Nieuwsbrief 1 - mei 2024

REGIONALE OPVANGLOCATIE

HANDELSPOORT

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzocht ons om mee te werken aan het realiseren van een regionale opvanglocatie (asielzoekerscentrum) in het voormalig Neckermann-gebouw aan de Handelspoort. De asielopvang in Nederland staat nog steeds onder grote druk. Er zijn niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het college het voorgenomen besluit genomen om voor tien jaar mee te werken aan dit verzoek. 

 

In deze nieuwsbrief geven we een terugkoppeling over de inloopbijeenkomst van donderdag 18 april. We gaan hierbij in op een aantal veelgestelde vragen. Ook geven we uitleg over beide data waarop de raad dit onderwerp bespreekt. Tot slot nemen we u mee in het vervolg. 

Terugblik inloopbijeenkomst

We kozen specifiek voor een opzet waarbij we zoveel mogelijk mensen een-op-een of in kleine groepjes te woord konden staan in plaats van een toespraak. Ook wilden we iedereen snel de mogelijkheid geven om vragen te stellen aan het COA en de gemeente. De bijeenkomst werd druk bezocht. Tijdens deze bijeenkomst haalden wij allerlei vragen en opmerkingen op. Veel van deze vragen staan al tussen de veelgestelde vragen op de website www.terneuzen.nl/opvang. We lichten er onder de kop Veelgestelde vragen een aantal uit. Kijk voor alle andere vragen op www.terneuzen.nl/opvang of stuur een mail naar opvang@terneuzen.nl

Bespreken onderwerp in gemeenteraad

Op 11 juni ligt het voorgenomen besluit over het asielzoekerscentrum voor aan de gemeenteraad. Daarna nemen wij een besluit. Voorafgaand vindt op dinsdag 21 mei een commissievergadering plaats, de commissie Bestuur en Middelen. Deze vergadering begint om 19.30 uur. Het is dan mogelijk om in te spreken. De commissieleden kunnen eventuele verhelderingsvragen stellen.

 

De vergadering volgen

De vergadering op dinsdag 21 mei is live te volgen en ook terug te kijken. In verband met beperkte plaatsen in de raadzaal adviseren wij u dan ook om de vergadering online te kijken of op een later moment terug te kijken. Dat kan via deze link

 

Inspreken

Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om in te spreken, krijgt u beperkt de tijd om te vertellen. In totaal is hier 30 minuten tijd voor, verdeeld over de verschillende insprekers. Als inspreker wordt u ook opgenomen op videobeelden in verband met de live uitzending. Als u wilt inspreken, kunt u dit van tevoren doorgeven door te mailen naar griffier@terneuzen.nl

Veelgestelde vragen

 • Waarom zijn andere locaties niet geschikt?

Wij hebben geen eigen locaties die geschikt zijn voor een opvanglocatie van het COA. Al sinds eind 2021 zoeken wij naar opvanglocaties voor verschillende doelgroepen. Een aantal locaties zijn door het COA onderzocht en afgevallen. Bijvoorbeeld door te hoge aanschafkosten, vanwege veiligheid of te afgelegen en niet in de buurt van voorzieningen zoals bushaltes en winkels. Sommige locaties kregen een andere bestemming. Op Marina Beach loopt een handhavingstraject. 

 • Waarom komen er meteen tweehonderd asielzoekers en niet minder?

Het aantal van tweehonderd heeft te maken met de opgave die Terneuzen heeft voor de opvang van asielzoekers. Maar ook met de (beperkte) beschikbaarheid van locaties en de benodigde schaalgrootte om opvang door het COA betaalbaar te houden. We hebben met het COA afgesproken dat het gaat om tien jaar en maximaal tweehonderd bewoners. In 2022 hebben we als Zeeuwse gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers in Zeeland. Er komen asielzoekerscentra in Terneuzen, Middelburg en Goes. 

 • Wat is het verloop van de asielzoekers?

Een asielopvang is geen permanente woonplek, dus er is sprake van verloop van bewoners. Zodra een asielzoeker een status krijgt en mag blijven, is het een statushouder en heeft dan recht op een woning. Als een asielzoeker een afwijzing krijgt, mag deze niet in Terneuzen opgevangen blijven. Op dit moment verblijven asielzoekers minimaal een jaar tot anderhalf jaar als asielzoeker op een opvanglocatie voordat er duidelijkheid is of ze wel of geen status krijgen. Op het moment dat zij een status hebben, duurt het op dit moment ook nog eens zes tot twaalf maanden voordat ze als statushouder vanuit de opvang kunnen doorschuiven naar een toegewezen woning. Het verloop vindt dus geleidelijk, gefaseerd en beperkt plaats.

