Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 64, februari 2018

Inhoud

Bijeenkomsten

 • CvI conferentie
  7 + 8 maart in Leeuwarden
 • Xedule gebruikersoverleg
  13 maart in Arnhem
 • Untis gebruikersoverleg
  14 maart in Woerden
 • Gebruikersgroep ECK
  14 maart in Woerden
 • Netwerkbijeenkomst IBP
  15 maart in Utrecht
 • Gebruikersbijeenkomst PortalPlus
  22 maart in Woerden
 • Doorontwikkelen BRON vavo
  27 maart in Utrecht
 • mbo ambassadeursdag
  4 april in Amsterdam
 • saMBO-ICT gebruikersdag
  9 april in Ede
 • Gebruikersgroep Trajectplanner
  12 april in Woerden
 • Gebruikersgroep #OnderwijsOnline
  12 in Woerden
 • Gebruikersbijeenkomst DPO
  13 april in Hoofddorp
 • Kennisdelingsbijeenkomst Office 365
  13 april in Haarlem
Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen.
 

Inleiding

Ook in deze nieuwsbrief is er weer aandacht voor centraal aanmelden en vroegtijdige aanmelding. Het zijn trajecten met grote impact op instellingen en systemen. Inmiddels staat de teller voor centraal aanmelden op 49 scholen. En dat aantal groeit nog steeds!

Afgelopen week is het eindrapport uitgebracht rond de problemen met leermiddelen, die zich aan het begin van dit cursusjaar voordeden. Het document is in dit bericht op de site van saMBO-ICT te vinden, naast alle acties die ondernomen zijn. Tenslotte moeten we zorgen dat het in het nieuwe jaar vlekkeloos verloopt. De ketenpartijen beseffen dit maar al te goed. Inmiddels neemt het aantal scholen dat volgens de ECK-standaarden werkt gestaag toe. Vermindering van het aantal ketenvariaties is een van de belangrijke aanbevelingen.

Het convenant dat sectoren en private partijen willen afsluiten rond digitale leermiddelen en de privacy is, op een haar na, gereed. Voor 1 maart moet het rond zijn. Dan ligt er een convenant waarin de kaders rondom privacy vastgelegd zijn, maar ook een model verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Inmiddels wordt door een werkgroep IBP hard gewerkt om ook afspraken te maken over de bijlagen (bijsluiters). Met de komst van het convenant wordt het afsluiten van juridisch stevige verwerkersovereenkomsten sterk vereenvoudigd. Wanneer leverancier en school dezelfde overeenkomst hanteren, weten beide partijen dat ze het goed hebben geregeld.

Jan Bartling

37ste saMBO-ICT conferentie Zadkine Rotterdam

Zo'n 185 personen vanuit 50 onderwijsinstellingen en 30 bedrijven waren 8 en 9 februari aanwezig tijdens de 37ste saMBO-ICT conferentie bij Zadkine in Rotterdam. Terugkijkend zijn deze steekwoorden illustratief:
-mooi programma -veel netwerk momenten
-goed verzorgd -gastvrij -strak georganiseerd

Het blijft uniek dat we als sector elkaar al jarenlang op deze wijze informeren en ontmoeten, waarbij formeel en informeel elkaar naadloos afwisselen. Gezien de reacties in de evaluatie smaakt ook deze conferentie naar meer! En dat meer gaan we meemaken op de 38ste saMBO-ICT conferentie op 20 en 21 september bij ROC van Twente. Voor diegene die nog even wil terugkijken zijn hier alle presentaties te vinden die in Rotterdam zijn gegeven!

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2018 vindt dit jaar plaats op 7 en 8 maart in het centrum van Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa in 2018. Gastcolleges zijn ROC Friese Poort, Friesland College en Nordwin College. Als een van de partners van deze conferentie verzorgt saMBO-ICT samen met Kennisnet en de MBO Raad een aantal sessies op beide dagen.

