Nieuwsbrief 10,  15 maart 2023

Nieuwsbrief 10

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de tiende nieuwsbrief (grond)wateroverlast Sluiskil. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 24 januari in het Meulengat.

 

Terugblik op bijeenkomst 24 januari

Dank aan iedereen die aanwezig was bij de bijeenkomst van 24 januari. Deze avond brachten de onderzoeksbureaus het grondwater onder Sluiskil duidelijk in beeld. Dit berekenden zij door middel van een model. Zo weten we nu waarom er hoge grondwaterstanden zijn, wat oplossingen zijn en dat het onderzoek van hoge kwaliteit is.

 

Conclusies

Uit het onderzoek kwamen de volgende conclusies naar voren:

  • Er is een hoge grondwaterstand door de invloed van het kanaal en het ontbreken van voldoende waterafvoer in Sluiskil.
  • Het kanaal compleet waterdicht afsluiten, geeft een te groot risico op verzakkingen van huizen en wegen.
  • De beste oplossing voor de hoge grondwaterstanden is een waterafvoersysteem (drainage) langs het kanaal en onder de straten van Sluiskil.

De onderzoekbureaus adviseren om de aanleg van een waterafvoersysteem stap voor stap uit te voeren. De eerste stap is de kweldrainage langs het kanaal. Dit heeft de meeste invloed op het verlagen van de grondwaterstand. Het is belangrijk om dit systeem goed te ontwerpen, te monitoren en te onderhouden. Het evalueren van deze eerste maatregel is noodzakelijk om de vervolgstappen te bepalen.

Uitvoering

De gemeente en Rijkswaterstaat hebben een projectgroep opgestart. Dit jaar werkt deze projectgroep aan een uitvoeringsplan om de maatregelen vanaf 2024 één voor één uit te voeren. Wanneer het uitvoeringsplan gereed is en de te nemen stappen bekend zijn, delen we dit. We laten weten wanneer werkzaamheden bij u in de omgeving gaan plaatsvinden.


De onderzoekers geven aan dat de problemen en oplossingen zich niet beperken tot de openbare ruimte. Ook in tuinen en huizen zijn aanvullende maatregelen nodig die per huishouden kunnen verschillen. Alleen met een specifieke aanpak kunnen we de wateroverlast in het gebied beperken. We verkennen daarom de opties voor de inzet van vrijblijvend bouwkundig advies, het faciliteren van leningen en het gezamenlijk aanpakken van collectieve problemen, zoals de brandgangen. Momenteel denken we, als gemeente, mee met de eigenaren van de brandgang achter de Bosjesweg nr. 8 t/m 50 om tot een oplossing te komen voor de wateroverlast.

Overleg en updates

Ook in het vervolgtraject blijven wij overleggen met de bewonersvertegenwoordiging om zaken als het uitvoeringsplan en de bijbehorende planning te bespreken. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Harm ten Klooster, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

De vorige nieuwsbrieven en andere informatie over de (grond)wateroverlast vindt u op www.terneuzen.nl/wateroverlastsluiskil.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.