Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 65, april 2018

Inhoud

Bijeenkomsten

 • saMBO-ICT gebruikersdag
  9 april in Ede
 • Masterclass AVG voor gevorderden
  11 april in Utrecht
 • Gebruikersgroep #OnderwijsOnline
  12 april in Woerden
 • Gebruikersgroep Trajectplanner
  12 april in Woerden
 • Gebruikersbijeenkomst DPO
  13 april in Hoofddorp
 • Kennisdelingsbijeenkomst Office365
  13 april in Haarlem
 • Netwerk Informatiemanagers
  19 april in Zoetermeer
 • Netwerk Onderwijslogistiek
  26 april in Utrecht
 • IBP Netwerkbijeenkomst
  17 mei in Utrecht
 • MBO Congres
  22 mei in Amersfoort 
 • Masterclass Privacy - HR 
  23 mei in Utrecht
 • Bootcamp data-analyse tooling
  24 mei in Utrecht 
 • MBO-CSC-Overleg
  29 mei omgeving Utrecht
 • Gebruikersgroep TOPdesk
  30 mei in Woerden
 • Ambassadeursnetwerk mbo
  30 mei in Leeuwarden
Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen.
 

Inleiding

In april gaan we afscheid nemen van Willem Karssenberg. Verderop in deze nieuwbrief neemt Willem met een column afscheid van saMBO-ICT en de sector. Natuurlijk wil ik ook namens alle lezers hier Willem bedanken voor zijn vele bijdragen en de zorg die hij elke keer besteed heeft aan het op tijd realiseren van dit communicatiekanaal.
Bedankt Willem!

Met het vertrek van Willem zullen enkele mensen taken gaan overnemen. Esther Schoutema neemt de eindredactie van de nieuwsbrief voor haar rekening. Maaike Stam en Martijn Bijleveld zullen de netwerken, gebruikersgroepen en andere zaken overnemen. Daarmee kan de sector rekenen op voortzetting van alle activiteiten. Deze 65e nieuwsbrief is al in de nieuwe setting tot stand gekomen.

Op de 25e mei is het zover. Het zal inmiddels bij veel mensen bekend zijn dat dan de AVG ingaat, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verordening legt verplichtingen op aan instellingen en leveranciers. Via een convenant dat is afgesproken met een groot aantal partijen, zoals uitgevers en systeemleveranciers zijn afspraken gemaakt over een uniforme manier van werken. Het is de bedoeling dat de modelverwerkersovereenkomst versie 3.0 als standaard gebruikt wordt voor alle privacy-afspraken in de sector mbo. Dat scheelt instellingen en leveranciers erg veel werk.

Jan Bartling

38e saMBO-ICT conferentie 20 + 21 september

Op donderdag 20 en vrijdag 21 september zal de 38e saMBO-ICT conferentie plaatsvinden bij ROC van Twente in Hengelo op locatie De Gieterij.  De naam verwijst naar de oude gieterij van machine-fabriek Stork uit 1902. Begin deze eeuw is dit complex gered van de slopershamer en getransformeerd tot een modern en sfeervol schoolgebouw waar sinds 2009 mbo-onderwijs wordt gegeven.

De programmacommissie heeft inmiddels het thema van deze conferentie vastgesteld: “ICT als verbinding: van technische koppelingen tot verbinding met het onderwijs”. Het programma zal  als vanouds bestaan uit een mix van keynotes en workshops. Voor de workshops zijn we op zoek naar collega's die vanuit de praktijk hun ervaringen met ons willen delen. Vanuit de vorige evaluatie van de conferentie zijn een aantal suggesties voor onderwerpen gedaan:
- IBP en AVG;
- Hoe verhoudt een strakke onderwijsplanning zich tot de vraag naar flexibiliteit;
- Strategische agenda mbo;
- Informatiearchitectuur en Innovatie in het onderwijs - heeft ict hier mee te maken?

Maar uiteraard is er ook ruimte voor andere zaken die u wilt delen. Dit maakt de conferenties tot een ontmoetingsplek die we met en voor elkaar organiseren.

Vrijdag 6 april wordt de uitvraag voor sponsoring en workshops verstuurd naar onze contactpersonen.