Op onze website staat het uitgebreide overzicht van de sessies die je zeker niet mag missen wanneer je deelneemt aan de conferentie “Kultuer & Mienskip“.
 • Keynote Jan Riezenbos: Met onderwijslogistiek op weg naar beter onderwijs
 • Worldcafé IBP in mbo: Privacy staat hoog op de menukaart
 • Workshop saMBO-ICT Pa(c)kt door en legt de LAT hoog!
 • Worldcafé Onderwijslogistiek
 • Worldcafé Bruggen bouwen tussen onderwijs en ICT
Het volledige programma van de conferentie is digitaal beschikbaar via de CvI Events App, te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store. Er is ook een simpele webversie van het programma beschikbaar.

Ambassadeursnetwerk mbo

De volgende mbo ambassadeursbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 4 april bij het Mediacollege in Amsterdam. Een mooie gelegenheid om weer eens bij een vakschool binnen te kijken.

Zoals wellicht bekend ligt hier ook de oorsprong van practoraten in het mbo, dus ligt het voor de hand dat deze dag in het thema zal staan van:
"ieder mbo een practoraat!"

Kennisdelingsbijeenkomst Office365 voor mbo en hbo

Op 13 april organiseren saMBO-ICT en SURF, in samenwerking met Microsoft, een kennisdelings-bijeenkomst Office365 bij Hogeschool Inholland in Haarlem. Ontmoet collega’s van andere instellingen en leer hoe je als docent, beleidsmaker, informatie-manager, functioneel- en technisch beheerder of ict medewerker het beste uit Office365 haalt.
Het programma wordt opgebouwd langs de thema-lijnen security, onderwijsvernieuwing in de les, samenwerken, governance, adoptie en organiseren. Daarmee biedt het vooral ervaringsverhalen en praktische voorbeelden van collega’s uit het mbo en hbo.
De toegang is gratis voor medewerkers van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is nu al mogelijk via de website van SURF. Daar komt binnenkort ook het volledige programma beschikbaar!

Ook in 2018 Gebruikersbijeenkomsten SBB

Onlangs is de programmacommissie van de gebruikersbijeenkomsten SBB bij elkaar geweest. Hierin zitten 3 vertegenwoordigers vanuit mbo-instellingen, 1 van SBB en 1 van saMBO-ICT. Uit de evaluatie komt naar voren dat het best een uitdaging is om een programma samen te stellen, omdat onderwerpen divers zijn (BPV, Informatieproducten, Kwalificatie-structuur) en de deelnemers aan de bijeenkomst heel verschillende achtergronden en rollen (administratie, systemen, onderwijs) binnen de organisatie hebben. Toch is het de bedoeling om in 2018 verder te gaan met de bijeenkomsten, waarbij we er met een uitgebreide toelichting op de programmaonderdelen voor zorgen dat een ieder vooraf kan inschatten of de bijeenkomst voor hem of haar interessant is.

Het doel van de Gebruikersbijeenkomsten SBB is nadrukkelijk niet alleen dat SBB de onderwijsinstellingen informeert, maar ook andersom dat SBB van de instellingen informatie ontvangt over de processen waar onderwijsinstellingen en SBB elkaar aanvullen in de informatieketen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 28 mei van 13.00 tot 16.00 uur bij saMBO-ICT in Woerden. Half april hopen we het programma te sturen naar deelnemers aan deze bijeenkomsten met de mogelijkheid om zich aan te melden. Wellicht goed om het tijdstip vast in uw agenda te reserveren.

Netwerk informatiemanagement

Recent is het netwerk van informatiemanagers ook weer bijeen geweest. Centraal stond het vraagstuk van de verantwoordelijkheden die je als instelling hebt ten aanzien van applicaties die binnen of buiten de muren van de instelling staan. Aan de hand van de burcht metafoor werd de wereld ingedeeld in de burcht, de stad en de grote buitenwereld. Hoe ga je nu om met applicaties die verschillend zijn gepositioneerd, hoe controleer en beheer je dat, hoe beveilig je dat? Na een drietal inleidingen over de verschillende positioneringen hebben groepen gewerkt aan diverse casussen. Delen van kennis en ervaringen, samen ideeën ontwikkelen, dat is de kracht van zo’n netwerk, dat maakt het waardevol. In april is de laatste bijeenkomst van dit schooljaar.

