Afbeelding
NVvW Nieuwsbrief mei 2019

In deze nieuwsbrief

  • Van de bestuurstafel
  • Enquête voor CAO-onderhandelingen
  • Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds
  • Scholennetwerk over algebraïsche vaardigheden
  • Oorkonde voor excellente leerlingen
  • Vakantiecursus
  • FvOv-nieuws

Van de bestuurstafel

Curriculum.nu
Op 7 mei hebben de ontwikkelteams van Curriculum.nu de visie op het vakgebied, de grote opdrachten van het vakgebied en de bouwstenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs opgeleverd. Daarnaast heeft het ontwikkelteam ook aanbevelingen gedaan voor een vervolgtraject waarin bouwstenen voor de bovenbouw ontwikkeld moeten worden.

De NVvW heeft op 15 mei een bijeenkomst met leden georganiseerd waarbij over verschillende aspecten van de documenten is gediscussieerd. Er waren kritische geluiden over het proces, over de tijdsdruk waaronder de documenten geschreven moesten worden en over de visie en de grote opdrachten. Er werd ook waardering uitgesproken over het werk van het ontwikkelteam en de inzet en het enthousiasme waarmee de leden van het ontwikkelteam aan de gang gegaan zijn. Het bestuur van de NVvW beraadt zich nog over een definitieve reactie, maar aan de volgende aspecten hechten we veel belang:
- de bouwstenen zijn nog niet opgesplitst naar vmbo-basis, -kader, gl/tl, havo en vwo, dit moet wel gebeuren
- wiskundige werk- en denkwijzen moeten een centrale plek innemen
- in een vervolgtraject moeten de teams uitgebreid worden met andere disciplines, zoals vakdidactici, onderwijskundigen, wetenschappers en docenten van de vervolgopleidingen
- er moet meer samenhang tussen wiskunde en andere vakken beschreven worden, deze samenhang moet actief gezocht worden
- door het formuleren van bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan het zijn dat de bouwstenen voor de onderbouw aangepast moeten worden, dit moet een iteratief proces worden

70%-30%
Een ander aspect dat ons grote zorgen baart is de 70% waar het project Curriculum.nu van uit gaat. In de opdracht aan de ontwikkelteams staat dat de ontwikkelteams bouwstenen voor een kerncurriculum moeten ontwikkelen. Dit kerncurriculum moet 70% van het curriculum beslaan. De overige 30% mogen scholen en leraren zelf invullen. Op onze vraag of het dan mogelijk is om die 30% aan een heel ander vak te besteden dan wiskunde, lijkt het antwoord te zijn dat dit mogelijk is. Dit is volgens ons zeer onwenselijk. Ons inziens is er onderzoek nodig waarbij gekeken wordt hoeveel tijd in ieder vak gestoken moet worden. Waar hebben leerlingen, vervolgonderwijs en de maatschappij behoefte aan. Die vraag ligt nog onbeantwoord op tafel en voordat deze vraag beantwoord is, kun je volgens ons niet bepalen welk vak met 30% minder tijd voldoende onderwezen wordt.

Mocht je nog willen reageren of het bestuur van input willen voorzien, stuur dan een mail naar
hoofdbureau@nvvw.nl

Rekenen
Op 27 mei heeft de NVvW samen met PReVO en de VO-raad bij OCW overleg gevoerd over rekenonderwijs.
Uitgangspunt van dit overleg was het Nieuw perspectief op rekenen in het vo, dat de NVvW samen met OCW vorig jaar geschreven heeft. De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen dit Nieuw perspectief snel in te voeren en daarbij is het van belang om met alle partijen af te stemmen wat dit precies betekent. 

Het belangrijkste punt uit het rapport is dat rekenen vooral in de onderbouw van het vo bij het vak wiskunde moet gebeuren. In de bovenbouw moeten de rekenvaardigheden worden onderhouden (havo en vwo) of uitgebreid (vmbo). 
De rekentoets is weliswaar afgeschaft maar goed rekenonderwijs blijft natuurlijk belangrijk!

Vragen die tijdens het overleg aan bod kwamen waren:  

- hoe kunnen we de rekenvaardigheden van de leerlingen die geen wiskunde in de bovenbouw hebben, onderhouden en/of uitbreiden?
- hoe kunnen we voor deze leerlingen het rekenonderwijs afsluiten?

