Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 67, juni 2018

Inhoud

Bijeenkomsten

 • Inhoudelijke bijeenkomst Centraal Aanmelden
  5 juli in Woerden
 • BCLD 
  5 juli in Woerden
 • Bestuurlijke bijeenkomst Centraal Aanmelden
  13 juli in Woerden
 • Leveranciersbijeenkomst Centraal Aanmelden
  31 augustus in Woerden
 • Gebruikersbijeenkomst PortalPlus
  6 september in Woerden
 • saMBO-ICT conferentie
  20 en 21 september in Hengelo
 • MBO-CSC-Overleg
  25 september in Utrecht
 • Netwerk Onderwijslogistiek
  27 september in Utrecht
 • Ambassadeursbijeenkomst
  28 september in Amersfoort
 • saMBO-ICT gebruikersdag
  8 oktober midden van het land
 • Netwerkbijeenkomst IBP
  11 oktober in Utrecht
Een actueel overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden op sambo-ict.nl/agenda
 

Inleiding

Het bestuur van saMBO-ICT heeft een nieuwe voorzitter; Bert Beun, voorzitter van het college van bestuur van Deltion College in Zwolle. Na 8 jaar zit de termijn van Ben Geerdink erop. Vanaf de start van saMBO-ICT is hij de drijvende kracht  aan de ontwikkeling van saMBO-ICT geweest. Voorop stond het idee dat we als instellingen samen krachtiger zijn, dan als instelling alleen. Aan Bert de mooie uitdaging om verder te bouwen aan saMBO-ICT.

Een basis daarvoor is gelegd in de strategische agenda die is opgesteld voor de komende vijf jaar. In die agenda zijn de ambities verwoord die we als sector hebben op het gebied van digitalisering. De geformuleerde doelstellingen zullen omgezet moeten worden in acties en activiteiten. Werk genoeg voor de komende jaren.

Tijdens de conferentie op 20/21 september zullen we elkaar vast weer treffen. Helaas hebben we tijdens de vorige conferenties mensen moeten teleurstellen omdat de conferentie vol was. Het is dus verstandig om snel aan te melden!

Een fijne zomer gewenst!

Jan Bartling 

38e saMBO-ICT Conferentie

Op 20 en 21 september is de 38e saMBO-ICT conferentie in Hengelo(O). We worden op donderdag hartelijk welkom geheten in de Gieterij van de oude Stork fabriek, nu dus een prachtig gebouw van ROC van Twente. Het thema is “ICT als verbinding: van technische koppelingen tot verbinding met het onderwijs” en loopt als een rode draad door het programma. Er is speciale aandacht voor Onderwijslogistiek (keuzedelen, onderwijscatalogus en BPV) naast thema’s als onderwijs en ICT met bijvoorbeeld i-coaches.

Als regisseur van onze cloudverbindingen zijn we verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurt met onze data, daarnaast nemen de mogelijkheden om slim samen te werken elke dag toe. Daar liggen kansen om een groot ROC weer klein te laten zijn. Laat je bijpraten en inspireren en geniet van twee dagen Twente!

De uitnodiging met het programma voor deze conferentie wordt 29 juni verstuurd. 

Gebruikersdagen

Na 8,5 jaar gebruikersdagen zaten we op 11 juni vanwege een grote brand niet in Ede, maar in Utrecht voor de gebruikersdag. Mooi dat we daar nog terecht konden om het laatste nieuws van de landelijke projecten te horen en ook twee onderwerpen heel praktisch vanuit instellingen toegelicht kregen. Vanuit Zadkine hoorden we over de implementatie van de AVG in de instelling en van het Da Vinci College over het digitaliseren van het (bekostigings)dossier.
Alle presentaties van deze gebruikersdag en ook van de voorgaande 42 gebruikersdagen staan hier op de site.

De volgende gebruikersdag is op 8 oktober 2018. Aan het programma wordt alweer gewerkt. De bedoeling is dat mboRijnland een bijdrage gaat leveren aan het onderwerp AVG in relatie tot Verzuim en VSV. Ook zal CACI, de bouwer van het Koppelpunt mbo van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden, een toelichting geven op hun aandeel in dit project. Kortom de moeite waard om 8 oktober vast in de agenda te reserveren. Misschien handig om dan de laatste gebruikersdag van 2018 op 3 december ook gelijk even in de agenda te zetten.

