Nieuwsbrief

Multifunctionele accommodatie Hoek

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de ontwikkeling van de mfa en de wijk Windlust 2 in Hoek. Op 15 november 2022 organiseerden we een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen. Veel belangstellenden kwamen langs om kennis te nemen van de plannen. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen. In deze nieuwsbrief treft u een overzicht van veel gestelde vragen per onderwerp en de bijbehorende antwoorden. Mocht u een andere vraag hebben, dan horen wij het uiteraard graag! 
U kunt dan contact met ons opnemen via mfahoek@terneuzen.nl

Ontwikkeling mfa

 

Is bekend hoe de mfa eruit komt te zien?
Op dit moment is alleen bekend waar de mfa in Windlust 2 komt. Ook de (globale) oppervlakte van het gebouw en de buitenruimte staan vast. Het gebouw krijgt twee bouwlagen, met uitzondering van de gymzaal. Verder is nog niets bekend.


Wie betrekken we bij de uitwerking van de mfa?
Op dit moment werkt adviesbureau BBN adviseurs met de huurders en gebruikers aan een pakket van eisen en een eerste schetsontwerp. 

 

Verplaatst u de speelkooi, die nu bij het dorpshuis staat, naar de mfa?
Ja, we willen de speelkooi onderdeel uit laten maken van het multifunctionele buitenruimte bij de mfa.

Betrekt de gemeente ook nog andere inwoners/omwonenden bij de uitwerking van de mfa?
We werken nu met de huurders en gebruikers aan de uitgangspunten en een eerste ontwerp. Uiteraard laten we dit ontwerp nog een keer aan u zien, maar we gaan niet iedereen in detail betrekken bij het ontwerp.

 

Wanneer start de bouw van de mfa?
Volgens de huidige planning start de bouw van de mfa in de zomer van 2024.

 

Wanneer is de mfa gereed?
Volgens de huidige planning verwachten we dat we de mfa na de zomervakantie van 2026 in gebruik kunnen nemen.

Ontwikkeling zorgwijk

 

Is al bekend hoe de zorgwijk eruit komt te zien?
Nee, nog niet precies. ZorgSaam moet de gebouwen nog verder uitwerken. Wel is op dit moment bekend dat er drie complexen komen. 

 

Wie mag er in de zorgwijk komen wonen?
Het is aan ZorgSaam om dit verder te regelen. In het bestemmingsplan leggen wij vast dat bewoners een zorgindicatie moeten hebben.

 

Komen er huur- of koopwoningen in de zorgwijk?
Dat is nu nog niet bekend. ZorgSaam streeft naar de realisatie van zowel huur- als koopwoningen.

Ontwikkeling kavels
 

Welke woningtypen komen er in Windlust 2?
De exacte verkaveling is nog niet bekend. Vooralsnog gaan wij uit van vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. Het bestemmingsplan staat ook rijwoningen toe, mocht er weinig of geen behoefte zijn aan vrijstaande woningen.

 

Wanneer gaat u de kavels in Windlust 2 verkopen?
De verkoop van de kavels start als het bestemmingsplan gereed is en we gestart zijn met het bouwrijp maken van het gebied. Volgens de huidige planning is dat in het tweede kwartaal van 2024.

Kunnen er ook seniorenwoningen komen op de bouwkavels in Windlust 2?
Dat kan. Het bestemmingsplan staat de realisatie van seniorenwoningen toe. Realisatie van seniorenwoningen is niet verplicht. Aan de Langestraat 21 komen sowieso woningen die ook geschikt zijn voor senioren. 

 

Wanneer gaat u de kavels in Windlust 2 verkopen?
De verkoop van de kavels start als het bestemmingsplan gereed is en we gestart zijn met het bouwrijp maken van het gebied. Volgens de huidige planning is dat in het tweede kwartaal van 2024.

 

Kan ik me al inschrijven voor de kavels?
Nee. Inschrijven kan pas op het moment dat de kavels in de verkoop gaan. Via onze nieuwsbrieven kunt u wel op de hoogte blijven van de voortgang. Via de nieuwsbrieven informeren wij u ook over het moment waarop de verkoop van de kavels start.

 

Zijn er al prijzen van de kavels bekend?
Nee. Deze bepalen we kort voor de verkoop.

Verkeer

 

Legt u extra wegen aan voor de bereikbaarheid van Windlust 2?
Voor het autoverkeer komt er een nieuwe ontsluitingsweg. Deze weg sluit aan op de Koudepolderstraat. Uit metingen en onderzoek blijkt dat de Koudepolderstraat geschikt is om het toekomstige autoverkeer veilig af te wikkelen. Wel blijven we de verkeerssituatie in de Koudepolderstraat monitoren.

 

Past u bestaande straten aan in verband met de ontwikkeling van Windlust 2?
In de Windlustlaan nemen we enkele maatregelen. We voeren nog overleg met de betreffende bewoners over welke specifieke maatregelen dit kunnen zijn. Daarna nemen we hierover een definitief standpunt in. 
Ook komt er een laad- en losstrook bij de bouwmarkt aan de Koudepolderstraat. Verdere maatregelen nemen we op voorhand niet. Wel monitoren we na opening van de mfa in de omliggende straten of er alsnog aanvullende maatregelen nodig of wenselijk zijn.

Overige locaties

 

Wat is de voortgang van de ontwikkeling van de locatie Langestraat (Locatie: Op Weg)?
Voor deze locaties hebben we een plan vastgesteld met tien seniorenwoningen. Wij schrijven een prijsvraag uit om een projectontwikkelaar voor dit project te zoeken. Begin 2023 selecteren we een projectontwikkelaar. Die werkt vervolgens de plannen uit.

 

Wat gaat er gebeuren op de locatie van het huidige dorpshuis?
Dat is nog niet bekend. De locatie komt pas eind 2026 beschikbaar. Vanaf medio 2023 starten wij met het maken van plannen voor deze locatie.

 

Wat gaat er gebeuren op de locatie van basisschool de Driesprong?
Dat is nog niet bekend. Door de ligging in een woonwijk ligt woningbouw wel het meest voor de hand.

 

Wat gaat er gebeuren met de locatie Vremdieke?
Dat is nog niet bekend. Door de ligging in een woonwijk ligt woningbouw op deze locatie het meest voor de hand.

Informatie en inspraak

 

Hoe kan ik de voortgang van het project volgen?
Via de website www.terneuzen.nl/mfahoek kunt u op de hoogte blijven van het project. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben over het project, dan kunt u ons bereiken via mfahoek@terneuzen.nl.

 

Kunnen er nog zaken wijzigen in het plan?
Er heeft al een traject plaatsgevonden met een klankbordgroep. Als u nog zaken wilt wijzigen, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Wij zullen dan een afweging maken. Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

 

Waar kan ik bezwaar maken tegen het plan?
Binnenkort leggen wij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Via de nieuwsbrief informeren wij u hierover. Op het ontwerpbestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over uw zienswijze en over het vaststellen van het bestemmingsplan. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit project, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar mfahoek@terneuzen.nl of te bellen naar tel. 14 0115.

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.

 

Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief kunnen dit alsnog doen via de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek