Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 75, juni 2019

Inhoud

Bijeenkomsten

16 septInformatiebijeenkomst
Afhandelen Aanmeldingen
Woerden
19 septMBO Ambassadeurs
Rotterdam
24 septTopdesk Gebruikersoverleg
Woerden
26 septNetwerk Informatie-
managers
Schiedam
27 sept40e saMBO-ICT conferentie
Lentiz Schiedam
3 oktNetwerk IBP
Utrecht
7 oktGebruikersdag
Utrecht
10 oktNetwerk Onderwijslogistiek
Utrecht
11 oktGebruikersbijeenkomst
DPO/BI
Utrecht
31 oktNetwerk Leermiddelen-
beleid
Woerden
5 en 6 novSurf Onderwijsdagen
Den Bosch

​Een actueel overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden op: sambo-ict.nl/agenda
 

Inleiding

Nieuwbrief nummer 75! Ik weet dat we bij de start van de nieuwsbrief ons afvroegen of zoiets wel nodig was. Een terechte vraag omdat de website, Twitter en de andere kanalen hetzelfde doel dienen. Achteraf gezien horen we dat we een juiste keuze hebben gemaakt met de nieuwsbrief, het blijkt toch dat het voor veel mensen een update is van de onderwerpen waarin men geïnteresseerd is. We zullen er dus nog wel even mee doorgaan. 

In de vorige nieuwsbrief werd het al gemeld, de aanbesteding van Centraal Aanmelden is gegund. Aan de kant van de opdrachtgever, onze instellingen, is Rob Smit de projectleider. Dat wil zeggen dat hij een flink deel van z’n tijd bezig is met de zorg voor een goede voorziening en een vlekkeloze implementatie. Dat wil echter ook zeggen dat een deel van z’n werk overgenomen moet worden. Frans van Neerbos zal een deel van de taken overnemen, zoals de acties rondom architectuur en een aantal gebruikersgroepen. Frans is voor velen in onze wereld geen onbekende.   

Een ander nieuwtje dat al via de andere kanalen bekend was, is dat er een opvolger is gevonden voor mijn positie. Martijn Timmer zal per 1 september starten bij saMBO-ICT en met enthousiasme mijn werk gaan overpakken. Ik kan op die manier met een gerust hart op 26 september afscheid nemen. Eén ding is zeker, ik zal de inleiding van nummer 100 van de nieuwsbrief niet schrijven. Maar tegen die tijd is de nieuwsbrief misschien niet meer nodig…?

Jan Bartling 

40e saMBO-ICT Conferentie

Na de zomervakantie is het bijna zover en de 40e saMBO-ICT conferentie met als thema “Terugkijken naar vooruitgang” gaat van start. De conferentie is wel anders dan anders en bestaat als saMBO-ICT conferentie deze keer uit één dag. Je bent van harte welkom op 27 september bij LIFE College in Schiedam. De programmacommissie heeft een gevarieerd programma samengesteld. We kijken op een diverse wijze naar de mogelijkheden van IT, dat gaat van planten kweken naar mogelijkheden op het voetbalveld. Op dit moment is het programma nog in ontwikkeling, je kunt dat volgen op de site van saMBO-ICT. Aanmelden voor instellingen kan hier. Bedrijven doen dat hier.

MBO Ambassadeurs

De MBO Ambassadeurs waren op 7 juni te gast bij het Drenthe College in Meppel; een afwisselende bijeenkomst waarbij er veel aandacht was voor het onderwerp Zorg en Technologie. En de volgende bijeenkomst staat alweer in de steigers: op 19 september bij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Daar is veel te zien en te beleven, onder andere in het Maritime Skills Lab, het NauTech-lokaal en op de brugsimulatoren. Daarnaast zullen we uitvoerig ingaan op de bouw van het nieuwe opleidingsschip en de mogelijkheden voor de mbo’s op het gebied van publiek-private samenwerking. Interesse in deelname? Neem dan contact op met de MBO Ambassadeur van jouw instelling of stuur een e-mail naar Martijn Bijleveld

Netwerk IBP

De peer-review is van start gegaan, 11 instellingen gaan bij elkaar een tiental zelfgekozen statements uit het toetsingskader IBP onder de loep nemen. Een belangrijke stap op weg naar meer objectiviteit en volwassenheid op dit gebied. De trainingen zijn achter de rug, de afspraken voor de audits gemaakt en eind september zal de peer-review worden afgerond. Tijdens de volgende netwerkbijeenkomst, op 3 oktober, worden de resultaten van de peer-review (geanonimiseerd) gepresenteerd.