Netwerk informatiebeveiliging en privacy

Dit netwerk komt op 15 maart weer bij elkaar. Het netwerk kent een grote belangstelling, zeker nu de urgentie rond ibp nog steeds toeneemt met het oog op de naderende datum van 25 mei waarop de AVG definitief in werking treedt. Daar zal het uiteraard over gaan deze keer. Is iedereen er klaar voor en welke maatregelen moeten er getroffen zijn?  Daarnaast wordt een interessant programma rond cybersecurity gepresenteerd. Een samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheid probeert hier meer vat op te krijgen en zal het netwerk laten zien wat er allemaal gebeurt in cyberspace en hoe we ons daar tegen kunnen wapenen. Ben je ibp functionaris in een mbo instelling en ben je nog geen lid van het netwerk, meld je dan aan bij Leo Bakker (l.bakker@kennisnet.nl).

Leermiddelen Analyse Tool (LAT)

Krijg meer inzicht in- en greep op de leermiddelen-lijsten met de Leermiddelen Analyse Tool (LAT) van het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten van saMBO-ICT!
De tool geeft inzicht in leermiddelenlijsten en maakt het mogelijk om deze te analyseren; zowel de eigen als in vergelijking met die van andere instellingen (geanonimiseerd). Het geeft onder andere antwoord op vragen als:
 • Wat zijn de kosten van een specifieke opleiding?
 • Wat zijn mijn duurste opleidingen en welke het goedkoopst?
 • Van welke uitgevers maken we veel gebruik?
 • Wat zijn verschillen in leermiddelenlijsten tussen mijn verschillende locaties?
 • Welke leermiddelen gebruiken andere instellingen?
Op dit moment zijn er al 6 instellingen betrokken. Zij hebben gegevens geleverd, meegewerkt en meegedacht aan het tot stand komen van de tool. De tool wordt gerealiseerd door LearningTour en zal door SURF in beheer worden genomen.

Is je interesse gewekt? Wil je ook meer inzicht en controle? Ook jouw instelling kan tegen een klein jaarbedrag (n.t.b.) van de tool gebruik gaan maken. Instellingen die zich vóór 1 juli 2018 aanmelden, betalen geen aansluitkosten. Om je gegevens te kunnen analyseren is eigenlijk alleen het aanleveren van leermiddelenlijsten nodig.
Aanmelden of meer informatie opvragen kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar Maaike Stam of Joop van Schie.

Rapport evaluatie digitaal leermateriaal

Op 15 februari is het eindrapport van KPMG uitgebracht dat inzicht geeft in de problemen die zich hebben voorgedaan met de uitlevering van digitaal materiaal aan het begin van het cursusjaar. In het eindrapport worden verschillende zaken aangekaart die hebben geleid tot problemen. Aan het begin van het cursusjaar was sprake van een groot aantal gelijktijdige aanpassingen in de systemen. Leveranciers hebben zich te laat gerealiseerd dat bepaalde aanpassingen tot extra werk zouden leiden voor scholen en andere leveranciers. Ook was een aantal aanpassingen niet op tijd gereed waardoor testen onvoldoende hebben gefunctioneerd. Partijen bleken bovendien onvoldoende in staat om ontstane problemen snel op te lossen, mede veroorzaakt door een gebrek aan regie. Daarnaast schoot de communicatie richting scholen tekort, zowel over de rol die scholen vooraf zelf kunnen spelen om het proces goed te laten verlopen, als over de storingen zelf, nadat die waren opgetreden.

Het zijn ernstige constateringen die hebben geleid tot een strakkere aanpak van de keten. Met een ketenregisseur, betere afstemming, testen, het bevriezen van de keten, moeten de problemen verleden tijd zijn. Alle ketenpartijen beseffen dit maar al te goed. Op de website van saMBO-ICT is deze strakkere aanpak te vinden. Verder is van belang dat we als instellingen duidelijker laten blijken wat we belangrijk vinden. De oprichting van de ECK-gebruikersgroep moet dit ondersteunen. Op 14 maart komt deze groep opnieuw bij elkaar.

Gebruikersgroep ECK

Als vervolg op alle perikelen rond digitale leermiddelen van afgelopen najaar, is vanuit saMBO-ICT een aantal acties in gang gezet, zodat we komend schooljaar niet dezelfde problemen hebben als dit jaar.