PS: op de saMBO-ICT website is aan de pagina met daarop de presentaties van de vorige conferentie bij Zadkine in Rotterdam een 'muzikale foto collage' toegevoegd.

Gebruikersdag 9 april 2018

Aanstaande maandag komen we weer in Ede bij elkaar voor de gezamenlijke gebruikersdag van de Gebruikersgroepen EduArte, Magister, Peoplesoft en education online. Het ochtendprogramma is gevuld met diverse onderwerpen, zie het bericht Programma Gebruikersdag 9 april 2018 op de site. De informatie over en de gehouden presentaties van alle 41 voorgaande gebruikersdagen staan onder Gebruikersdagen op de site.

Ambassadeursnetwerk mbo

We kijken terug op een geslaagde dag bij het Media College in Amsterdam. Een mooi programma waarbinnen veel aandacht was voor de practoraten in het mbo. Aan het einde van de dag werd natuurlijk op gepaste wijze afscheid genomen van Willem Karssenberg, die dit netwerk de afgelopen 4 jaar vanuit saMBO-ICT met veel bevlogenheid heeft ondersteund. Nogmaals bedankt Willem!

De volgende bijeenkomst is gepland op 30 mei 2018, bij het Friesland College in Leeuwarden, met als belangrijkste thema: het programma Bruggen Bouwen.

Kennisdelingsbijeenkomst Office365 voor mbo en hbo

Op vrijdag 13 april 2018 organiseren saMBO-ICT en SURF, in samenwerking met Microsoft, de kennisdelingsbijeenkomst Office 365. We zijn deze keer te gast bij Hogeschool Inholland in Haarlem.
Belangrijke thema’s gedurende de dag zijn: security, samenwerken, onderwijsvernieuwing in de les, governance, adoptie en organiseren. De dag begint met een keynote, verzorgd door Microsoft. Daarna volgen drie rondes met inhoudelijke presentaties en workshops. Het programma biedt vooral praktische voorbeelden en ervaringsverhalen van collega’s uit het mbo en hbo.

Met ruim 200 aanmeldingen is deze bijeenkomst inmiddels helemaal vol! Aanmelden is dus niet meer mogelijk, maar presentaties zullen via de website worden gedeeld.
Voor meer informatie over de Kennisdelingsbijeenkomsten Office 365 kunt u een mail sturen aan martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

Gebruikersbijeenkomst SBB 28 mei 2018

De programmacommissie van de Gebruikersbijeenkomsten SSB nodigt alle belangstellenden vanuit de instellingen uit voor de bijeenkomst op 28 mei 2018 van 13.00 tot 16.00 uur in Woerden. Op het programma staan deze keer de onderwerpen Dashboard datakwaliteit BPVO, Feiten en cijfers SBB, Update Kwalificatiestructuur en BPV monitor. Naast korte plenaire presentaties zijn er ook deze keer weer 2 workshoprondes om in kleine groepen wat uitgebreider van gedachten te wisselen. Binnenkort wordt het volledige programma met een toelichting op de presentaties en workshops  met de mogelijk-heid tot aanmelden verstuurd en op de site gezet.

Netwerk Informatiemanagers

Op 19 april staat voor dit schooljaar alweer de laatste bijeenkomst van het netwerk Informatiemanagers in het mbo op de agenda.

Het wordt een speciale sessie, een echte doe-sessie, handen uit de mouwen, aan de slag. Op de Verdieping van Kennisnet gaan we rond zestal actuele thema’s onze kennis en inzichten combineren met de praktijk.  De thema’s zijn:
- Lean
- Scrum/agile 
- Mobile Device Management
- Encryptie
- Authenticatie/Identities
- Robotica/Technologische innovatie
 
In een aantal rondes zullen we langs een keuze van drie van deze thema’s gaan en helemaal up-to-date worden bijgepraat en ook in de praktijk ervaren waar het om gaat. Mocht je nog niet ingeschreven hebben, meld je aan bij l.bakker@kennisnet.nl.

