Afbeelding

Nieuwsbrief 15
10 maart 2024                                              www.landelijkgebiedharen.nl

Beste ondersteuners van Stichting Landelijk Gebied Haren


Gemeenteraad kritisch over beheer zandwegen en participatie

Op 6 maart jl. werd in de gemeenteraad voor de derde keer de Nota Zandwegen behandeld. Deze keer met als resultaat een unaniem aangenomen motie waarin de toezeggingen van het college werden aangescherpt en vastgelegd. De gemeenteraad wil via de motie zekerstellen dat het College van B&W de Nota zandwegen zal uitwerken in een beheerplan, met concrete afspraken, werkwijzen, protocollen over het dagelijks en seizoengebonden beheer van zandwegen in de gemeente Groningen en “aan- en omwonenden nauw te betrekken bij de totstandkoming van het beheerplan en hun kennis en ervaring te honoreren.”

Daarnaast wil de raad dat B&W ook de organisatie van Stadsbeheer aanpast, door: “zorg te dragen voor de door de inwoners gewenste korte lijnen naar het beheerteam en zo nodig het beheerteam meer ruimte te geven om snel, flexibel en adequaat te reageren op berichten van aanwonenden, wisselende weersomstandigheden en dergelijke.”

Er waren zelfs raadsleden die dat wenselijk achtten voor de hele gemeente. Problemen met Stadsbeheer op dit vlak bestaan kennelijk ook in andere delen van de gemeente.  Allemaal zaken die SLGH al langere tijd aan B&W en Stadsbeheer had voorgesteld, maar steeds werden afgewimpeld.

Komende tijd moet duidelijk worden hoe B&W de unanieme wil van de gemeenteraad samen met SLGH en aanwonenden gaat uitvoeren. We gaan er van uit dat op korte termijn met het opstellen van het beheerplan zal worden begonnen en niet -zoals bij de Nota Zandwegen- pas over jaren. Dank aan al die raadsleden die ons hebben willen horen en begrijpen en in actie zijn gekomen om de motie op te stellen! 
Afbeelding
Dat het verkeerde zand is gebruikt werd door het College in alle toonaarden ontkend

Wat er aan vooraf ging
Hieronder volgt in chronologische volgorde een verslag van wat er sinds nieuwsbrief 14 is gebeurd.
In februari werden we -na drie jaar wachten- verrast door de gemeentelijke Nota Zandwegen. Onze kritiek op deze Nota en het Participatieverslag kunt u lezen in de vorige Nieuwsbrief.

Stichting Landelijk Gebied Haren heeft waardering voor deel I van de nota: het beleidskader en de beschrijving van waarden en functies van de zandwegen. Op deel II ‘Maatregelen’ voor beheer en onderhoud is door ons en van diverse kanten veel kritiek geuit. Ook in de praktijk hebben we de afgelopen jaren gezien hoe het keer op keer fout ging: op het verkeerde moment werden de verkeerde dingen gedaan, werden bermen vernield en werd verkeerd zand gestort.
Afbeelding
Op het verkeerde moment de verkeerde (en gevaarlijke!) maatregelen: Oude Boerenweg maart 2024
Op 7 februari hield de gemeenteraad een meningsvormende vergadering. Er kwamen 9 insprekers uitleggen wat er aan de Nota en de uitvoering niet goed is. Ook waren er een tiental schriftelijke reacties. De vergadering duurde veel langer dan gepland en de raadsleden bleven in verwarring achter. Daarom werd besloten de vergadering op 28 februari voort te zetten

De regionale pers was er inmiddels ook opgedoken: RTV Noord , OOGTV, Haren de Krant.