IBP in het mbo

Het is 25 mei geweest, op zich is er met de invoering van de AVG niets vastgelopen. Wel hebben we gemerkt dat heel veel mbo-instellingen afgelopen maanden heel hard gewerkt hebben aan het implementeren van de juiste maatregelen om AVG compliant te worden. Heel veel instellingen hebben intussen bijvoorbeeld een FG (Functionaris Gegevensbescherming) en een privacy statement en – regelement.

Vanuit de regiegroep en werkgroepen ibp in het mbo is veel werk verzet en zijn diverse handreikingen en documenten beschikbaar gekomen voor de instellingen, zoals een Handboek AVG voor medewerkers, Privacyrechten voor studenten in het mbo en updates van de Dataregisters voor studenten, medewerkers en relaties.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan het bereiken van overeenstemming met de meest voorkomende leveranciers in het mbo met betrekking tot de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten. Dat blijkt nog wel een taaie materie maar halverwege de maand juli hopen we toch met een 15 – 20 tal leveranciers overeenstemming te hebben over een verwerkersovereenkomst op basis van model 3.0.

De afgelopen periode zijn er weer een aantal masterclasses ibp en de AVG voor diverse doelgroepen, zoals HRM-managers en examenfunctionarissen verzorgd. Na de zomer wordt weer een nieuwe reeks georganiseerd.

Voor meer informatie over ibp in het mbo kun je terecht bij l.bakker@kennisnet.nl.

Onderwijslogistiek

Het referentiemodel onderwijslogistiek wordt her en der in het land uitgeprobeerd. De reacties zijn positief! Een casus bij het Albeda, waarbij de onderwijsvisie centraal stond, was succesvol. Mooi om te zien hoe onderwijs en ondersteuning bij elkaar werden gebracht. De energie die hiermee ontketend werd, was fenomenaal. Wij hebben geleerd van de collega’s bij het Albeda en zij van ons gezamenlijk ontworpen referentiemodel. Daarnaast heeft een aantal instellingen zich verenigd in ROC6, waarmee zij de krachten bundelen om een elektronische leeromgeving te implementeren in de eigen instelling. Ook met hen hebben we een korte introductie op het referentiemodel onderwijslogistiek mogen doen. Waarna zij deze methodiek in hun eigen instellingen kunnen inzetten om onderwijslogistieke vraagstukken te expliciteren. Tijdens de saMBO-ICT conferentie in september a.s. kan het resultaat bewonderd worden in een workshop met als leidraad het onderwerp BPV.

De contouren voor het programma van het netwerk onderwijslogistiek van september a.s. beginnen duidelijker te worden. We hebben een spreker kunnen vastleggen, die graag uitlegt hoe je flexibel en gepersonaliseerd onderwijs vertaald naar gepersonaliseerde leerdoelen, agile werkt en de verbinding met de onderwijslogistiek legt. Met andere woorden, wat organiseer je in je instelling om het onderwijs goed te ondersteunen. Twee mbo-instellingen delen, hoe zij dat hebben gedaan en nu doen in de praktijk. Daarna volgen drie workshoprondes, waarin op de gedeelde kennis wordt gereflecteerd. 

Voor in de agenda: netwerk onderwijslogistiek 27 september 2018, het onderwerp is student centraal. En 22 november 2018 met het onderwerp: cultuur. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd in vergadercentrum Domstad in Utrecht. Heb je een casus vanuit de praktijk of weet je een goede spreker, we horen het graag: edith.hofstede@sambo-ict.nl.

Masterclass Onderwijslogistiek voor bestuurders en directeuren

Onderwijslogistiek is een steeds belangrijker wordend thema binnen onze onderwijsinstellingen, zeker gezien de veranderingen in het onderwijsaanbod en de verdere flexibilisering in het onderwijs. Begin 2018 is er daarom door saMBO-ICT in samenwerking met TIAS Business School een Masterclass georganiseerd. Vanwege het succesvolle verloop en het enthousiasme onder bestuurders en directeuren, is besloten om dit jaar een nieuwe Masterclass te organiseren. De Masterclass op 14 en 15 november 2018 is reeds vol. Bij voldoende aanmeldingen zullen we daarom nog een extra Masterclass organiseren. De ervaring leert dat het nuttig is om samen met een collega-bestuurder of directeur deel te nemen.