Netwerk informatiebeveiliging en privacy

Het netwerk ibp is onlangs bijeen geweest om uitgebreid met elkaar in te gaan op de komende AVG die in mei 2018 van kracht wordt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de privacy beter beschermd wordt en ook onze mbo-instellingen moeten een aantal maatregelen treffen. Het was zeer leerzaam om ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen en om ook over de nodige hulpmiddelen in de vorm van formats en handreikingen te kunnen beschikken. Het netwerk heeft ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de verwerkersovereenkomsten die instellingen met hun leveranciers moeten afsluiten als er sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens. De komst van het nieuwe Privacy Convenant geeft hier heel goed richting aan. De volgende netwerkbijeenkomst ibp in het mbo is op 17 mei.

Scholing voor ibp

Vanuit de regiegroep ibp in het mbo worden de komende maanden weer enkele masterclasses georganiseerd met name rond de AVG. Deze masterclasses zijn iets compacter van opzet geworden. Ze duren 1 dag en gaan uitgebreid in op de AVG voor verschillende doelgroepen, de praktijk en de aanpak die we in het mbo voorstaan onder aansturing door de regiegroep ibp waarin het mbo veld, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF nauw samenwerken.

De volgende masterclasses worden aangeboden:
- woensdag 11 april, AVG verdieping voor ibp functionarissen
- woensdag 23 mei, AVG voor HR managers
- woensdag 6 juni, Veilig examineren
- woensdag 20 juni, Peer Reviews in het mbo

Meer informatie vindt u in het bijgaande document of bij Ludo Cuijpers die de masterclasses verzorgt, l.cuijpers@kennisnet.nl.

Netwerk Onderwijslogistiek

Het netwerk onderwijslogistiek wordt goed bezocht. Dat maakt dat er mooie gesprekken plaatsvinden, waarbij de instellingen ervaringen en kennis delen.  De vierde bijeenkomst van het netwerk onderwijs-logistiek mbo gaat, op verzoek, over ketendenken. Voor in de agenda: 26 april 2018 van 14.00 – 20.00 uur in het Meeting Plaza Utrecht, kantoren Cluetinkborch. Adres: Godebaldkwartier 20, 3511 DX, Utrecht. Allereerst hebben we een spreker over de Educatieve Content Keten met als focus start schooljaar, daarna delen twee instellingen een casus en als laatste gaan we in workshopvorm met elkaar aan de slag met het onderwerp.

Onderwijslogistiek slaagt als onderwijs en ondersteunende diensten elkaar ontmoeten. Graag zien we dat beide collega’s uit de instellingen elkaar in het netwerk onderwijslogistiek vinden. Hiermee creëren we gezamenlijk draagvlak en worden er boeiende discussies gevoerd. Neem je collega’s uit het onderwijs mee, ze zijn van harte uitgenodigd.

Ook enthousiast en wil je de uitnodiging ontvangen? Dit kan je laten weten via edith.hofstede@sambo-ict.nl.

Referentiemodel Onderwijslogistiek

Met het netwerk, de regiegroep, collega’s van Kennisnet en saMBO-ICT hebben we een referentiemodel onderwijslogistiek mbo ontwikkeld. Een eerste concept wordt gedeeld op vijf verschillende instellingen. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om workshops te organiseren waarbij het referentiemodel wordt ingezet ter ondersteuning bij het bespreken van onderwijslogistieke vraagstukken. Als deze vingeroefeningen zijn uitgewerkt en geschikt zijn bevonden om in workshopvorm voor mbo-instellingen uit te brengen, zijn we tevreden. De bedoeling is dat de instellingen dan intern, in bijvoorbeeld de onderwijsteams, zelf met het referentiemodel aan de slag kunnen.

Longread Onderwijslogistiek

De vraag naar meer flexibel en gepersonaliseerd onderwijs in het mbo neemt toe. Er ontstaan meer mogelijkheden om dit te ondersteunen door nieuwe digitale ontwikkelingen. Het goed inpassen van deze mogelijkheden kan alleen als het fundament van de onderwijsorganisatie in orde is. Onderwijslogistiek brengt de leervraag van de student en het leeraanbod van de mbo-instelling op een passende en effectieve wijze bij elkaar. Het raakt uiteenlopende processen binnen de instelling. Het is daarom belangrijk om mensen vanuit verschillende rollen en functies bij dit proces te betrekken.