Eén van de belangrijkste acties is de vorming van de gebruikersgroep ECK. Deze gebruikersgroep is in januari voor de eerste keer bij elkaar geweest en de volgende afspraak staat al: op woensdagmiddag 14 maart a.s. van 13:00 – 16:30 uur, locatie MBO Raad in Woerden.

Op de agenda staat onder meer:
Project start schooljaar en de overgang van IDP-last naar IDP-first.

Doel van de gebruikersgroep is dat we in gesprek zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij, enzovoort. Naast saMBO-ICT is ook Kennisnet betrokken. Alle ECK-scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! Heb je dit nog niet gedaan, dan kan het alsnog!  Aanmelden voor de gebruikersgroep en de volgende bijeenkomst kan via dit formulier.

Herkansing ECK Kickstarter college!

Op 13 februari j.l. organiseerden Kennisnet en saMBO-ICT de eerste editie van het ECK-Kickstarter college. Op verzoek wordt deze bijeenkomst nog een keer georganiseerd zodat iedereen die er de vorige keer niet bij kon zijn, nog een keer de gelegenheid heeft. We besteden dit keer met name ook veel aandacht aan IDP-first versus IDP-last: koopt de student zijn (digitaal) materiaal direct met zijn schoolaccount of gebruikt hij hier zijn privé-account voor en wordt in een later stadium aan het schoolaccount gekoppeld?

Schrijf je in voor het ECK-college via dit formulier.

Netwerk Onderwijslogistiek

Acht februari was alweer het derde netwerkoverleg, met als thema onderwijsontwerp & logistieke opvolging. De middag was druk bezocht. Namens Landstede heeft Dennis van Oeveren een mooi kijkje gegeven op de samenhang tussen de door hen ontwikkelde onderwijsrotonde waarin flexibel en gepersonaliseerd onderwijs centraal staat en wat dit betekent voor de logistiek in de instelling. Daarna heeft prof. dr. J. (Jan) Riezebos zijn visie gegeven op onderwijslogistiek. Hij is hoogleraar op het gebied van onderwijsinnovatie, operations management en procesoptimalisatie bij de Universiteit van Groningen. Qua onderzoek vanuit de leerstoel richt Jan Riezebos zijn aandacht op innovatie in kernprocessen van onderwijs vanuit een logistieke invalshoek. Mocht je er niet bij hebben kunnen zijn, Jan Riezebos is keynote op de CvI-conferentie op 7 maart en is te gast bij het worldcafé onderwijslogistiek op 8 maart: second change! Als afsluiting worden in een levendig lagerhuis debat meerdere stellingen bediscussieerd. Een mooie opbrengst om mee verder te gaan. Voor in de agenda: netwerk onderwijslogistiek 26 april 2018 in Utrecht, het onderwerp is ketendenken. Heb je een casus vanuit de praktijk of weet je een goede spreker, we horen het graag: edith.hofstede@sambo-ict.nl.

Referentiemodel Onderwijslogistiek

Het referentiemodel onderwijslogistiek mbo begint vaste vormen aan te nemen. Met een aantal collega’s uit de mbo-instellingen is een concept model gerealiseerd. We willen, voordat we het referentiemodel aan alle mbo-instellingen aanbieden, met vijf instellingen een proefopstelling maken en de voorgestelde werkvorm uitproberen. Na definitieve vaststelling laten we het model in een hanteerbare vorm uitwerken, waarna deze met handleiding aan instellingen wordt uitgereikt. Het model moet herbruikbaar zijn, zodat het in meerdere samenstellingen/werkgroepen en in de tijd gebruikt kan worden.
Hebben jullie als instelling interesse om mee te doen aan deze proefopstelling, laat het dan weten: edith.hofstede@sambo-ict.nl. We zullen vervolgens afstemmen wat nodig is om gezamenlijk een workshop te organiseren. Wil je als individu deelnemen aan een proefopstelling dan kan dat ook, namelijk tijdens de CvI conferentie op 8 maart tijdens het worldcafé onderwijslogistiek.

Doorontwikkelen BRON vavo

Sinds begin 2017 wordt gewerkt aan het Programma van Eisen voor de nieuwe uitwisseling met BRON voor het vavo. Op 31 januari 2018 is versie 1.0 opgeleverd, zodat de leveranciers van de SIS-en er mee aan de slag kunnen. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een Implementatieplan, wat in grote lijnen overéénkomt met de aanpak in het mbo. Het vavo kent veel minder studenten dan het mbo, maar de uitwisseling met BRON is zeker niet minder complex. Daarom  is het zaak hier voldoende aandacht aan te besteden, zodat we  soepel  van het huidige naar het nieuwe BRON overstappen. Alles is gericht op een livegang in januari 2019. De MBO Raad heeft onlangs de instellingen om contactpersonen Doorontwikkelen BRON vavo gevraagd. Deze contactpersonen krijgen binnenkort een uitnodiging voor de eerste informatiebijeenkomst op 27 maart 2018 in Utrecht, waarop het ’s morgens over het Implementatieplan gaat en ’s middags over het "data op orde" traject dat nodig is voor de conversie. Bezoek voor meer informatie de programmapagina Doorontwikkelen BRON op onze website.

Centraal Aanmelden MBO

Met inmiddels 49 ‘aangesloten’ instellingen is Centraal Aanmelden MBO geen overwaaiende hype meer. De sessies met vertegenwoordigers uit de instellingen, leveranciers en bestuurders in de afgelopen weken hebben het belang van CA meer dan onderstreept. Het door een kleine groep experts gemaakte Programma van Eisen is daar getoetst en waar nodig voorzien van commentaar. ‘De student centraal’, ‘Houd het klein’ en ‘Kan dit er ook nog bij’ wisselden elkaar af. Ook werd helder dat de relatie met Vroegtijdig Aanmelden niet voor iedereen duidelijk was. Met de bijeenkomsten is beoogd om zowel inhoudelijk als qua planning helderheid te scheppen. De komende periode zal het Programma van Eisen aangescherpt worden, wordt er gewerkt aan een business case, wordt de governance uitgewerkt en vindt er onderzoek plaats naar de privacy binnen CA. Al met al staan we als instellingen aan de lat voor een mooi traject waarin we wederom kunnen laten zien wat samenwerken tot stand kan brengen!

Vroegtijdige aanmelding

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten zich gaan aanmelden bij een mbo instelling voor 1 april. In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er een knooppunt ingericht wordt waar instellingen geautomatiseerd wettelijke aanmeldstatussen kunnen aanleveren. Berenschot heeft een programma van eisen opgesteld voor het mbo-deel. Deze beschrijvingen van use cases en het definiëren van de gegevensstroom met het vo en de gemeenten, zijn besproken met een aantal instellingen en met leveranciers. Het organiseren van de aanbesteding is inmiddels in gang gezet. Binnen de komende maand wordt de aanbesteding gepubliceerd. Dat moet leiden tot realisatie in 2018, inclusief (keten)testen.

Naast de aanbesteding moet de governance geregeld worden. Wie is straks eigenaar van de voorziening en hoe wordt het beheer en de verdere ontwikkeling ter hand genomen? Als eerste stap is besloten om zowel vroegtijdige aanmelding mbo als het centraal aanmelden bij dezelfde stuurgroep onder te brengen. Ook wordt advies ingewonnen over de vorm van een entiteit om deze voorzieningen (voorlopig) onder te brengen. Samenwerking met het hoger onderwijs mag echter niet worden uitgesloten.

Wet digitale overheid (WDO) en het MBO

De WDO heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Hiermee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienst-verleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die door de wet worden aangewezen.

Wet Digitale Overheid en MBO
In principe vallen de MBO instellingen onder de werking van de wet (artikel 2 lid 1c), maar alleen voor het standaarden gedeelte in de WDO.

Op dit moment wordt DigiD nog erg beperkt ingezet in het MBO en een verplichting vanuit de WDO om meerdere middelen aan te bieden, is niet van toepassing. In het hoger onderwijs is dat anders, daar gebruikt men DigiD voor Studielink (Centraal Aanmelden). Dit zou anders worden wanneer de MBO instellingen Centraal Aanmelden gaan invoeren. Dan zal een authenticatiemiddel dat is gekoppeld aan BSN gebruikt moeten gaan worden. In dat geval gaat de WDO ook gelden voor de MBO-instellingen. Momenteel wordt een en ander onderzocht in de werkgroep ‘Toegang’ onder de Standaardisatieraad. Hierin is saMBO-ICT vertegenwoordigd.

