Nieuwsbrief 11,  16 november 2023

Nieuwsbrief 11

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de elfde nieuwsbrief (grond)wateroverlast Sluiskil. Op dit moment werken we aan het ontwerp van de kweldrainage en voeren we een trillingsonderzoek uit. In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en de volgende stappen.

 

Terugblik

De vorige nieuwsbrief hebt u ontvangen na de presentatie van de onderzoeksresultaten op 24 januari 2023. Uit het onderzoek van Aveco de Bondt, Tauw en Deltares naar grondwateroverlast in Sluiskil volgde een aantal conclusies. Om het ingewikkelde grondwaterprobleem in Sluiskil aan te pakken, wordt in het onderzoek geadviseerd om stap voor stap een waterafvoersysteem aan te leggen. De eerste stap is de aanleg van kweldrainage langs het kanaal. Dit heeft de meeste invloed op het verlagen van de grondwaterstand. Na de aanleg gaan we het effect van deze maatregel monitoren. Daarna bekijken we welke vervolgmaatregelen noodzakelijk en effectief zijn in Sluiskil.

Stand van zaken

Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen zijn de afgelopen maanden hard aan het werk om het advies van Aveco, Tauw en Deltares uit te voeren. We bereiden de aanleg van de kweldrainage en het monitoringsplan voor kweldrainage voor. Om deze en volgende stappen in goede banen te leiden hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen duidelijke afspraken met elkaar gemaakt.

Uitvoeringsagenda

De gemeente Terneuzen is bezig met een uitvoeringsagenda Sluiskil om de bredere leefbaarheid te verbeteren. Het college heeft deze uitvoeringsagenda recent goedgekeurd. In de uitvoeringsagenda staat een samenhangende aanpak met korte- en langetermijnacties om de brede welvaart in Sluiskil te versterken. De aanpak van de grondwateroverlast is benoemd als randvoorwaarde.

Ontwerp kweldrainage

Aveco de Bondt is bezig met het ontwerp van de kweldrainage. Naar verwachting is het ontwerp begin 2024 klaar. De gemeente kan vervolgens de opdracht voor de aanleg van de kweldrainage in de markt zetten. Naast het ontwerp stelt Aveco de Bondt ook een monitoring- en een onderhoudsplan op. Monitoring dient om een duidelijk beeld te krijgen van de effecten van de kweldrainage en welke stappen we eventueel verder moeten nemen. Meer details over het ontwerp en het effect van het ontwerp op de omgeving zullen volgen. 

Trillingsonderzoek

Tijdens de huisbezoeken van bestuurders en via MOR (Meldingen Openbare Ruimte) hebben inwoners schade en overlast door trillingen gemeld. Om hier duidelijkheid over te krijgen heeft de gemeente een extern schade-expertisebedrijf gevraagd een trillingsonderzoek uit te voeren. Begin augustus 2023 heeft bureau Quattro Expertise bij acht woningen in Sluiskil trillingsmeters geplaatst. Ook is er een trillingsmeter geplaatst langs het kanaal om de link te kunnen leggen tussen het kanaal en de trillingen. De meters hebben minimaal vier weken lang trillingen opgenomen. 

 

Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat er volgens de richtlijnen geen trillingen optreden die voor een kans op schade zorgen. Ook wordt geconcludeerd dat de gemeten trillingen niet worden veroorzaakt door het kanaal, maar door passerend wegverkeer, het gebruik van de woningen en/of tuin en andere dagelijkse voorkomende activiteiten. De rapportage van Quattro Expertise is gedeeld met de gemeenteraad. U kunt het rapport lezen op onze website. 

Meer informatie

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over het proces, of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Harm Ten Klooster,  Waterbeheerder. Dit kan per mail, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

De vorige nieuwsbrieven, de presentatie en andere informatie over de (grond)wateroverlast vindt u op onze website

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.