Kennisnet en saMBO-ICT hebben eind 2017 vier onderwijsinstellingen geïnterviewd: het Alfa Collega, mboRijnland, Avans Hogescholen en het Clusius College. Zij zijn al enige tijd bezig met het verbeteren van hun onderwijslogistiek. Deze interviews staan centraal in de brochure 'Onderwijslogistiek in het mbo.' De belangrijkste resultaten en valkuilen die de instellingen opdeden tijdens dit proces, zijn hierin opgenomen.

De cases zijn voorbeelden van een eerste aanpak om tot flexibilisering en personalisering in het mbo-onderwijs te komen. Vaak gaat het nog om het verbeteren van plannen en het roosteren. Doorontwikkeling van de onderwijslogistiek moet handvatten bieden om dit beeld te veranderen.

Een korte toelichting op de interviews en de mogelijkheid tot downloaden van de gehele longread vind je op de website van Kennisnet en de korte tekst staat op de site van saMBO-ICT.

Gebruikersgroep ECK

De gebruikersgroep ECK is op 14 maart jl. voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Jan Bartling ons bijgepraat over de resultaten van het KPMG onderzoek over de problemen start schooljaar. ECK-ketenregisseur Harold Rimmelzwaan heeft de groep toegelicht wat de activiteiten van programma Start Schooljaar zijn. Vervolgens heeft Jacob Hop van Aventus een presentatie gehouden over de implementatie van IDP-first. IDP-first betekent dat de studenten met hun schoolaccount de leermiddelen bestellen. Dat betekent dat studenten voor de zomervakantie al de beschikking krijgen over hun schoolaccount en daarmee kunnen inloggen. Ben je benieuwd naar deze presentatie? Op de pagina van de gebruikersgroep vind je in de map bijeenkomsten deze en andere presentaties.

De gebruikersgroep ECK heeft als doel kennis te delen over en in gesprek te zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, de (voorgenomen) wijzigingen en de toekomstige werking van ECK.  Alle (toekomstige) ECK-scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! U kunt zich via deze link aanmelden voor de gebruikersgroep.

Programma Start Schooljaar

Tijdens de start van het schooljaar 2017-2018 hebben er meerdere serieuze verstoringen plaatsgevonden met als gevolg dat een groot aantal leerlingen/scholen in het VO en het MBO niet over het digitaal lesmateriaal konden beschikken. Alle ketenpartijen (scholen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet) zijn het erover eens dat dit niet meer mag gebeuren en dat de start van het komende schooljaar vlekkeloos moet verlopen. Het programma Start Schooljaar onder verantwoordelijkheid van Ketenregisseur Harold Rimmelzwaan heeft deze vlekkeloze schooljaarstart als doel. Zowel saMBO-ICT als enkele vertegenwoordigers uit de instellingen draaien volop mee in het programma. In deze fase wordt bij de scholen geïnventariseerd welke persoon contactpersoon is voor leermiddelen, welke voor ECK/ICT en op welke wijze studenten toegang hebben tot digitaal materiaal. Alle instellingen hebben hierover een bericht ontvangen. Deze inventarisatie is voor het welslagen van het programma (en dus voor de scholen en de studenten) van groot belang. Het programma maakt daar ook uit op of scholen bijvoorbeeld vanwege voorgenomen wijzigingen extra ondersteuning nodig hebben!

Meer weten over het programma Start Schooljaar? Zie onderaan de pagina van de gebruikersgroep ECK: in de map bijeenkomsten vindt u bij de bijeenkomst van 14 maart jl. een uitgebreide presentatie van Harold Rimmelzwaan.

BlockChain – de student centraal

Tijdens de CvI-conferentie van 7 en 8 maart jl. in Leeuwarden gaf Joël de Bruijn maar liefst twee keer voor een overvolle zaal een presentatie over BlockChain! Joël is informatiemanager bij ROC Tilburg en heeft vanuit zijn functie en interesse in het onderwerp het fenomeen BlockChain onderzocht. Voor ons is van belang te begrijpen wat BlockChain inhoudt, en of en zo ja waarvoor BlockChain in het (mbo)onderwijs te gebruiken is. Een korte samenvatting van de presentatie en de presentatie zelf vindt u hier. Maar daar blijft het niet bij: Joël legt momenteel de laatste hand aan een saMBO-ICT whitepaper dat over dit onderwerp wordt gepubliceerd. Houd onze website in de gaten!