De updates van de toetsingskaders informatiebeveiliging, privacy en examinering worden op korte termijn vastgesteld en vormen de basis voor de Benchmark 2019 die in oktober van start gaat. Een en ander zal uitvoerig aan bod komen tijdens de netwerkbijeenkomst van 3 oktober. Daarnaast zullen er in oktober een aantal trainingsmomenten worden georganiseerd om de overgang naar de nieuwe toetsingskaders zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ook op personeel gebied is het netwerk volop in beweging. Alf Moens (Surf) treedt terug als lid van de regiegroep en heeft in Bart Bosma een waardige vervanger vanuit Surf gevonden. Daarnaast heeft onze voorzitter Wim Arendse aangegeven per einde van dit schooljaar te willen stoppen met zijn werkzaamheden binnen de regiegroep. Wij zijn Wim enorm dankbaar voor zijn enthousiaste inbreng en leiding en gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tijdens deze zoektocht hebben we maar liefst drie nieuwe leden in regiegroep mogen verwelkomen: Samantha Rodolf – Lejeune (Vista college), Henk Links (COG) en Richard de Koning (Zadkine). Daarmee zijn we weer op volle sterkte voor 2019-2020.

BCLD

Op dit moment wordt binnen MBO-instellingen gewerkt met verschillende examen-omgevingen zoals Facet, TOA, Cum Laude, QMP, etc. De eisen die deze omgevingen stellen aan de computerfaciliteiten zijn identiek. 

Elke fabrikant heeft echter een eigen oplossing om via een beveiligde PC toegang te geven tot de examens die zij via internet aanbieden. Dat betekent dat toets­leiders voorafgaand aan het afnemen van een toets, ervoor moeten zorgen dat de desbetreffende oplossing is geïnstalleerd op de PC’s in de examen­lokalen.  

Een aantal instellingen heeft samen met saMBO-ICT de handen ineen ge­slagen om deze situatie te verbeteren. Het doel is het ontwikkelen van een examenomgeving voor de PC’s in de examenlokalen die gebruikt kan worden door alle leveranciers van examens. Er zijn testen uitgevoerd met de examenomgeving die voor Facet is ontwikkeld. Op basis hiervan vinden gesprekken plaats met de leverancier om te kijken of dit een oplossingsrichting is die we breed binnen het MBO-veld ter beschikking kunnen stellen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Frans van Neerbos

ICT Monitor en Enquête innovatie met ICT in het mbo-onderwijs

Graag willen we jullie op het volgende attenderen. Dit jaar gaan we weer gezamenlijk een ICT monitor mbo 2019 maken. We zijn momenteel aan het werk met de vragenlijst, direct na de zomer komen we bij jullie met het verzoek om daarmee aan de slag te gaan.

Nu heeft OCW aangegeven om in het kader van het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleid meer informatie over innovatie met ict in het mbo te willen ophalen. We hadden deze vragen graag in onze ICT monitor meegenomen, maar helaas komt onze monitor daarvoor te laat; OCW wil de resultaten in september verwerken. Het is echter zeker wel waardevolle informatie, niet alleen voor OCW, maar ook voor de ICT monitor. Daarom is in goed overleg en met vermijding van overlap met de monitor afgelopen week een enquête door OCW via Cinop/ECBO uitgezet met een set vragen rond innovatie. De afspraak is dat de informatie die daaruit komt ook in de
monitor kan worden opgenomen. Iedereen realiseert zich dat het kort dag voor de vakantie is, maar we willen jullie toch oproepen om deze enquête van OCW in te vullen. Het is een mooie kans om bij OCW het belang hiervan helder te krijgen en ook welke belemmeringen er nog weggenomen moet
en worden om die innovaties in  het mbo goed door te zetten. En jullie leveren al een eerste bijdrage aan de monitor.  

Daarom deze oproep om deze enquête in te vullen.  