Veel scholen hebben hun rekenonderwijs nu goed georganiseerd, die hoeven uiteraard niets te veranderen. Nu de rekentoets is afgeschaft, zien vervolgopleidingen niet meteen meer wat het rekenniveau van de leerlingen is. Leerlingen die in de bovenbouw wiskunde hebben, tonen hun rekenvaardigheid bij het wiskunde-examen aan. Voor de leerlingen zonder wiskunde in het eindexamen zal de school een rekencijfer moeten genereren. Dit cijfer is vooral voor de mbo's van belang, om te weten wat het instroomniveau van de leerlingen is. 
Wij hebben het ministerie gevraagd om scholen hiervoor handreikingen te geven en good practices te laten beschrijven, zodat scholen kunnen zien hoe ze dit kunnen organiseren.
Daarnaast hebben we de VO-raad gevraagd om bij hun leden, de schooldirecties, aan te dringen op het mogelijk (blijven) maken van goed rekenonderwijs. Het rekenonderwijs mag natuurlijk niet wegbezuinigd worden, alleen maar omdat er geen centrale rekentoets meer is!

In het komende schooljaar hoeft er nog geen PTA voor rekenen gemaakt te worden. De regelgeving hierover is namelijk nog niet helemaal rond. In het schooljaar 2020-2021 zullen scholen wel een PTA rekenen moeten maken, waarin beschreven wordt hoe het rekenonderwijs aan leerlingen zonder wiskunde wordt afgesloten.

Ons advies voor komend schooljaar is dan ook om dit jaar goed te gebruiken om je als wiskundeleraren en schooldirectie te oriënteren op wat gaat komen. Blijf aandacht aan het rekenen besteden!

 

CAO-onderhandelingenDe NVvW is aangesloten bij de FvOv en de FvOv onderhandelt, mede namens ons,  binnenkort weer over een nieuwe cao. De cao-vo 2018-2019 loopt af per 1 oktober 2019. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten net voor de zomervakantie.
De FvOv vindt het belangrijk om jouw input mee te nemen in de inzet voor de cao-onderhandelingen. We vragen je daarom uiterlijk dinsdag 4 juni deze enquête te beantwoorden, alvast bedankt!

Nieuws van het Wereldwiskunde FondsOok het afgelopen schooljaar hebben weer heel veel NVvW-leden € 2,50 extra betaald voor het Wereldwiskunde Fonds. Met dit geld hebben we een paar mooie projecten op het gebied van wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden kunnen steunen. Mede namens al die kinderen en docenten willen we iedereen hartelijk bedanken voor de bijdrage. 

Weet je zelf een project in een ontwikkelingsland, dan horen we het graag! Via onze website kun je geld voor een project aanvragen. 

Ben je nog op zoek naar een mooi boek over wiskunde, kijk dan op de veilingsite. De meiveiling is bijna afgelopen, maar je kunt nog bieden. Op 1 juni eindigt de veiling. 

Wil je zelf meewerken aan dit mooie onderdeel van de NVvW, dat kan! Er is plek voor een nieuw bestuurslid binnen het Wereldwiskunde Fonds. Stuur voor meer informatie een mailtje naar wwf@nvvw.nl
 

Scholennetwerk over algebraïsche vaardigheden
Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor wiskundedocenten. Woensdag 2 juni is er een bijeenkomst over algebraïsche vaardigheden. 
Onno van Gaans, universitair docent op mathematisch instituut en verantwoordelijk voor het onderwijs aan eerste jaars wiskunde en scheikunde studenten, vertelt over zijn inzicht en ervaringen met betrekking tot algebraische vaardigheden van deze studenten. Hierna bekijken we de algebraische vaardigheden in de centrale eindexamens van 2019 en brainstormen we over aandachtspunten voor het onderwijzen van deze vaardigheden (het betreft niet enkel de algebraische vaardigheden voor vwo wisB)

Meer informatie op de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.  
 

Oorkonde voor excellente leerlingenHeb je een leerling die excelleert in wiskunde, dan kun je bij Platform Wiskunde Nederland een oorkonde voor deze leerling aanvragen. Deze leerling moet een (afgeronde) 10 op de eindlijst hebben. 
Onder de leerlingen die het centraal eindexamen foutloos gemaakt hebben, wordt er een prijs verloot. Meer informatie is te vinden op de website van PWN.
 

Vakantie cursusZoals ieder jaar organiseert Platform Wiskunde Nederland de vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken in havo, vwo en hbo en voor andere belangstellenden. Het thema van dit jaar is Deep Learning: van meetdata via datarepresentatie naar voorspellen.
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Platform Wiskunde Nederland

FvOv nieuws

Op de website van de FvOv wordt nieuws verzameld over onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs of het leraar zijn, zoals bijvoorbeeld informatie over pensioenen of nieuws vanuit NRO over examens. Kijk voor dit soort informatie regelmatig op de website
Voor in de agenda
Symposium van de werkgroep geschiedenis
Denken met Dingen
is op
28 september 2019

Bladmos 23
2914 AA Nieuwerkerk ad IJssel
hoofdbureau@nvvw.nl

 

Colofon

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op nieuwsbrief@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.
Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.