MBOpack(t) door, de LAT ligt hoog!

In de aanloop naar een volgend schooljaar staat het onderwerp schoolkosten en de beheersing ervan stevig op de agenda. Bovendien buigen de media en ook de politiek zich weer over dit onderwerp. Eens te meer blijkt dat er grote verschillen zijn in de kosten voor eenzelfde opleiding bij verschillende instellingen. Het recente RTL-onderzoek laat zien dat de variatie niet in de tientallen, maar in de honderdtallen euro’s kunnen liggen. Hier vind je de reactie van de MBO Raad (8x vraag- en antwoord over schoolkosten mbo) op dit nieuwsbericht.

Opnieuw blijkt hoeveel tijd en inzicht het vergt om greep te krijgen op de aanvullende schoolkosten. Het is vrijwel zeker dat maar weinig instellingen zicht en controle op dit dossier hebben. MBOpack werkt inmiddels alweer 2 jaar aan de ontwikkeling van een omgeving die de teams in de instellingen ondersteunt om greep te krijgen op dit belangrijke aspect van het primair proces en de kosten voor de student en de werkdruk voor de docent te kunnen reduceren. Samen met het netwerk leermiddelenbeleid en schoolkosten is over dit onderwerp een omvangrijk en bruikbaar dossier gepubliceerd met daarin onder andere het Juridisch Kader en flankerende documenten.

Naast documentatie zijn ook twee tools beschikbaar: de Leermiddelenlijsten Generator, een product van Albeda College waarin je je leermiddelenlijsten kunt samenstellen, is al beschikbaar voor alle mbo-instellingen. Daarnaast is er de Leermiddelen Analyse Tool, een omgeving die je in staat stelt de eigen situatie te beoordelen en te vergelijken met de rest van het land. Deze tool nadert zijn bèta-release. Een zestal instellingen gebruikt het al en een tiental instellingen heeft aangegeven ook interesse te hebben.

Vragen en opmerkingen:
Maaike Stam, maaike.stam@sambo-ict.nl 
Joop van Schie, joop.van.schie@sambo-ict.nl

Convenant en verwerkersovereenkomst

Instellingen moeten netjes met gegevens van studenten en medewerkers omgaan. Dat is de basis van het privacy-beleid. Vanuit die basis zijn er afspraken nodig met partijen die in opdracht van instellingen gegevens beheren en verwerken. In een convenant hebben publieke en private partijen die afspraken vastgelegd. Dat voorkomt onduidelijkheid, en zorgt voor heldere uniforme vastlegging van de afspraken. Het convenant bevat een model verwerkersovereenkomst. Het is een nieuwe versie van een reeds bestaande. Deze aangepaste versie 3.0 is volledig in lijn met de AVG. De modelovereenkomst is door privacy-juristen van zowel de publieke als de private kant vastgesteld en beoordeeld. Dat wil zeggen dat instellingen (en leveranciers) uit kunnen gaan, dat de overeenkomst voldoet aan de nieuwste regelgeving. Het is dan ook zaak om dit document als gegeven te accepteren voor de verwerkersovereenkomsten die afgesloten moeten worden. De variatie kan zitten in de twee bijlagen, de privacybijsluiter en de beveiligingsbijlage. Hierin worden specifieke, dienst- of productgerichte gegevens opgenomen. Een werkgroep van het netwerk IBP maakt met verschillende mbo leveranciers afspraken over de invulling van deze bijlagen.

Doorontwikkelen BRON - RIO

In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Voor het mbo betekent dit dat de in 2018 geplande implementatie van handmatige invoer van het RIO register niet door gaat, maar dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden. Direct vanaf het begin van de RIO implementatie  wordt er gewerkt met een machine-machine koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. De komende maanden worden gebruikt om de functionele eisen en wensen die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen in de verschillende sectoren, de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. In de periode tussen de zomervakantie en de kerst 2018 volgt een detailuitwerking in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt dan de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.

