Nieuwsbrief 2 - 6 december 2021

Nieuwsbrief 2

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief (Grond)wateroverlast Sluiskil. In de eerste nieuwsbrief gaven we aan dat 51 bewoners graag in gesprek gingen met burgemeester Erik van Merrienboer en hoofdingenieur-directeur (HID) Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat (RWS). De eerste huisbezoeken en het eerste groepsgesprek vonden plaats op 23 november. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

Uitstel huisbezoeken

De huisbezoeken en groepsgesprekken van maandag 29 en dinsdag 30 november moesten we helaas verplaatsen. Dit hebben we gedaan na de aangescherpte coronamaatregelen. We hopen de afspraken in te kunnen plannen in januari 2022. Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben, nemen we opnieuw contact op met deze bewoners.

 

Huisbezoeken 23 november

Op 23 november bezochten de burgemeester en de HID negen woningen in de Bosjesweg. Doel van dit bezoek was dat zij zich een beeld kunnen vormen van de situatie. Zij zagen vochtproblemen op de begane grond, zoals optrekkend vocht, loszittende tegels, schimmel en stank. Sommige bewoners ervaren scheurvorming en geven aan dat de muren (vooral ’s nachts) werken. Ook noemden zij als probleem water dat uit de brandgang komt en water in de tuin.

De meeste bewoners geven aan dat de problemen de afgelopen jaren sterk erger zijn geworden. Een aantal bewoners ervaart meer klachten bij regenval. Andere bewoners herkenden dat niet.

 

Groepsgesprek

Na de huisbezoeken was er een groepsgesprek in dorpshuis ’t Meulengat, met de bewoners van de Bosjesweg. De voorzitter van de Stichting Wateroverlast Sluiskil, Paul van der Lingen, was ook aanwezig. We spraken hier over verschillende onderwerpen. 

 

Werkzaamheden DNWG – Bosjesweg 

Netbeheerder DNWG gaat nieuwe elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen aanleggen in de Bosjesweg. De gemeente legt dan ook drainage aan, vanaf huisnummer 8 tot en met nummer 91, aan beide kanten van de weg. De werkzaamheden zijn gestart op 30 november 2021 en duren naar verwachting tot 30 maart 2022. 

Bureau Bouwrisk heeft voor DNWG een bouwkundige opname gedaan van de woningen in de Bosjesweg. Hierbij legt Bouwrisk de huidige staat van een woning schriftelijk en fotografisch vast. Dit betekent vaak niet dat er bijzondere risico’s voor het werk bestaan. Dit doet DNWG uit zorgvuldigheid, als handreiking naar de bewoners. DNWG heeft de bewoners hierover een brief gestuurd.

 

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • over het werk: J. Pals (uitvoerder bouwbedrijf Baas), tel. 06 5152 6508
  • over gas/water/elektra: G. Kramer (DNWG), tel. 0113 741 100
  • over drainage: Bas Krugmann (gemeente Terneuzen), tel. 06 2013 9719

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Een van de aanwezigen stelde een vraag over schommelingen in de hoogte van het kanaalpeil. De HID gaf aan dat het kanaal van Gent naar Terneuzen sinds 1968 een vast peil heeft. Het normale streefpeil op het kanaal is 2,13 meter boven NAP. Dit waterpeil mag niet meer dan 25 centimeter naar boven of naar beneden afwijken. Dit is afgesproken in een Tractaat met België uit 1839. Het kanaalpeil blijft goed binnen deze afgesproken bandbreedte.

 

Ingenieursbureau Wareco (Wateroverlast Sluiskil, 2017) geeft aan dat enkele dagen hoog waterpeil weinig invloed heeft op de grondwaterstand. De afgelopen jaren is er geen hoog kanaalpeil van enkele dagen achter elkaar geweest. Dit blijkt uit meetgegevens (grafieken) van het kanaalpeil.

 

In 2008 en 2017 baggerde RWS het kanaal. Daarbij verwijderde RWS slib tot de in het begin aangelegde vaarwegdiepte (het theoretisch profiel), dus tot het niveau waarop het kanaal altijd al was. RWS heeft het gedeelte van het kanaal tussen de vaargeul en Sluiskil (ter hoogte van Kanaalzicht) niet gebaggerd. 

Rijkswaterstaat en North Sea Ports hebben in november 2018 gezamenlijk onderhoud uitgevoerd aan het onderwatertalud voor de damwanden in zijkanaal B te Sluiskil. Hier is bestorting onder water aangebracht.

 

Nieuwe Sluis

Een aantal bewoners gaf aan zich zorgen te maken over hoe verder na de bouw van de Nieuwe Sluis. al. Op dit moment bestaan er  geen concrete plannen voor verbreden of verdiepen van het kanaal. Wel denkt de VNSC (de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie)  na over de toegankelijkheid van de Westerschelde en hoe de scheepvaart op het kanaal kan worden geaccommodeerd.

