Nieuwsbrief nummer 12 - 18 april 2024            Webversie

 

Beste lezer,

 

Hierbij ontvangt u de twaalfde nieuwsbrief (grond)wateroverlast Sluiskil. Op dit moment doen we onderzoeken die nodig zijn voor het bepalen van de ligging en aanleg van de kweldrainage. Ook delen wij de planning met u. In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en de volgende stappen, waaronder een nieuwe bewonersvertegenwoordiging.

 

Stand van zaken
Op dit moment maken we een definitief plan voor de kweldrainage met onderzoeksbureau Aveco de Bondt. Een kweldrainage is een waterafvoersysteem (drainage) langs het kanaal en onder de straten van Sluiskil. Uit eerder onderzoek bleek dat een kweldrainage de meeste invloed heeft op het verlagen van de grondwaterstand. Stap voor stap voeren we de aanleg uit. Omdat het een complex werk is, zijn hier eerst de nodige onderzoeken voor nodig. We lichten dit graag verder toe.


Onderzoeken voor de kweldrainage
Tijdens de uitwerking van de kweldrainage blijken sommige onderdelen nog onduidelijk. Om deze scherp te hebben, voeren we onderzoeken uit zoals bodemonderzoeken, funderingsonderzoek, dijkstabiliteit onderzoek, peilbuisonderzoek en proefsleuven. 

 

De peilbuis- en funderingsonderzoeken zijn al uitgevoerd. We kunnen melden dat de dijkstabiliteit niet in het geding komt. De verdere resultaten bepalen in hoeverre wij kunnen ontwateren zonder dat de fundering van de huizen schade oploopt.

 

De bodemonderzoeken geven inzicht in wat we onder de grond aantreffen. Daarbij kijken we naar de mate van verontreiniging en de lokale bodemopbouw. Zodra deze resultaten bekend zijn, bepalen we de locaties van de proefsleuven. Ook dit zult u terugzien in het dorp. Deze proefsleuven laten ons zien wat er in de bodem zit qua kabels en leidingen. Zo weten wij steeds nauwkeuriger waar we de kweldrainage moeten aanleggen.

 

Planning
Van 22 april tot 6 mei vinden de bodemonderzoeken plaats in het dorp. U ziet dan misschien dat mensen buiten boringen plaatsen. Er is een kans dat er tijdelijke omleidingen zijn. Wanneer de resultaten van het bodemonderzoek binnen zijn gaan wij proefsleuven graven. We verwachten dat de aanleg van de kweldrainage eind 2024 begint.

 

Bewonersvertegenwoordiging
Vorig jaar riepen wij een bewonersvertegenwoordiging in het leven. Dit deden we om te klankborden tussen Rijkswaterstaat, gemeente en u. We hebben de gesprekken met de vorige bewonersvertegenwoordiging afgerond. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden willen wij graag weer klankborden met het dorp. Daarom verzoeken wij u, indien u belangstelling heeft, zich aan te melden voor de nieuwe bewonersvertegenwoordiging. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres voor 1 mei.

 

Meer informatie
We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over het proces of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met projectleider Harm ten Klooster via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl of tel.

14 0115. De vorige nieuwsbrieven, de presentatie en andere informatie over de (grond)wateroverlast vindt u op onze website.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.