Doorontwikkelen BRON vavo

Al eerder meldden we in de nieuwsbrief dat Doorontwikkelen BRON vavo is gestart. Inmiddels zijn daar ook alle instellingen die vavo aanbieden bij betrokken. Op 27 maart jl. vond de eerste informatiebijeenkomst plaats met in de ochtend een toelichting op de hoofdlijnen van het project en in de middag aandacht voor alle details van het data-op-orde en conversietraject. De grote opkomst en de positieve en betrokken sfeer waarin de zaken besproken werden, geven het Implementatieteam vertrouwen in de goede afloop van dit project. Op de pagina Doorontwikkelen BRON staan het Implementatieplan, het Draaiboek data-op-orde/conversie en andere relevante documenten.

Centraal Aanmelden mbo

Meer dan 50 instellingen hebben aangegeven om mee te doen met het traject centraal aanmelden. Dat traject moet leiden tot een programma van eisen en een voorstel voor governance en aanbesteding. Er is een bestuurlijke stuurgroep gevormd, die in deze periode enkele keren bijeenkomt. Op een goed bezochte bijeenkomst op 31 januari hebben bestuurders het groene licht gegeven om tot verdere uitwerking te komen. Aan de uitwerking wordt op het moment hard gewerkt. Zo zal er een juridische toets plaatsvinden op de privacy, er zal een voorstel worden gedaan over de organisatie die het systeem gaat beheren en verder ontwikkelen en natuurlijk wordt nagedacht over de kosten. Het moet voor de zomer leiden tot concrete voorstellen waar de 50 instellingen hun fiat aan kunnen geven. Het traject wordt in opdracht van saMBO-ICT door Eric Jongepier van Hutspot begeleid.

Vroegtijdige aanmelding

Al eerder is in de nieuwsbrief aandacht besteed aan dit onderwerp. Aangegeven is hoe het traject samenhangt met centraal aanmelden. Met verschillende leveranciers zijn gesprekken gevoerd over de koppeling aan deze decentrale voorziening. Instellingen zullen immers vanuit hun eigen systemen, de statussen rondom aanmeldingen moeten doorgeven. Inmiddels loopt een aanbesteding voor de realisatie van het koppelpunt in het mbo waar de instellingen de statussen moeten gaan aanleveren. De behoeftestelling is te vinden op de website van saMBO-ICT.

Bruggen Bouwen tussen onderwijs en ict

Recent heeft Kennisnet in samenwerking met saMBO-ICT een onderzoek afgerond naar het functioneren van i-coaches in het mbo onderwijs. Dit instrument wordt bij veel instellingen ingezet om de afstand tussen onderwijs en ict te verkleinen, om docenten te ondersteunen en verder te professionaliseren. De bevindingen van dit onderzoek zijn in concept gepresenteerd in een worldcafé sessie tijdens de CvI conferentie van maart jongstleden en ook op de ambassadeursbijeenkomst van 4 april.

Het onderzoek levert naast een aantal bevindingen ook een generiek model op hoe je i-coaches (of blended coaches, ambassadeurs, ict-coördinatoren, media-coaches of hoe ze ook maar mogen heten) het beste kunt inzetten en welke randvoorwaarden en succesfactoren hierbij een belangrijke rol spelen. In mei komt de rapportage van het onderzoek beschikbaar. Tegelijk gaan we in samenwerking met een aantal instellingen de bevindingen in de praktijk verder uittesten. Met als doel om te kijken of het instrument van de coaches ook daadwerkelijk effectief breed in het mbo zou kunnen worden ingezet om ict uiteindelijk beter te laten werken in de onderwijspraktijk. Voor meer informatie: l.bakker@kennisnet.nl.

Bootcamp data-analyse tooling

Safe the date: op 24 mei organiseren Kennisnet en saMBO-ICT de bootcamp met data-analyse tooling. In de bootcamp gaan we hands-on aan de slag met diverse tools. Leveranciers geven een korte toelichting, de nadruk ligt op het zelf toepassen van de tool. De bijeenkomst is voor mensen die in hun instelling stappen willen nemen met datagedreven werken. Bijvoorbeeld beleidsadviseurs op het vlak van kwaliteit, onderzoek of innovatie, informatiemanagers, ICT en ook (team)managers.

