moet voldoen. Op de volgende saMBO-ICT conferentie worden de resultaten gedeeld en besproken hoe we deze gaan realiseren. 

Architectuur wordt ontwikkeld vanuit de bedrijfsprincipes. Heldere uitgangspunten die breed gedragen worden en sturend zijn in de afwegingen die worden gemaakt . Om deze vast te stellen werken we nauw samen met de Strategische Agenda. 

VVA 1 september 2020 in werking

De voorziening vroegtijdig aanmelden (vva) ondersteunt de uitwisseling van gegevens over de aanmeldingen in het mbo tussen mbo-instellingen, vo-scholen en gemeenten. De vva bestaat uit drie koppelpunten: het koppelpunt mbo, het koppelpunt vo en het koppelpunt gemeenten. Eerder was het de bedoeling dat de vva op 1 september 2019 in werking zou treden. Dat is niet gebeurd, omdat het koppelpunt gemeenten niet gereed was. Inmiddels is in de stuurgroep vva (waaraan de MBO Raad, saMBO-ICT, VO-raad, PO-raad, VNG, Ingrado en OCW deelnemen) een nieuwe implementatiedatum afgesproken: 1 september 2020. Op die datum gaat de wettelijke verplichting om gegevens over de aanmeldingen in het mbo uit te wisselen in werking. De gegevens over nieuwe aanmeldingen voor het mbo (voor het schooljaar 2021/2022) worden vanaf 1 september 2020 via de vva uitgewisseld. In de eerste helft van 2020 vinden verschillende testen plaats, waaraan de drie koppelpunten en de leveranciers van de administratiesystemen in het vo en mbo, en van gemeenten, meedoen.   

RIO is live!

Inmiddels is RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) zowel via machine-machine koppeling (M2M) als portaal (H2M) in productie. De leveranciers zullen de instellingen in deze periode gefaseerd aansluiten. Vanwege de hacktestbevinding staan de RIO schermen tijdelijk nog achter de inlog van MijnDUO. De RIO gegevens zijn dus nog niet voor de buitenwereld zichtbaar. Dit geeft instellingen de gelegenheid om de presentatie naar buiten toe goed te controleren en zonodig aan te passen.  

Om RIO te kunnen vullen vanuit uw SIS is het belangrijk dat de instelling die met een SAAS-oplossing werkt een mandaat heeft vastgelegd in het Onderwijsserviceregister (OSR). Daar deden we in de vorige nieuwsbrief al een oproep voor. Daar is massaal gehoor aan gegeven, zodat er al veel mandaten zijn geregistreerd, maar nog niet allemaal. Zonder mandaat kan er niet uitgewisseld worden met RIO, zorg dus alsnog voor de registratie indien dit nog niet gebeurd is. De RIO contactpersonen hebben alle benodigde informatie hiervoor gekregen.  

De instellingen zijn nu aan zet om RIO te vullen met onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, aangeboden opleidingen en communicatiecontexten. Meer dan de helft van de instellingen heeft nog geen Onderwijsaanbieders en Onderwijslocaties geleverd aan het RIO-register. Let op dit is op korte termijn wel nodig i.v.m. de toevoeging van deze velden aan de BRON uitwisseling. Mochten hierover nog vragen zijn, neem dan contact op met je leverancier. Vragen over het modelleren kunnen gesteld worden via rio@sambo-ict.nl. Vragen over de werking van het portaal kunnen gesteld worden bij DUO via rio@duo.nl.  Op de website van saMBO-ICT kun je ook handleidingen vinden voor het gebruik van het portaal. 

Voor meer informatie zie de RIO-pagina op de saMBO-ICT site

BCLD

Elke instelling bepaalt zelf aan welke eisen minimaal moet worden voldaan om de speler in te kunnen zetten. We werken eraan om zo snel mogelijk aan deze minimale eisen te voldoen.  

Voor Aventus voldoet de speler en daar worden de laatste testen uitgevoerd om met de SafetyBoot BCLD-speler examens af te nemen. Voor hen en andere scholen die live willen gaan is een productieversie beschikbaar. Op de saMBO-conferentie hopen we de resultaten hiervan te kunnen delen. 

CA

Centraal Aanmelden in het MBO, inmiddels vaak afgekort tot CAMBO, gaat gestaag door. Op 27 november is het bestuur gekozen voor de coöperatie “MBO-voorzieningen UA” waar CAMBO een plek in krijgt. Een aantal pilotscholen loopt zich momenteel warm om na 1 april de eerste tests met deze toepassing te kunnen doen. Dat vraagt een goed gevuld RIO, waarna de student via CA zijn keuzes kenbaar maakt. Geïdentificeerd, inclusief vooropleiding, wordt de benodigde informatie aan het SIS geleverd waarna de aanmelding een feit is. Voor instellingen betekent dit een enorme tijdswinst en veel minder administratieve rompslomp. Daarnaast ontstaat er over instellingen heen inzicht in meervoudige aanmeldingen, wat het makkelijker maakt om het juiste aantal studenten vroegtijdig in beeld te krijgen. En de student heeft een keurig inzicht bij welke instellingen er een aanmelding loopt.  

De pilots staan op de rol voor het tweede kwartaal van 2020, dan hebben we in het derde kwartaal nog ruimte voor verbeteringen etc. Het streven is om CA voor het MBO op 1-12-2020 op te leveren. 

Implementatie ECK iD ingepland?