Route 21

De Triple A-architectuur[1] is in 2007 en de jaren erna ontwikkeld en wordt al vele jaren gebruikt door instellingen om te komen tot functionele eisen aan ICT-systemen in aanbestedingstrajecten. Het biedt een uniforme structuur en terminologie die binnen veel instellingen intern wordt gebruikt voor de inrichting van ICT-systemen en onderwijs­ondersteunende processen. 
De MBO Raad heeft de afgelopen periode een procesmodel ontwikkeld ten behoeve van onderwijsteams. Dit model wordt de Teamplaat Onderwijskwaliteit (TPO)[2] genoemd. Bij de ontwikkeling van deze plaat is ook gekeken naar de procesmodellen en use cases van de Triple A-architectuur. Gezien het doel en de doelgroep is het model anders ontworpen en zijn bijvoorbeeld procesketens en casussen toegevoegd voor de herkenning van de complexe problematiek in het onderwijsteam.  

In de overleggen tussen de MBO Raad en saMBO-ICT is geconstateerd dat het niet wenselijk is dat er verschillende modellen naast elkaar bestaan met een afwijkende structuur en terminologie die elkaar overlappen.  

Op 16 mei j.l. is een bijeenkomst gehouden met betrokkenen vanuit de MBO Raad, saMBO-ICT en een aantal instellingen. Daar is uitgekomen dat de modellen geen strijdigheden bevatten en is een voorstel gemaakt om tot harmonisatie te komen, zonder voorbij te gaan aan het feit dat beide modellen met een ander doel en voor een andere doelgroep gemaakt zijn. Dit is de eerste stap in "Route21" om te komen tot een nieuwe referentiearchitectuur die klaar is voor de toekomst. 

Dit voorstel wordt momenteel uitgewerkt in een plan van aanpak dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

[1] triplea.sambo-ict.nl 

[2] onderwijsenexaminering.nl 

Pilots Bruggen Bouwen

De pilots Bruggen Bouwen zijn, volgens planning, voor de zomervakantie afgerond. Voor de Masterclass hebben we trajecten gedaan binnen het Drenthe College en binnen drie colleges van ROC van Amsterdam en Flevoland. De Peergang voor i-coaches is met twee modules (trainer-coach en veranderkundige) getest binnen de vier Noordelijke mbo’s (Deltion, Frieslandcollege, Friese Poort en Noorderpoort). Het waren allemaal hele mooie en vooral ook leerzame trajecten waar wij vanuit het team Bruggen Bouwen met veel plezier en voldoening op terugkijken.

Op dit moment worden de pilots geëvalueerd en dat levert veel bruikbare input voor het vervolgtraject na de zomervakantie. De eerste editie van de Masterclass (3 bijeenkomsten) start op 2 oktober aanstaande met vijf mbo-instellingen. De intakegesprekken worden op dit moment ingepland met de instellingen die zich hebben aangemeld. De startbijeenkomst voor de Peergang is gepland op 25 september. Meer informatie en/of aanmelden voor de Masterclass of de Peergang kan via de website Bruggen Bouwen. Je kunt ook altijd even rechtstreeks contact opnemen met Martijn Bijleveld of Leo Bakker.

Catalogus koppelpunt - oproep!

In nieuwsbrief 73 schreven we dat Friesland College gebruik zou gaan maken van het Catalogus Koppelpunt. Helaas lukt dat op dit moment nog niet doordat de catalogus nog onvoldoende is gevuld. Er wordt met 6 grote(re) uitgevers getest, waarvan 1 aansluiting al helemaal goed werkt.

Omdat volledigheid het sleutelwoord is, vragen we alle scholen 'hun' uitgevers te vragen ook aan te sluiten!
Meer informatie? Neem contact op met Jan-Bart de Vreede (Kennisnet)

Leermiddelen analysetool - stap nu in!

Met de Leermiddelenanalysetool kunnen leermiddelenlijsten en schoolkosten binnen de eigen instelling worden geanalyseerd en anoniem worden vergeleken met die van andere deelnemende instellingen. De tool is door saMBO-ICT en SURF in nauwe samenwerking met mbo-instellingen ontwikkeld. De tool is in 2019 door SURF in beheer genomen en kan bij SURFmarket worden afgenomen. De gebruikers van de tool zijn verenigd in een gebruikersgroep.