Klik hier voor meer informatie over het programma, de data, de kosten en het aanmeldformulier.

Meld je aan voor de Leergang Onderwijslogistiek

Dit najaar start voor de derde keer de leergang Onderwijslogistiek. In 5 bijeenkomsten wordt door experts rondom onderwijslogistiek een hoop kennis en vaardigheden gedeeld om in de eigen instellingen logistieke processen te verbeteren. Daarnaast ontmoeten deelnemers veel collega's van andere instellingen met wie ervaringen en best practices worden uitgewisseld. 

Klik hier voor meer informatie over het programma, de data, de kosten en het aanmeldformulier.

Graag stimuleren we dat collega-duo's uit het onderwijs en bedrijfsvoering de leergang samen volgen. Dit om de samenwerking juist op dit onderwerp te bevorderen. We geloven in het versterken van het fundament binnen onderwijslogistiek door deze twee onderdelen van de instellingen samen op te laten trekken. 

Keuzevrijheid en ECK?

Als een school heeft gekozen voor ECK, hebben studenten na aanschaf direct toegang tot hun digitaal materiaal. Wat (komend schooljaar) helaas nog niet is gerealiseerd is dat studenten ook makkelijk leermiddelen ‘ECK’ kunnen kopen bij een andere leverancier dan die waar de school afspraken mee heeft. Rechtstreekse aanschaf bij een uitgever of andere distributeur of webwinkel resulteert in een voucher, toegang via het schoolportaal is dan niet mogelijk of omslachtig. Sommige licenties zijn alleen via de leermiddelenlijst van de school te koop, maar die is alleen beschikbaar op de site van één distributeur. Het Juridisch kader onderwijsbenodigdheden zegt dat studenten vrij moeten zijn om leermiddelen daar aan te schaffen waar ze willen (of te lenen...). Je mag studenten niet ‘verplichten’ tot een aanschaf via een bepaald kanaal. De scholen willen graag dat keuzevrijheid en gemak voor student en docent hand in hand gaan en gaan hiermee aan de slag met Kennisnet en de andere ketenpartijen. Tenslotte willen we allemaal een goed functionerende keten met gebruiksgemak en die voldoet aan wet- en regelgeving!

Programma Start Schooljaar

saMBO-ICT is dit jaar betrokken bij het programma Start Schooljaar. Er is door het programma een checklist MBO gemaakt waarin staat wie (distributeur, uitgever, school) wat doet om de start van het schooljaar qua leermiddelen soepel te laten verlopen. Het programma heeft ervoor gezorgd dat iedereen beter weet wat zijn rol in de keten is  en beter begrijpt waar iets fout zou kunnen gaan. Met elkaar proberen we problemen te voorkomen. Ook wordt veel aandacht besteed aan mogelijke problemen bij scholen. Zo wordt elke school langsgelopen en contact opgenomen waar nodig. Daarnaast is de laatste periode door alle ketenpartijen gezamenlijk getest, wat over het algemeen goed en positief is verlopen.

Nog voor de start van de zomervakantie wordt aan alle scholen gemaild hoe de support rondom de leermiddelenketen komend schooljaar is georganiseerd. In geval van calamiteiten kan door uitgevers of distributeurs direct contact met de school noodzakelijk zijn. Denk erover na met wie in dat geval contact wordt opgenomen, is dat een specifiek persoon of liever de service- of helpdesk? We komen hier in de mailing op terug.

LAT! Leermiddelen Analyse Tool - aanmeldtermijn koplopers verlengd van 1 naar 15 juli!

Menig bestuurder krabt zich inmiddels achter de oren hoe het nou moet met leermiddelen in zijn opleidingen. Zeker digitaal baart zorgen, maar ook boeken, gereedschap, kleding, keuzedelen, enz. Was eigenlijk altijd iets op afstand, maar nu wordt het nodig om op zijn minst te weten waar we het over hebben. De LAT levert je deze gegevens, over je eigen situatie en die van andere instellingen. Anoniem! Er zijn inmiddels 12 instellingen die zich hebben aangemeld en er mee (gaan) werken en nog eens acht die de ambitie hebben dat te gaan doen. Belangstellende bestuurders worden van harte uitgenodigd voor een presentatie. In Noord-Holland hebben we kortgeleden een viertal colleges bijgepraat. De onderlinge discussie was boeiend en liet zien dat de aandacht voor leermiddelen groeit en de kennis er over hier en daar nog in de kinderschoenen staat. Clusius College en ROC van Amsterdam hebben zich naar aanleiding van die bijeenkomst aangemeld. De koplopers kunnen straks het vorig cohort vergelijken met het komende.