Het programma zijn we aan het vormgeven. We zullen zorgdragen voor een mooie mix van tooling: van learning analytics infrastructuur tot tooling voor regioinformatie, van publieke partij tot private aanbieder. Meer informatie volgt binnenkort.

Heb je nu al vragen of wil je alvast je belangstelling kenbaar maken? Mail Marius van Zandwijk van Kennisnet, m.vanzandwijk@kennisnet.nl.

Willem's column

Toeval bestaat niet: deze 65e nieuwsbrief komt precies uit op de dag dat ik 66 jaar word! Een mooiere afsluiting van een geweldige periode is haast niet denkbaar. Met een ijzeren ritme hebben we hier de afgelopen jaren iedere 6 weken met het hele team van saMBO-ICT aan gewerkt. Ik mocht de eindredactie doen, oftewel iedereen achter de broek en jurk aan zitten om alle berichten op tijd en foutloos de deur uit te krijgen. Een inspanning waar we met elkaar trots op mogen zijn!

Maar er stond meer op mijn lijstje: de website, de groepsomgeving, de huisstijl, accountbeheer, aanmeldingsformulieren, allemaal zaken die ik grotendeels vanuit huis kon doen. En dan de woensdag als houvast midden in de week die we zoveel mogelijk als team samen in Woerden benutten voor overleg en afstemming. En natuurlijk het land in, naar de instellingen, voor onze conferenties, kennisdelingsbijeenkomsten en netwerken die ik mede mocht onderhouden. Altijd zoveel mogelijk op de werkvloer om het contact daarmee vooral niet te verliezen. Kijkend naar dit palet van werkzaamheden vind ik het moeilijk te zeggen wat ik nu het fijnste vond. Zo breed en zo veelzijdig, nooit saai en met vaak onverwachte uitdagingen.

Dan ben je toch blij dat je niet op je 65ste hoeft te stoppen, maar nog een jaar door mag gaan? Ik ben dus met recht trots en dankbaar dat ik voor saMBO-ICT en daarmee voor het mbo heb mogen werken!

Zo kijk ik terug op prachtige jaren in een boeiende sector, met fijne collega’s en een baas die me de ruimte gaf om het op mijn manier te doen. Met vertrouwen geef ik nu de stokjes door aan hen die mijn werkzaamheden overnemen met daarbij als tip: Vraag je niet af hoe Willem het deed, maar doe het vooral op je eigen manier!

En ik? Maak je geen zorgen mensen, want ik heb veel moois in het vooruitzicht...
Willem Karssenberg

SURFsecureID in gebruik

De naam van SURFconext Sterke Authenticatie is recent veranderd in SURFsecureID. De naam weerspiegelt de verandering van de dienst: ook los van SURFconext te gebruiken en een focus op veiligheid. Met SURFsecureID kun je de toegang tot online diensten beter beveiligen, via tweefactorauthenticatie. Dit is vooral van belang voor diensten met gevoelige data, zoals eHRM, cijferinvoersystemen en studentinformatiesyste-men. 

Met SURFsecureID kunnen instellingen een tweede factor afdwingen bij het inloggen op diensten. Dit kan voor eigen diensten of voor diensten achter bijvoorbeeld ADFS, Citrix of F5 maar ook voor diensten die al op SURFconext zijn aangesloten. Gebruikers kunnen voor alle diensten hetzelfde token (sms, tiqr of Yubikey) gebruiken.

Onlangs heeft Onderwijsgroep Tilburg besloten met SURFsecureID in productie te gaan. Zo zal Onderwijsgroep Tilburg voor bepaalde rollen in EduArte tokens gaan gebruiken als tweede factor. Op termijn wil Onderwijsgroep Tilburg SURFsecureID ook gaan inzetten voor applicaties als AFAS en Proquro. Daarnaast is een aantal andere mbo-instellingen begonnen met pilots om SURFsecureID te beproeven. Meer informatie over SURFsecureID vind je hier of neem contact op met Peter Clijsters van SURFnet.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 mei 2018.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.