Nieuwsbrief 7, 11 november 2022

Nieuwsbrief 7

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief (grond)wateroverlast Sluiskil. Het onderzoek naar de grondwaterstand en de invloed van het kanaal op het grondwater kost iets meer tijd dan vooraf gedacht. In deze nieuwsbrief leest u wat de stand van zaken is van het onderzoek. Ook informeren we u over het vervolg.

Tussenstand van het onderzoek
De afgelopen maanden hebben de onderzoeksbureaus het grondmodel ontwikkeld en geoptimaliseerd. In dit model kunnen de invloeden op het grondwatersysteem en de mogelijke oplossingsrichtingen worden gesimuleerd. Bij Sluiskil lag vroeger een getijdengeul, waardoor een complexe bodemopbouw is ontstaan. We hebben dus extra metingen moeten doen om een goed begrip te krijgen van het grondwatersysteem en om een betrouwbaar grondwatermodel te ontwikkelen. In de zomerperiode hebben we extra sonderingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Verder zijn er door heel Sluiskil extra peilbuizen geplaatst. De nieuwe peilbuizen zijn op verschillende dieptes geplaatst. Zo krijgen we beter in beeld hoe het grondwater zich door de bodem verplaatst.


Deze aanvullende metingen hebben tot enige vertraging van het onderzoek geleid. Ze waren wel noodzakelijk om goede analyses te kunnen maken. De komende tijd rekenen we met het grondwatermodel de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen door. We kunnen het effect simuleren van bijvoorbeeld een kwelsloot, drainage, of het plaatsen van langere damwanden. De resultaten worden opgenomen in een technisch adviesrapport. Met dit rapport kunnen Rijkswaterstaat en de gemeente bestuurlijke keuzes maken voor kansrijke oplossingsrichtingen om de grondwateroverlast in Sluiskil te verminderen.

Het vervolg
In december leveren de onderzoeksbureaus het rapport op met daarin de resultaten van het grondwater onderzoek. Hierop volgend organiseren we een nieuwe bewonersbijeenkomst voor inwoners van Sluiskil. De uitnodiging hiervoor volgt.

Bewonersvertegenwoordiging
In en na de zomer waren er twee bijeenkomsten met de bewonersvertegenwoordiging. Bureau Aveco de Bondt heeft een toelichting gegeven op het onderzoek en waarom dit iets langer duurt dan gepland. Hierbij heeft de bewonersvertegenwoordiging complimenten gemaakt voor de zorgvuldigheid van het onderzoek en begrip getoond voor de voortgang. Ook vroeg zij aandacht voor de afhandeling van de door de inwoners geleden schades. Dit kan in het vervolgtraject aan de orde komen.

Werkzaamheden waterleiding Bosjesweg
Op de kruising van de Bosjesweg en Louisastraat leek er een tijd geleden grondwater via de peilbuisput omhoog te komen. Het bleek te gaan om een breuk in de waterleiding. Hiervan is melding gemaakt bij DNWG, zij hebben het probleem verholpen. De stoep is momenteel weer droog.

Vragen?

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over het proces, of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Harm ten Klooster, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

De vorige nieuwsbrieven en andere informatie over de (grond)wateroverlast vindt u op www.terneuzen.nl/wateroverlastsluiskil.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.