Het ECK iD wordt na dit schooljaar dé primaire identifier voor gebruik van digitale leermiddelen in het MBO. 
De stand van zaken is als volgt: Ondertussen hebben 50 van de 62 scholen de ECK standaard geïmplementeerd. Voor ECK iD hebben 45 scholen het nummervoorzieningscontract getekend om het ECK iD in hun SIS te mogen ontvangen. Daarvan ontvangen 16 scholen het ECK iD daadwerkelijk in het SIS. 21 scholen zijn op dit moment van plan om ECK iD nog dit schooljaar in de keten te gaan gebruiken. Tevreden zijn we met deze aantallen nog niet. Omdat er alleen dit en komend schooljaar nog kan worden 'schaduw-gedraaid' met zowel het ECK iD als de huidige identifier, adviseren we alle scholen van harte om het ECK iD als attribuut mee te gaan geven. Op weg naar een meer betrouwbaar gebruik van digitaal lesmateriaal en dataminimalisatie!
Voor meer informatie www.startschooljaarmbo.nl en www.eck-id.nl en m.dol@edu-k.nl. Ook is er een flyer gemaakt waarin de belangrijkste informatie is te vinden. Je vindt deze flyer op onze website. Op die pagina staat ook een link naar een invulformulier. Via dit formulier kunnen instellingen hun implementatieplanning doorgeven. Leden van de gebruikersgroep en geïnteresseerden vinden elkaar ook in de groepsomgeving, meld je daarvoor aan!

Bruggen Bouwen

Het programma Bruggen Bouwen draait op volle toeren en ook voor het eerste kwartaal van 2020 zijn al weer veel activiteiten gepland.

Op 5 februari 2020 vindt de mini-conferentie Bruggen Bouwen plaats: een dag waar i-coaches, nieuw en ervaren, kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen delen op hun vakgebied. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (14:00 – 20:00 uur). 

In maart start de derde editie van de Masterclass Bruggen Bouwen; een serie van drie hands-on bijeenkomsten met als doel het opleveren van een business case voor de invoering van i-coaches binnen de instelling. Er is nog plaats voor 2 instellingen, dus meld je snel aan.

Voor de Peergang Bruggen Bouwen, het inhoudelijke traject waarbinnen i-coaches worden geschoold op de zes rollen, worden de komende periode de volgende modules aangeboden:

- Trainer/coach
- Adviesvaardigheden
- Onderwijskunde
- Veranderkunde

De module Technovator start op 27 januari, en wordt bij voldoende belangstelling voor de zomervakantie nogmaals ingepland. Meer informatie hierover of over aanmelden via Anne-Marije Kraijnbrink.

ICT Monitor

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de realisatie van de Ict-monitor mbo 2019. Hoofdbestanddeel van deze publicatie is de analyse van de vragenlijst, die in de periode oktober-november door 51 instellingen is ingevuld. De gegevens met betrekking tot de ict-kosten komen uit de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2018 van de MBO-Raad. Andere bronnen zijn de enquête Onderwijsinnovaties met moderne ict (door ECBO in opdracht van OCW), de Benchmark IBP-E mbo 2019 en het Cyberdreigingsbeeld 2019 (SURF). De ICT monitor mbo 2019 wordt 31 januari, tijdens de saMBO-ICT conferentie, gepresenteerd. 

De Benchmark IBP/E is binnen

Tijdens de netwerkbijeenkomst IBP in het mbo, op 12 december, werden de resultaten van de Benchmark IBP-E mbo 2019 gepresenteerd. Aan deze editie hebben 56 mbo-instellingen deelgenomen, wat neerkomt op een deelname van 95% van de instellingen. Ook in 2019 hebben we als mbo-sector weer een stap vooruit gezet: alle onderdelen (Informatiebeveiliging, Privacy en Examinering) komen uit op een gemiddeld volwassenheidsniveau van 2,5. Dat is een bescheiden stap voorwaarts, die duidelijk maakt dat we nog steeds in beweging zijn. Dat is een belangrijk vaststelling, omdat we als sector een ambitieniveau van 3 hebben afgesproken. Het is onze doelstelling om dat ambitieniveau van 3 in 2020 te behalen, de komende tijd zal nog veel discussie volgen over hoe we dat kunnen realiseren. De complete rapportage is te downloaden via www.sambo-ict.nl/ibpdoc11e​.

Community of Practice

Wil je in je onderwijs een stap maken met gepersonaliseerd leren met inzet van ict en social media? 

Van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Community of Practice Leren en ict (CoP)! De CoP biedt ook in 2020 een leer- en werkgemeenschap voor mbo-docenten en team-managers om te werken aan praktijkvragen op het vlak van gepersonaliseerd leren en ict. 

Community of Practice 

De CoP is een leer- en werkgemeenschap van docenten en teammanagers van mbo-instellingen. Vanuit concrete vragen uit je praktijk werk je themagewijs aan praktische antwoorden. Deelnemers brengen zelf ervaringen in, delen kennis en creëren samen nieuwe kennis. Daarnaast kunnen de deelnemers een beroep doen op experts en expertise uit diverse netwerken, ook is er ruimte om nieuwe kennis te laten ontwikkelen. 

Startbijeenkomst 2020 

De startbijeenkomst van de CoP-cyclus voor 2020 is op 6 maart 2020. De locatie is het iXperium van ROC De Leijgraaf, Euterpelaan 100, 5344 CS Oss. Reserveer deze dag alvast in je agenda als je wilt deelnemen, en meld je hiervoor aan bij John Schobben

Meer informatie 

Wil je meer informatie of wil je deelnemen? Neem contact op met  John Schobben  of  Marius van Zandwijk

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook in de LinkedIn groep van saMBO-ICT discussies gestart en vragen gesteld. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...
 

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 maart  2020.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling, aanjagen van innovatie en gezamenlijke projecten.