 

Peilbuizen

Om de grondwaterstand in Sluiskil te meten, hebben we een grondwatermeetnet van peilbuizen aangelegd. Dit was op advies van Wareco: “Maak de grondwaterstanden inzichtelijk door aanvullende metingen te doen (aanvullend op de aanwezige peilbuizen in Sluiskil) in zorgvuldig te kiezen meetlijnen”. Op basis van de variatie in bodemopbouw hebben we meer peilbuizen geplaatst. In onderstaande afbeelding ziet u waar. Deze peilbuizen registreren ieder uur de grondwaterstand. 

 

De eerste resultaten laten zien dat er een duidelijk verschil is tussen de ‘basis grondwaterstand’ in de natte periode en de droge periode, dus dat neerslag een grote invloed heeft op de grondwaterstand.

 

Schade door schepen die voorbijvaren

Tijdens het groepsgesprek kwam de vraag of scheepsschroeven trillingen of andere schade kunnen veroorzaken. (Hierbij wordt bedoeld cavitatie; dit is het verschijnsel van imploderende luchtbellen in heftig bewegend water. Dit kan geluid geven, maar kan ook de schroefbladen beschadigen.)

De afstand van de schepen in de vaargeul tot de woningen in Sluiskil is zo groot, dat schade aan woningen door cavitatie niet mogelijk lijkt. Waarschijnlijk veroorzaakt cavitatie alleen schade aan de scheepsschroef.

 

Het rapport van Wareco geeft aanvullende informatie over het ‘instantaan effect’. Als schepen door het kanaal varen, kan dit van invloed zijn op het grondwatersysteem. Met het grondwatermodel zijn deze drukeffecten niet te zien. Dit betekent dat Wareco niet verwacht dat passerende schepen leiden tot structurele hoge grondwaterstanden.

Brandgang

Ook het slecht onderhoud van en het onkruid in de brandgangen werden genoemd tijdens de huisbezoeken en in het groepsgesprek.

 

De meeste brandgangen zijn van de woningcorporaties of van de eigenaren zelf. Soms zijn ze ‘gezamenlijk’ eigendom van alle aanwonende bewoners. Dat wil zeggen dat de brandgangen bij hen in eigendom, beheer en onderhoud zijn. Volgens het ‘recht van overpad’ moet een brandgang toegankelijk zijn voor andere gebruikers. Dit zegt niets over het onkruidvrij houden van brandgangen.

 

In oktober 2020 heeft de gemeente alle brandgangen laten schoonmaken en onkruidvrij gemaakt. Hiervoor was geld beschikbaar vanuit ‘Leefbaarheid kernen’. We hebben deze schoonmaakactie vooraf bekend gemaakt met een foldertje in het Nederlands, Engels en Pools. We hebben bewoners aangesproken op onverzorgde tuinen en brandgangen. In 2021 hebben we opnieuw twee keer een rondgang gedaan. Aan bewoners van woningen met onverzorgde tuinen en/of brandgangen hebben we gevraagd dit te veranderen.

 

Tijdens het groepsgesprek gaven bewoners aan, dat het moeilijk is om iedereen hiervoor te mobiliseren, bijvoorbeeld in het geval van bewoning door arbeidsmigranten.

Terugblik op bezoek

Burgemeester Van Merrienboer en HID Theo van de Gazelle waren positief over de eerste ronde huisbezoeken en groepsgesprek. Erik van Merrienboer: “Ik vond het fijn om in gesprek te gaan met bewoners en om met eigen ogen de problemen te zien. Tijdens het groepsgesprek heb ik aangegeven dat we nu nog niet weten welke maatregelen we gaan nemen. Maar wij én RWS gaan kijken wat we kunnen doen. We willen dit gezamenlijk oplossen.” “Ik heb de bezoeken als gastvrij en zeer leerzaam ervaren”, vult Theo van de Gazelle aan.

 

We halen nu informatie op. We gaan hier hopelijk in januari 2022 mee verder. Tijdens de gesprekken stellen bewoners vragen. We proberen deze vragen te beantwoorden. Soms moeten wij hiervoor dingen uitzoeken. We komen dan later bij u terug met informatie. Zoals bijvoorbeeld nu in deze nieuwsbrief.

Na de huisbezoeken en groepsgesprekken kijken wij en RWS samen welke maatregelen wij kunnen nemen om de problemen die u ervaart te verminderen. 


Meer informatie

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Nadat wij de andere huisbezoeken en groepsgesprekken hebben gedaan, zullen wij u opnieuw informeren. 

Heeft u vragen over het proces, of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Anika Boeije-Luteijn, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.