 • Hoe zit het met de veiligheid in de openbare ruimte?

De veiligheid in de openbare ruimte is de verantwoordelijkheid van de politie. Het COA heeft geen bevoegdheden om buiten haar eigen locaties orde te handhaven of op te treden. Op de COA locatie zelf is beveiliging aanwezig. Het COA houdt hier continu contact over met de gemeente, politie en omgeving. En de locatie is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen en opmerkingen. Ook voert het COA periodiek overleg met een vertegenwoordiging uit de omgeving. We vangen al op veel verschillende locaties in onze gemeente, waaronder de binnenstad, mensen op. Op die locaties is geen stijging van vormen van criminaliteit of geweld in de omgeving.

 • Wat doet het COA om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in de buurt goed blijft?

In het kader van de vergunningprocedure wil het COA in gesprek met de omgeving om goede afspraken te maken over de leefbaarheid. Zodra het proces wat verder is, stelt het COA hiervoor een klankbordgroep samen. 

 1. Contact tussen de opvanglocatie en de omgeving: goed contact met de omgeving is belangrijk. Het COA zet zich ervoor in dat buurtbewoners en bewoners van de opvanglocatie met elkaar kennismaken. En met elkaar in contact blijven. In vrijwel elke opvanglocatie organiseren vrijwilligers activiteiten waar bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten. Tijdens een open dag is iedereen welkom voor een kennismaking. De locatiemanager van de opvanglocatie onderhoudt contact met de gemeente, de wijkagent, de plaatselijke winkeliersvereniging en sociaal-culturele organisaties.
 2. Omwonendenoverleg: al vóór de opening van een opvanglocatie, stelt het COA een overlegcommissie in: het  'omwonendenoverleg'. Naast de locatiemanager van de opvanglocatie en de gemeente, zitten in deze commissie vertegenwoordigers vanuit de buurt. Via dit overleg wil het COA onder andere ophalen wat er leeft, zodat ze daar op tijd wat mee kunnen doen.
 3. Klachten: ook eventuele klachten wil het COA zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. De locatiemanager is vanuit het COA het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten uit de directe omgeving. Voor klachten die niet langs deze weg zijn opgelost, bestaat de COA Klachtenregeling.
 4. Zodra de locatie opent, krijgt de locatie een eigen pagina op de website van het COA. Hier staan de contactgegevens vermeld om u aan te melden voor de nieuwsbrief, als vrijwilliger en/of om deel te nemen aan het omwonendenoverleg. Het COA is hierop 24 uur per dag bereikbaar voor vragen en opmerkingen. 

Vervolg

Voor het realiseren van een regionale opvanglocatie aan Handelspoort 1 Terneuzen moet de initiatiefnemer, in dit geval het COA, een vergunningprocedure volgen. Het pand op deze locatie heeft een kantoorfunctie. Om het gebruik voor opvang mogelijk te maken, is een vergunning nodig (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit). Dit is een uitgebreide procedure. We verwachten daarom dat de locatie pas begin 2026 opengaat.

 

Vergunningprocedure

 • Zodra wij alle stukken voor de vergunning van het COA hebben ontvangen, beoordelen wij de aanvraag. 
 • Wanneer de aanvraag akkoord is, stellen wij een ontwerpvergunning op.
 • De gemeenteraad brengt in dit geval advies uit op deze ontwerpvergunning. Dat heet verzwaard adviesrecht.
 • Bij een positief advies door de gemeenteraad leggen we de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. De bekendmaking van de ontwerp vergunning vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Op de hoogte blijven? Meld u aan via Berichten over uw Buurt - Rondom uw woonadres, zodat u geen bekendmakingen mist.
 • De ontwerpvergunning ligt zes weken ter inzage. Binnen deze zes weken kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp. 
 • Na het behandelen van de zienswijzen nemen we een definitief besluit op de aanvraag. Tegen dit definitieve besluit kunt u beroep indienen bij de rechtbank.

Op de hoogte blijven

Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken van de opvanglocatie Handelspoort versturen we vanuit de gemeente Terneuzen deze nieuwsbrief. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar opvang@terneuzen.nl. Op www.terneuzen.nl/opvang plaatsen we alle informatie over het project. 

Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om jezelf af te melden.