Een aantal van de mogelijkheden op een rij:
 • inzicht in kosten van opleidingen
 • inzicht in de kostenontwikkeling van opleidingen over de jaren heen.
 • inzicht in alle uitgevers en titels, welke zijn het meest toegepast?
 • inzicht in prijsverschillen van leveranciers
 • inzicht in welke leermiddelen andere instellingen voor een bepaalde crebo gebruiken
 • kennis vergroten door het delen van gegevens: gecombineerd met een prognose betekent dit dat de vraag van de sector in beeld is.
 • ontwikkeling in samenwerking met andere instellingen, saMBO-ICT en SURF -> instellingen zijn de opdrachtgever
De leermiddelenlijstenmakers van Studers en Learningtour zijn al volledig compatible met de analysetool, maar ook uit andere systemen zijn de leermiddelenlijsten vaak eenvoudig in te lezen.

Aanmelden of meer informatie opvragen kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar Maaike Stam. Om de LAT bij SURF af te nemen, neem contact op met Nike Moons.
Er is ook een factsheet beschikbaar.

Gepland onderhoud leermiddelenketen op 5 en 6 juli

Bericht van programma Start Schooljaar: Van vrijdagmiddag 5 juli 16:00 uur tot zaterdagmorgen 6 juli 08:00 uur hebben de docenten en studenten mogelijk geen toegang tot hun digitaal leermateriaal. Dit vanwege landelijk onderhoud in de leermiddelenketen. Het onderhoud is noodzakelijk ter voorbereiding van een vlekkeloze start van schooljaar 2019 - 2020. Contactpersonen binnen scholen worden hierover geïnformeerd door hun leveranciers.

De elektronische leeromgeving (ELO) of het schoolportaal dat leermiddelen ontsluit kan tijdelijk geen toegang bieden tot een deel van het digitale leermateriaal. Andere functionaliteiten in de ELO of het schoolportaal blijven wel toegankelijk, bijvoorbeeld roosters en cijfers.

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken is gekozen voor een tijdvenster waarin het gebruik van digitaal leermateriaal altijd bijzonder laag is. Bij de keuze voor de datum is rekening gehouden met de beschikbaarheid van scholen voor eventueel her-testen vóórdat scholen sluiten voor de zomervakantie. 

Coöperatie mbo voorzieningen

De coöperatie MBO Voorzieningen opgericht. Deze coöperatie heeft als doel om collectieve voorzieningen in het mbo te gaan beheren en verder te gaan ontwikkelen. Als eerste zullen de voorzieningen voor Vroegtijdig Aanmelden (VVA) en Centraal Aanmelden (CA) er een plek krijgen. Het is belangrijk voor alle instellingen om lid te worden van de coöperatie en de eerdere toezegging om mee te doen aan Centraal Aanmelden ook waar te gaan maken. 

Inmiddels is er een voorlopig bestuur gevormd met Ben Geerdink als voorzitter. De bestuurssecretaris is Sonja Prenen en daarmee contactpersoon voor de instellingen. Onder de coöperatie vallen de projecten rondom Vroegtijdig en Centraal Aanmelden. Het is de bedoeling dat er in september een eerste ledenvergadering zal plaatsvinden. Daar komen zaken aan de orde als de contributie en de realisatie van de voorzieningen die gepland zijn. 

Centraal Aanmelden

Zoals je weet wordt er hard gewerkt aan de realisatie van Centraal Aanmelden. Rob Smit is de projectleider aan de kant van de opdrachtgever (MBO voorzieningen), de opdracht wordt uitgevoerd door Topicus. De voorziening moet gereed zijn aan het eind van het jaar. Vervolgens kunnen we in het voorjaar met 5 instellingen aan de slag met deze nieuwe manier van aanmelden. Er hebben zich inmiddels 4 instellingen gemeld voor de pilot begin 2020. Naast een intensieve samenwerking met alle ontvangende of leverende partijen is een belangrijk onderdeel het leveren van persoonsinformatie door DUO aan Centraal Aanmelden en het gebruik van DigiD. Wil je meedoen met  de pilot neem dan contact op Rob Smit