Op basis van studentenaantallen hebben we nu al een dekkingsgraad van meer dan 30%.

Meld je voor 15 juli bij ons aan en je kunt, net als de reeds aangemelde instellingen, tot 31 december gratis gebruik maken van de omgeving, inclusief begeleiding in de opstart. Vanaf 1 juli wordt de LAT opgenomen in Mijn SURFmarket. Voor meer informatie zie hier. Of neem contact op met Joop van Schie of Maaike Stam.

Strategische agenda

In het mbo werkt saMBO-ICT dagelijks aan de ontwikkelingen rond digitalisering in het mbo. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de MBO Raad, Kennisnet en SURF. Bij deze vier samenwerkende organisaties kwam de behoefte naar voren om een duidelijke richting en visie te ontwikkelen. Medio april heeft een flinke groep bestuurders en specialisten de lijn uitgezet voor de toekomst. De uitkomst is verwerkt in een concept agenda. Hier wordt in de hoofdlijn aandacht gegeven aan de inhoud van het onderwijs, de flexibilisering en het faciliteren van het leren. Tijdens diverse bijeenkomsten is inmiddels aandacht geschonken aan de agenda. De agenda is hier te vinden op de website van saMBO-ICT. Reacties zijn van harte welkom.

Uiteindelijk moet alle discussie leiden tot een breed gedragen strategische agenda in september 2018. Deze agenda moet vervolgens een vertaling krijgen in de meerjarenplannen van de genoemde partijen.

Doorontwikkelen BRON vavo

Het project vordert gestaag. Direct na de zomervakantie start de Veldtest met alle VAVO-instellingen, daarom heeft op 5 juni een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Nagenoeg alle instellingen waren weer aanwezig. Voor wie de informatie nog eens na wil lezen, zie de presentatie en het concept Draaiboek Veldtest op de programmapagina Doorontwikkelen BRON.

Ondertussen wordt hard verder gewerkt aan het wegwerken van de meldingen in het kader van Data op Orde. Bij meerdere instellingen is het door migratie van het administratiesysteem niet meer mogelijk om meldingen van oude jaren op te lossen. Hier is in het project begrip voor, maar meld dit dan wel even bij het conversieteam van DUO, zodat afgesproken kan worden hoe hier mee om te gaan. In een aantal gevallen kan DUO in opdracht van de instelling de meldingen alsnog oplossen. Voor meer informatie hierover kijk naar de meest recente versie van het Draaiboek Conversie DOB vavo op de programmapagina Doorontwikkelen BRON. Alle projectactiviteiten zijn gericht op een livegang van het Doorontwikkelde BRON vavo in januari 2019.

Centraal aanmelden

Inmiddels hebben 53 instellingen zich positief uitgesproken deel te willen nemen aan de vervolgstappen om te komen tot een uitgewerkt programma van eisen (ontwerp) voor een collectieve voorziening voor CA (ten behoeve van besluitvorming over realisatie en financiering). In de afgelopen periode (januari-juni) heeft een expertgroep, met vertegenwoordigers vanuit de instellingen, onder begeleiding van Eric Jongepier van Hutspot, gewerkt aan:
 1. Het uitwerken van een definitief concept programma van eisen;
 2. Het verkennen van governance-modellen;
 3. Het verkennen van de financiële consequenties en financieringsmogelijkheden.
Op donderdag 5 juli worden de inhoudelijke resultaten besproken in een bijeenkomst voor inhoudelijke experts van de (deelnemende) instellingen. Vervolgens zijn op vrijdag 13 juli de bestuurders van de (deelnemende) instellingen uitgenodigd, met als doel om vast te stellen dat er sprake is van een solide basis voor de verdere uitwerking en besluitvorming over (realisatie van) Centraal Aanmelden in het mbo.

