Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief (Grond)wateroverlast Sluiskil. Het onderzoek naar de grondwaterstand en de invloed van het kanaal op het grondwater verloopt goed. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken. Ook gaan we in op een aantal specifieke werkzaamheden. Ten slotte informeren we u over de informatiebijeenkomst op donderdag 14 juli van 16.00 tot 18.15 uur in 't Meulegat.

Drainage Kanaalzicht

De drainage aan Kanaalzicht is doorgespoten. Tijdens deze werkzaamheden heeft de aannemer een aantal verstoppingen in de drain verholpen. De drain, die zorgt voor afwatering van overtollig grondwater, loopt weer goed door. Om in de toekomst het onderhoud makkelijker te maken, plaatst de aannemer drie doorspuitpotten.

Veldwerkdag in Sluiskil

Op donderdag 2 juni vond een veldwerkdag plaats in Sluiskil. Medewerkers met verschillende expertises van Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus TAUW en Aveco de Bondt en gemeente Terneuzen hebben de situatie ter plaatse (langs het kanaal en in de woonwijken) bekeken. 

 

Aansluitend zijn de problemen en mogelijke oplossingen voor de grondwaterproblemen besproken. Hierbij sloten ook andere betrokken partijen, zoals waterschap Scheldestromen, aan. Meer hierover hoort u tijdens de aankomende informatiebijeenkomst.

Voortgang van het onderzoek

Het onderzoek naar de grondwateroverlast door Aveco de Bondt, Deltares en TAUW is in volle gang. Begin dit jaar is gestart met een grondige analyse van het (water)systeem en de grondwaterproblematiek van Sluiskil. Onderdeel hiervan was het op een rij zetten van de historische ontwikkelingen met betrekking tot het grondwatersysteem van het kanaal en de woonwijk. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de bodemopbouw, grondwaterstanden en fluctuaties, afwatering van de riolering en het watersysteem, en naar hoe het kanaal met bijbehorende oevers is opgebouwd (incl. de staat van de oeverconstructies). De informatie uit de vorige bijeenkomst hebben we hierbij goed kunnen gebruiken.

 

Met behulp van deze inzichten is het mogelijk om een beeld te krijgen van de mogelijke oorzaken die leiden tot de grondwateroverlast zoals die nu wordt ervaren in Sluiskil. Aangevuld met de informatie uit de laatste informatiebijeenkomst en de veldwerkdag van 2 juni zijn we in staat om de potentiële oorzaken en mogelijke oplossingen te benoemen. 

 

Met alle informatie en inzichten die we tot nu toe hebben verzameld en op een rij hebben gezet, constateren we dat we nog extra gegevens nodig hebben. Daarom worden binnenkort extra peilbuizen geplaatst en zijn inmiddels aanvullende sonderingen uitgevoerd. Met de nieuwe peilbuizen zijn we straks beter in staat om de relatie tussen het kanaal en de grondwaterstanden in het dorp te analyseren. Met behulp van de aanvullende sonderingen is het mogelijk om de bodemopbouw nauwkeuriger in kaart te brengen. Deze gegevens zullen bijdragen aan een grotere betrouwbaarheid van het grondwatermodel en de nadere analyse van de mogelijke oorzaken en oplossingen. 

 

In de zomerperiode analyseren we (met onder andere het grondwatermodel) de afzonderlijke invloeden van de verschillende oorzaken en de potentiële oplossingen voor de grondwateroverlast. Hiermee werken we toe naar de conceptresultaten en aanbevelingen. Deze werken we in september verder uit. We koppelen deze daarna ook terug aan u. 

Instellen inwonersvertegenwoordiging

We willen graag tijdens het onderzoek met een groep inwoners, die de belangen van alle inwoners vertegenwoordigt, tussentijds afstemmen. Het is de bedoeling dat deze groep inwoners samen met de gemeente en Rijkswaterstaat de voortgang van het onderzoek bespreekt, bevindingen doorneemt en een krachtige samenwerking bevordert. Hoe we dit precies willen vormgeven, hoort u tijdens de aankomende informatiebijeenkomst.

Werkzaamheden DNWG

DNWG leverde de werkzaamheden aan de Bosjesweg in week 22 succesvol op. De komende periode kunnen we met behulp van het meetsysteem waarnemen of het aangelegde drainagesysteem goed werkt.

Informatiebijeenkomst 14 juli

Op donderdag 14 juli organiseren we opnieuw een informatiebijeenkomst voor inwoners van Sluiskil. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de ingenieursbureaus hoe het onderzoek er voor staat. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.


De bijeenkomst vindt van 16.00 tot 18.15 uur plaats in 't Meulegat in Sluiskil. Het programma vindt u op www.terneuzen.nl/wateroverlastsluiskil.

Komt u naar de bijeenkomst in ‘t Meulengat? Meldt u zich dan uiterlijk woensdag 13 juli om 12.00 uur aan via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl. Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt.

 

Helaas lieten de agenda’s van de betrokken partijen het niet toe om de informatiebijeenkomst op een avond in te plannen. Onze excuses hiervoor. Kunt u niet aanwezig zijn en heeft u (dringende) vragen? Mail uw vragen naar aanmeldensluiskil@terneuzen.nl. We nemen uw vragen dan mee tijdens de bijeenkomst en voorzien u van een antwoord per mail.  De bijeenkomst wordt bovendien opgenomen en in de week na de bijeenkomst plaatsen we de terugkijk-link op www.terneuzen.nl/wateroverlastsluiskil.

Vragen?

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over het proces, of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Harm ten Klooster, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

Op www.terneuzen.nl/wateroverlastSluiskil vindt u meer informatie, zoals eerder verzonden nieuwsbrieven, antwoorden op veel gestelde vragen en de grondwaterstand per dag in het afgelopen half jaar. 

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.