Informatiebijeenkomst verkenning Afhandelen Aanmelden 16 september 2019

saMBO-ICT nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de verkenning Afhandelen Aanmeldingen[1]  (AA). Alle bekostigde MBO-instellingen hebben eind 2018 het besluit genomen om de voorziening Centraal Aanmelden te realiseren. Tijdens het besluitvormingsproces is door meerdere instellingen aangegeven dat de realisatie van Centraal Aanmelden gezien wordt als een eerste stap in een verdere ontwikkeling van collectieve ICT-oplossingen. Begin januari hebben achttien instellingen gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de doorontwikkeling van Centraal Aanmelden gericht op het afhandelen van de aanmeldingen. Vervolgens hebben veertien onderwijsinstellingen de handschoen opgepakt om, in drie werksessies, het proces van het afhandelen van aanmeldingen, de informatievoorziening aan de aspirant-student en de systeemondersteuning voor de onderwijsinstelling verder te verkennen. Het resultaat is voorliggende denklijn over de realisatie van een ‘centrale’ voorziening Afhandelen Aanmeldingen en het uniform informeren van de aspirant-student in zijn persoonlijke studentomgeving in Centraal Aanmelden.


De uitwerking van AA is nog niet klaar. Het is “work-in-progress” met juist nog ruimte voor feedback en aanscherping door instellingen die het concept omarmen en bij willen dragen aan de stap richting de voorbereiding op een aanbesteding. We krijgen tijdens de informatiebijeenkomst graag een beeld of deze denklijn overeenkomt met jullie idee van afhandelen aanmeldingen.

Doelgroep en aanmelden

Doelgroep voor de informatiebijeenkomst zijn inhoudexperts van instellingen die zich bezighouden met: het vormgeven van het proces afhandelen aanmeldingen (intake) van de instelling en met de systeemondersteuning van de processen van de instelling.
 
Datum: maandag 16 september 2019
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: MeetinOffice, De Bleek 13, Woerden

Aanmelden is verplicht en kan via het volgende formulier.

RIO mbo en vavo

De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde Informatiebijeenkomsten zijn massaal bezocht, slechts 3 instellingen waren afwezig, verder waren alle instellingen vertegenwoordigd op één van de informatiebijeenkomsten. De volgende zaken zijn in de bijeenkomsten aan de orde geweest: 
 • N.a.v. de planningsplaat de grote lijn van het RIO project 
 • Toelichting op de RIO onderdelen Onderwijsaanbieder, Onderwijslocatie, Aangeboden Opleiding en het RIO portaal 
 • De gevolgen van RIO in BRON en Verzuim 
 • De plannen voor de Veldtest 
 • In de meeste bijeenkomsten vervolgens een uitgebreide toelichting van de leverancier over RIO in het betreffende SIS 
DUO en de SIS-leveranciers zijn druk bezig met de realisatie van de software en de eerste ketentesten worden inmiddels uitgevoerd. Kleine stukjes software zijn op de werkgroepbijeenkomsten getoond. Na de zomervakantie moet in de Veldtest gaan blijken of het geheel in de keten gaat werken. We constateren dat veel instellingen druk bezig zijn om te definiëren welke Onderwijsaanbieders en Onderwijslocaties ze in RIO willen gaan registreren. Het is goed om dat nu al voor te bereiden. Vergeet daarbij de Aangeboden Opleiding niet. Voor meer informatie zie de projectpagina op de saMBO-ICT website.  

Vervolgstappen strategische agenda digitalisering

De afgelopen periode zijn we in het kader van de strategische agenda mbo, op zoek gegaan naar bestuurders die als bestuurlijke trekker willen optreden.  Dat is eigenlijk vrij snel gelukt, er is veel bestuurlijke energie op de realisatie van de strategische agenda. 
De vervolgstappen zijn nu het volgende:

Voor de zomer wordt per thema een concept-analyse van de huidige situatie gemaakt en met de trekker afgestemd. In september worden de definitieve analyses gebundeld.
Eind september, tijdens de saMBO-ICT conferentie, komen de bestuurlijke trekkers bij elkaar, en worden de plannen voor het totale programma gesmeed. 

