Nieuwsbrief 5 - 14 april 2022

Nieuwsbrief 5

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief (grond)wateroverlast Sluiskil. Hierin blikken we terug op de huisbezoeken en op de informatiebijeenkomst op woensdag 23 maart. 

 

Terugblik huisbezoeken en groepsgesprekken

Op 23 november, 24 en 25 februari en 1 maart hebben burgemeester Erik van Merrienboer en voormalig hoofdingenieur-directeur (HID) Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat huisbezoeken afgelegd in Sluiskil. Daarna zijn zij groepsgesprekken aangegaan met deze bewoners. Het doel van deze bezoeken was om een beeld te vormen van de persoonlijke situatie van mensen die (grond)wateroverlast ervaren.

 

Een aantal zaken viel op tijdens deze bezoeken en de gesprekken. Overal was sprake van een gastvrije ontvangst en het waren indringende bezoeken. De gesprekken gaven een divers beeld van de problemen die de bewoners ervaren. De bewoners zijn vaak zelf op zoek geweest naar hoe zij van het probleem af kunnen komen.

 

De bewoners deelden hun vragen over het gebied en over zaken die verband houden met de (grond)wateroverlast. Deze vragen beantwoorden we op onze website: www.terneuzen.nl/wateroverlastSluiskil. De voormalig HID zegde tijdens de gesprekken een vervolgbijeenkomst toe, waarin de bewoners op deze zaken konden ingaan. Ook kondigde hij aan dat Rijkswaterstaat hier uitleg zou geven over het nieuwe onderzoek. Deze bijeenkomst vond plaats op 23 maart.

Informatiebijeenkomst 23 maart

Op 23 maart organiseerden we een informatiebijeenkomst. Ongeveer veertig inwoners hadden zich vooraf aangemeld. Er waren vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus Tauw en Aveco de Bondt, de gemeente Terneuzen, North Sea Port, ZLTO Terneuzen, waterschap Scheldestromen, Clavis en de pers. De nieuwe hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat, Willy Dekker, stelde zichzelf kort voor.

 

Op verzoek van inwoners hebben we, om tempo te maken, op korte termijn een bijeenkomst gehouden. Sommige geïnteresseerden konden er daardoor niet bij zijn. U kunt hier de PowerPoint-presentatie inzien. U kunt de opname van de bijeenkomst terugkijken via deze link: https://youtu.be/-dzEqNeop_I.

 

Tijdens de bijeenkomst gaven de projectpartners aan zich te realiseren dat we het vertrouwen van de inwoners van Sluiskil hebben te winnen. Burgemeester Erik van Merrienboer bood tijdens de bijeenkomst zijn excuses aan: “Alle moeite en energie die we in een eerder onderzoeksrapport hebben gestoken, hebben niet geleid tot een oplossing. Het onderzoek dat we nu uitvoeren is in dienst van concrete oplossingen, die bijdragen aan het achter ons laten van de problematiek.”

Geohydrologisch onderzoek

Rijkswaterstaat is, samen met de gemeente Terneuzen, een onderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is om helder te krijgen hoe de vochtoverlast in de woningen kan worden verminderd. Onderzocht wordt welke invloed hydrologische ontwikkelingen en andere veranderingen kunnen hebben op de grondwaterstand. Hierbij wordt ook gekeken naar de invloed van het kanaal op het grondwater. Ook wordt gekeken welke invloed het baggeren van het kanaal heeft gehad. Het is belangrijk dat we ook de gebiedskennis van de bewoner meenemen in het onderzoek. 

 

Het onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden: 

 • Trek een conclusie welk invloed het kanaal heeft op het grondwater en grondwaterstanden in de woonwijk en op de vochtproblemen.
 • Onderzoek welke mogelijke maatregelen er zijn om de vochtoverlast in de woningen tegen te gaan, bij het kanaal en in de woonwijk.
 • Onderzoek de globale kosten van aanleg en onderhoud en de benodigde uitvoeringstijd.
 • Wat is het draagvlak bij de betrokkenen?
 • Welke effecten van de maatregelen zijn te verwachten (op de korte en de lange termijn)?

De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 beschikbaar. De resultaten worden samengevat in een adviesrapport. Uit het onderzoek volgt een maatregelpakket, dat aan de betrokken partijen voor besluitvorming wordt voorgelegd. De eventuele uitvoering hiervan is, ook qua planning, sterk afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. 

Afbakening van het onderzoek

Het is moeilijk vooraf de grenzen van het onderzoeksgebied aan te geven. Uit het onderzoek moet blijken welk effectgebied invloed heeft op de woonwijk. In het onderzoek ligt de nadruk op het effect van het watersysteem op de woonwijk(en). Het gebied waar we mogelijk maatregelen nemen, is afhankelijk van (deel)resultaten van het onderzoek.

 

Onderwerpen die niet tot het onderzoek behoren zijn:

 • De waterkwaliteit van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
 • De impact van grotere schepen in het kanaal. Dit is een apart onderzoek van North Sea Port.
 • De waterstanden en het zoutgehalte op agrarische percelen in de omgeving. Dit is een apart onderzoek van Rijkswaterstaat.

Stakeholdersoverleg

Een keer per kwartaal gaat de projectgroep met de stakeholders (afvaardiging van de bewoners) aan tafel zitten. Deze stakeholders kijken mee naar: wat zijn we aan het doen, hoe gaat het onderzoek, waar lopen we tegen aan? In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. 

Gebiedskennis

Tijdens de huisbezoeken, de groepsgesprekken en de informatiebijeenkomst kregen we informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek naar de geohydrologische of bodemopbouw van Sluiskil, bijvoorbeeld:

 • Waar lagen vroeger kreken.
 • Waar ligt een groenstrook die altijd nat is.
 • Waar ligt een bemaling die op een bepaalde plek veel water geeft en verderop niet.
 • Hoe liep vroeger de kade of een talud of een watergang. 

Heeft u nog informatie over het gebied, die misschien belangrijk is voor het onderzoek? Geef dit dan uiterlijk vrijdag 6 mei door aan Harm ten Klooster, via e-mail aanmeldenSluiskil@terneuzen.nl. Deze gebiedskennis gebruiken Rijkswaterstaat en de ingenieursbureaus bij het onderzoek. 

Werkzaamheden DNWG

Netbeheerder DNWG legt nieuwe elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen aan in de Bosjesweg. De gemeente legt tegelijkertijd met deze werkzaamheden drainage aan. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april klaar.

Hoe nu verder?

De komende tijd informeren we u per nieuwsbrief over het verloop van het onderzoek. 

Naast het stakeholdersoverleg organiseren we in het derde kwartaal nog een bewonersbijeenkomst. Voordat we conclusies trekken, laten we u zien wat we hebben opgehaald in het onderzoek. Zo nemen we u mee in de tussenstand van het onderzoek.

Meer informatie

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Over ongeveer een maand ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief. 

 

Op www.terneuzen.nl/wateroverlastSluiskil vindt u meer informatie, zoals eerder verzonden nieuwsbrieven, antwoorden op veel gestelde vragen en de grondwaterstand per dag in het afgelopen half jaar. 

 

Heeft u vragen over het proces of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Harm ten Klooster, via AanmeldenSluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115. 

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.