Gezien de invoeringstermijn, de geplande gefaseerde inwerkingtreding van de wet en de te maken keuzen binnen de werkgroep ‘Toegang’ zullen de implicaties voor het MBO pas over een aantal jaar duidelijk worden.

Ict-monitor mbo 2017

Op 9 februari is op de conferentie van saMBO-ICT de Ict-monitor mbo 2017 uitgebracht. De monitor beantwoordt vragen als: welke pakketten worden er gebruikt voor hrm? Wat geeft een instelling uit aan ict? Hoe zijn ict organisaties ingericht binnen de scholen? Ook is aandacht gegeven aan de inzet van ict in het onderwijs, wat wordt er gebruikt aan toepassingen?

Het representatieve overzicht van de ‘stand van zaken op het gebied van digitalisering in het mbo’ is gebaseerd op uitgebreide vragenlijsten, de financiële benchmark van de MBO Raad, de ibp benchmark en vier in balans van Kennisnet. Met de medewerking van 45 instellingen levert dat een goed beeld op. Het mbo is de enige onderwijssector die een dergelijk beeld eens per twee jaar uitbrengt. Het zal een belangrijke input zijn voor het ontwikkelen van de strategische agenda.

Bruggen Bouwen tussen onderwijs en ict

De afgelopen maanden heeft een team van Kennisnet en saMBO-ICT een 12-tal instellingen bezocht die allen het instrument van de i-coaches (blended coaches, ict coördinatoren, gebruikers-vertegenwoordigers of hoe ze allemaal ook maar mogen heten), inzetten om het gebruik van ict in het onderwijs effectiever en efficiënter te maken en de docenten hierbij te ondersteunen. In de instellingen zijn interviews gehouden met diverse betrokkenen, van CvB tot docenten. Dit onderzoek heeft intussen tot een aantal inzichten geleid rond het instrument van de coaches met betrekking tot succes en faalfactoren van het inzetten van coaches. Deze inzichten kunnen helpen bij een betere aanpak en een betere benutting van het instrument in het mbo veld. Op de CvI conferentie in maart wordt het onderzoek gepresenteerd en worden de vervolgstappen besproken met belanghebbenden en belangstellenden in het  Worldcafé Bruggen Bouwen.

Kwalificatiedossiers en keuzedelen beter toegankelijk

Scholen die informatie nodig hebben over kwalificatiedossiers en keuzedelen, gebruikten tot voor kort verschillende (digitale) bronnen. Dit vraagt van gebruikers veel technische kennis. Daarom stelt Kennisnet in samenwerking met SBB vanaf 1 januari 2019 de kwalificatiedossiers en keuzedelen beschikbaar als open data. Doordat mbo-scholen en leveranciers vanaf januari 2019 gemakkelijker toegang hebben tot de informatie, kunnen ze op een nog efficiëntere manier hun opleidingsprogramma's samenstellen.

Ga voor het volledige bericht naar de website van Kennisnet.

Veilig met SURF

Tijdens de saMBO-ICT conferentie werd de workshop over sterke authenticatie goed bezocht. Er kwamen veel vragen en er werd ook veel duidelijk. Merk op dat je ook jouw eigen applicaties, die niet achter SURFconext hangen, kunt uitrusten met Sterke Authenticatie van SURF. Voor de instellingen die zich oriënteren, bekijk vooral even de presentatie.  
Ook is er steeds meer interesse vanuit het mbo voor de gloednieuwe dienst eduVPN waarmee gebruikers overal en altijd over een versleutelde internetverbinding beschikken, zelfs als de gebruiker een open wifi dienst gebruikt. Bewustwording over de noodzaak van deze oplossing neemt toe door dit NOS-nieuwsbericht van vorige week over de Facebook-VPN.
Tot slot: kon je de jaarlijkse SURF Security- en Privacyconferentie niet bijwonen, dan vind je hier de slides. Meer weten? Remco Rutten, remco.rutten@surf.nl.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 april 2018.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.