Per thema zijn dit de trekkers en aanspreekpunten vanuit saMBO-IT/Kennisnet:

Leven Lang Ontwikkelen – Mirjam Koster (Graafschap College)- Jan Bartling (saMBO-ICT) 
Digitaal Burgerschap – Trudy Vos (ROC van Twente) – Remco Pijpers (Kennisnet)

Een dossier voor elke student – Gerard Oud (Clusius College)– Rob Smit (saMBO-ICT)
Leermiddelen – Gerrit Vreugdenhil (ROC van Amsterdam/Flevoland) – Maaike Stam (saMBO-ICT) 
Onderwijslogistiek – Otto Jelsma (mboRijnland) en Hans Meijer (VISTA College) – Leo Bakker (Kennisnet)

Ondersteuning docenten -  Carl Govers (Onderwijsgroep Tilburg) - Martijn Bijleveld (saMBO-ICT)
Datagestuurd onderwijs - Wim van de Pol (Noorderpoort) – Marco de Bruijn (Kennisnet)
Innovatie stimuleren instellingen – Jos Kusters (VISTA College) - Frans Schouwenburg (Kennisnet)

Digitaal burgerschap - Kennisnet

Digitaal burgerschap wordt de komende jaren een steeds belangrijker thema in het onderwijs. Hoe kan digitaal burgerschap een plek krijgen binnen bestaande vakken, bijvoorbeeld binnen het vak Nederlands? Het vak biedt veel kansen om aan de slag te gaan met burgerschap en digitale geletterdheid. In dit interview komen Matijs Lips, docent Nederlands bij het Nassau College, en hogeschooldocent Erna van Koeven aan het woord. Ze vertellen over hoe zij dit thema integreren in de lessen. Het artikel leest u hier.

Pilots datagedreven onderzoek in het mbo

De data die door mbo-instellingen en andere partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan mogelijkheden om onze studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten, zullen onderwijsinstellingen zich een datagedreven manier van werken eigen moeten maken. Vijf mbo-instellingen en DUO zijn in het diepe gesprongen door pilots in te richten waarbinnen eerste stappen worden gezet met datagedreven onderzoek.  

Vragen die in de pilots aan de orde kwamen, lopen uiteen van: Welke groepen studenten kunnen we onderscheiden in de instroom en hoe verhouden zij zich tot uitval of switch in het eerste jaar? Welke kenmerken voorspellen of groepen studenten gebruik maken van een studiefonds voor de aanschaf van leermiddelen? Tot: hoe kunnen we data van externe bronnen combineren met onze eigen informatie over studenten? Hoe gaan we om met privacy en de AVG?  

Data is het nieuwe goud, het kost net zo veel moeite om te vinden 
Het werk in de pilots heeft ROC Friese Poort, Arcus Leeuwenborgh, ROC Noorderpoort, ROC van Twente, Summa College en DUO ervan overtuigd dat datagedreven onderzoek waarde oplevert. Er komen interessante en meer of minder verrassende resultaten uit de onderzoeken. Maar er is wel wat voor nodig om het voor elkaar te krijgen. Data lijkt op het eerste gezicht bijvoorbeeld voorhanden, maar is niet altijd van goede kwaliteit of koppelbaar. Ook zijn instellingen nog niet toegerust met de kennis die nodig is om een goed opdrachtgever te zijn voor datagedreven onderzoek.  

Zonder goede vraag, geen goed antwoord 
Uit de pilots hebben we geleerd hoe belangrijk het is om een scherpe onderzoeksvraag te formuleren. Zonder goede vraag, geen goed antwoord. Het voegt bovendien waarde toe om een diverse werkgroep samen te stellen met bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit het onderwijs, een data scientist, iemand met kennis van de interne processen en systemen, en een functionaris gegevensbescherming (FG).  

Resultaten 
Het resultaat van het project bestaat uit drie publicaties die te vinden zijn op https://datagedrevenonderzoekmbo.nl/: 
 • de werkwijze die is toegepast en bijgeschaafd met nuttige tips & tricks en voorbeelden uit de pilots
 • de lessons learned en inhoudelijke resultaten uit de pilots
 • een eerste handreiking over privacy en de AVG bij datagedreven onderzoek 
De deelnemende instellingen zijn er van overtuigd dat een datagedreven werkwijze docenten(teams), beleidsmakers, intakers en marketeers kan helpen om te komen tot betere ondersteuning van mbo-studenten tijdens hun leerloopbaan. Want dat we het daarvoor doen, staat als een paal boven water! Na de zomer wordt het project voortgezet met nieuwe pilots.  

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook in de LinkedIn groep van saMBO-ICT discussies gestart en vragen gesteld. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 september 2019.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.