Op 31 augustus wordt een leveranciersbijeenkomst gepland, waarin de leveranciers worden meegenomen in de plannen rondom centraal aanmelden.

Aanbesteding voorziening vroegtijdige aanmelding

Begin mei is de firma CACI geselecteerd om de voorziening vroegtijdige aanmelding te realiseren, zodat deze op tijd gereed is om statussen van aanmeldingen door te geven aan het voortgezet onderwijs en de gemeenten. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van een koppelpunt voor het mbo. Het systeem zal werkend zijn in november en kunnen instellingen daar gebruik van gaan maken. Daarvoor is een (beperkte) aanpassing van de sis-en noodzakelijk. De leveranciers zijn daarover vroegtijdig geïnformeerd en betrokken.

Ook aan de kant van het voortgezet onderwijs en de gemeenten wordt hard gewerkt om de koppelpunten op tijd gereed te hebben in november 2018. Wanneer de koppelpunten gereed zijn, kan ook de (wettelijke) verplichting ingaan om de statussen geautomatiseerd uit te wisselen.

Programma Bruggen Bouwen van start

Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp van een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. Maar hoe doe je dat? Wij onderzochten samen met Kennisnet bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren. Deze bevindingen hebben we gebundeld in een fraaie publicatie die vanaf nu beschikbaar is via onze site.

Onze model-aanpak wordt na de zomervakantie beproefd bij zes mbo-instellingen, die we in twee groepen hebben verdeeld. Voor de eerste groep is de inzet van i-coaches nieuw; zij beginnen van scratch af aan met het model. De tweede groep instellingen is al bezig met het instrument i-coach, maar wil daarin een verbeterslag maken. Tijdens deze pilots gaan we het model beproeven en verder aanscherpen.

Tegelijkertijd starten we met de ontwikkeling van een leergang voor i-coaches. Binnen deze leergang worden twee opleidingstrajecten ontwikkeld: een organisatie- en een inhoudelijk traject.

Het organisatietraject gaat in op de invoering van de i-coach als instrument binnen de organisatie en is gestoeld op de zes succesfactoren. Aangezien het hier gaat over zaken als onderwijsvisie, rollen binnen de organisatie en facilitering, richt dit traject zich niet alleen op de i-coach zelf, maar juist ook op de managers die dit instrument in de organisatie kunnen borgen.

Het inhoudelijke traject is vervolgens bedoeld om een of meerdere i-coaches op de inhoud te scholen. Daarbij gaat het niet over de concrete tools, maar meer over het verbinden van ict aan de didactiek, over coachingsvaardigheden en dergelijke skills. Het curriculum voor deze leergang wordt op dit moment ontwikkeld.

Gedurende de zomerperiode krijgen beide opleidingstrajecten verder vorm zodat we de opzet tijdens de saMBO-ICT conferentie, op 21 september in Hengelo kunnen presenteren. We zullen daar ook ingaan op de pilots binnen de zes instellingen.

Wil je nu al meer weten over het programma Bruggen Bouwen? Of wil je meedenken over het curriculum voor de leergang? Neem dan contact op met martijn.bijleveld@sambo-ict.nl of l.bakker@kennisnet.nl.

BCLD

Een afkorting die lastig is te onthouden en in allerlei variaties voorbij gekomen is. Het staat voor Bootable Client Locked Down, ofwel een veilige omgeving om toetsen af te nemen. Die kennen we vanuit Facet. Zadkine heeft het afgelopen jaar met succes geëxperimenteerd met een afgeleide van de Facet omgeving en een Zadkine toetsomgeving.

Binnen de netwerken Informatiemanagers en IBP is gepeild of er belangstelling is voor het in gebruik nemen van een dergelijke BCLD-examenspeler in combinatie met diverse toetsomgevingen voor veilige summatieve instellingsexamens. Op verzoek van een aantal instellingen gaan we na de zomervakantie starten met de onderzoeksfase om te bepalen met welke toetssystemen deze cliënt goed overweg kan.

Met OCW, CvTE en Citrus (de bouwer van Facet) maken we afspraken hoe we hier verder mee om kunnen gaan. Dan gaat het over zaken als ondersteuning en uitlevering. De nieuwe BCLD komt naast de bestaande Facet omgeving. Met ExSamen (gezamenlijke examenleveranciers) gaan we in gesprek over standaarden.