Deze ‘adempauze’ gaf SLGH de ruimte om met raadsleden in gesprek te gaan en om samen met bewoners en organisaties een brief op te stellen. De brief vraagt om deel II van de Nota aan te houden om eerst tot een projectplan met uitvoeringsagenda te komen voor geïntegreerd beheer van bermen en zandwegen. Samenwerking met de bewoners en transparante communicatie zijn nadrukkelijk onderdeel van die aanpak, met vele aspecten:
  • Een protocol voor het periodiek onderhoud van sloten, bermen en zandwegen en richtlijnen voor onderhoud (sloten, bermen en zandwegen worden nu apart onderhouden door verschillende instanties/ aannemers);
  • De rol van de bewoners in het signaleren van problemen, het borgen van ecologische kennis en de rol van bewoners bij het klein onderhoud zoals het zorgen voor afwatering, etc.;
  • De rol van de boeren bij het onderhoud van bermen, sloten en zandwegen in de vorm van betaalde ‘groene diensten’;
  • Het informatiesysteem voor uitvoerders en leidinggevenden en verantwoording naar de opdrachtgever.
In de raadsvergadering van 28 februari werden de vier punten uit bovengenoemde brief positief ontvangen. Een aantal partijen kondigden aan een motie te zullen indienen om het college ‘bij te sturen’. Op de raadsvergadering van 6 maart werd de motie “Zandwegen op de goede weg”  met algemene stemmen aangenomen. In onderstaand kader staan de vier hoofdpunten van de motie weergegeven:
Afbeelding
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 6 maart is weer veelvuldig overleg geweest met diverse politieke partijen. SLGH had graag gezien dat in de eerste motie ook zou worden opgenomen dat onderzocht zou worden “of en onder welke voorwaarden de uitvoering van het beheer van zandwegen, bermen en sloten kan worden uitbesteed aan een landschapsbeheer gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie met kennis van het gebied”.

Dit punt is terecht gekomen in een 2de motie “Zandwegen voor altijd” die werd ingediend door Partij vóór het Noorden, PVV,  Student & Stad  en Stadspartij. Omdat er nu nog geen meerderheid is voor een dergelijk onderzoek werd de motie aangehouden.

Na de vergadering heeft SLGH de volgende verklaring laten uitgaan (zie hier voor volledige tekst):

"Stichting Landelijk Gebied Haren denkt dat het integraal beheer van landschapselementen -waaronder sloten, bermen en zandwegen- slimmer, beter, goedkoper kan. Zij vindt dat voor het borgen van de participatie van de bewoners naar een andere organisatievorm moet worden gezocht.
Een verzoek om te onderzoeken of het beheer kan worden uitbesteed aan een in landschapsbeheer gespecialiseerde organisatie met kennis van het gebied werd  door het college en de collegepartijen afgeraden.

Op zo’n moment wordt duidelijk dat collegepartijen niet mogen afwijken van het collegestandpunt en dat het college niet mag afwijken van wat Stadsbeheer dicteert.


Het door ons gevraagde onderzoek was kennelijk op dat moment nog een brug te ver. Opmerkelijk was wel dat wethouder Wijnja in de raadsvergadering zei: "....er zijn omwonendenpartijen die zeggen wij zouden eigenlijk wel het instrument van  'the right to challenge' willen gebruiken om zelf met een voorstel te komen om het onderhoud van de zandwegen vorm te geven en dat kan natuurlijk altijd. Dus als er partijen zijn die daar iets mee willen en die hebben van de gemeente in faciliterende zin qua informatie of wat dan ook iets nodig, dan kan dat uiteraard."
Afbeelding
Terwijl de gemeenteraad vergadert over beheer van zandwegen, gaat Stadsbeheer gewoon door met een aanpak die strijdig is met ecologisch bermbeheer (1-3-24 Duinweg)

Mocht u zich afvragen waarom SLGH (en aanwonenden) hier nu zo’n punt van maken, afgelopen jaren waren een opeenstapeling van verkeerd zandweg onderhoud én ecologisch bermbeheer. Voor de zandwegen in Noordlaren hebben we dit gedocumenteerd.

Wilt u mee doen met de activiteiten van Stichting Landelijk Gebied?
  • werkgroep Biodiversiteit
  • kritisch volgen overheidsbeleid
info@landelijkgebiedharen.nl

Bekendheid Stichting Landelijk Gebied Haren

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u op onze lijst van ondersteuners/ belangstellenden staat. We stellen het op prijs als u mensen in uw omgeving attendeert op Stichting Landelijk Gebied Haren, bijvoorbeeld door deze Nieuwsbrief te verspreiden.
Op onze website plaatsen wij actuele berichten.


Donaties

SLGH maakt kosten voor de diverse activiteiten die zij organiseert. Als u zich herkent in ons werk en wilt bijdragen aan het behoud en versterken van het landelijk gebied, dan stellen wij een donatie zeer op prijs: Triodos NL25TRIO0338915842, ten name van Landelijk Gebied Haren. U kunt ook via de website doneren.