De eerste bijeenkomst over BCLD is op 5 juli van 14.30 - 16.00 uur bij de MBO Raad in Woerden. 

Keuzedelentool

We zijn inmiddels al een tijdje onderweg met keuzedelen. Het aantal studenten actief met keuzedelen neemt alleen maar toe en daarmee ook de complexiteit van dit vraagstuk. Uiteindelijk wordt voor elke student in het LAS vastgelegd welke keuzes gemaakt zijn en met welk resultaat. De uitdaging zit in het voortraject, wat kunnen we aanbieden en organiseren? Om dit probleem helder te krijgen willen we na de zomervakantie een paar bijeenkomsten organiseren. Als we de functionaliteit in beeld hebben, kunnen we wellicht ook een functioneel ontwerp maken. Met dit functioneel ontwerp kan de vraag beter in de markt gezet worden.

Voor de periode september / oktober zijn we op zoek naar scholen die willen meedenken over de mogelijkheden. Er is door een aantal scholen al aangegeven dat ze willen participeren, maar voor een breder draagvlak moeten er nog wel een paar scholen bij. Meld je aan via rob.smit@sambo-ict.nl.

Herhaalde oproep: Leergang Deelnemersadministratie

Al weer enkele jaren organiseert saMBO-ICT in de herfst/winter de Leergang Deelnemersadministratie. In deze driedaagse Leergang die in kleine groepen (15 personen vanuit ongeveer 10 instellingen) plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan Wet- en regelgeving in het mbo, Privacy, BPVO, BRON, Assurance en natuurlijk aan de processen aanmelden, inschrijven en uitschrijven. Dit doen we met gastsprekers, die expert zijn op hun vakgebied en door op allerlei manieren onderling het gesprek aan te gaan, want van elkaar kan ook veel geleerd worden is inmiddels de ervaring. Als er voldoende belangstelling is, organiseren we komende herfst/winter weer zo’n leergang. Dus heb jij of een collega belangstelling, geef dat dan even door. Een kort mailtje naar info@sambo-ict.nl is voldoende.

Discussie over ethische vraagstukken

Digitale technologie is een middel om een doel te bereiken. In het onderwijs kan dat doel bijvoorbeeld zijn: studenten op hun eigen niveau stappen laten zetten in hun leerproces. Maar hoe meer technologie verweven raakt in ons leven en hoe meer technologie ons oplevert, hoe vaker we ons ook afvragen: ten koste van wat?
De ethiek van digitalisering in het onderwijs is een breed, zeer relevant en actueel onderwerp. Het is een thema dat verder moet worden verdiept en dat blijvende aandacht verdient. Wil je meediscussiëren? Dat kan in de LinkedIngroep van Kennisnet.

Relevante informatie:

Dien je presentatievoorstel in voor de SURF Onderwijsdagen 2018

SURF organiseert op 6 en 7 november 2018 de SURF Onderwijsdagen voor mbo, hbo en wo, met als thema ‘Zet onderwijs in beweging’. De presentaties die gericht zijn op het mbo zijn geconcentreerd op de woensdag. Heb jij inspirerende ideeën om het onderwijs in beweging te krijgen met behulp van technologie? Dien dan voor 13 juli je presentatievoorstel in. Je kunt daarbij kiezen uit de volgende presentatietypen:
 • Demo-sessie: het demonstreren van een product, bijvoorbeeld een app die is gemaakt.
 • Good practice: het delen van een casus waarin je beschrijft hoe een vraagstuk is opgelost.
 • Presentatie: het delen van specifieke kennis of visie over een thema.
 • Workshop: alle deelnemers zijn actief bezig tijdens deze sessie.
 • Discussie-sessie: een discussie/gesprek over een themalijn van de SURF Onderwijsdagen.
De programmacommissie van de SURF Onderwijsdagen beoordeelt de inzendingen. De eerste en de tweede spreker van een sessie krijgen ieder 50% korting op de toegangskosten voor de SURF Onderwijsdagen 2018.

Dien uiterlijk vrijdag 13 juli, 12.00 uur je voorstel in via remco.rutten@surfnet.nl

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 september 2018.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.